Redusert avskoging i Colombia
30. juli 2019
– Vi tvinges til å selge utmarka
1. august 2019

Endringer i Skattefunnsordningen

NORSKOG mener først og fremst at ordningen fremover også må støtte utviklingsarbeid som skal finne løsninger på skognæringens felles utfordringer, som å styrke effektiviteten i råvareleddet.

– Effektiviteten i råvareleddet er beviselig svak i forhold til hos våre konkurrerende land, og verdikjeden avhenger sterkt av en effektiv råvareforsyning, påpeker næringspolitisk sjef Benthe E. Løvenskiold.

 

Her er høringsvaret fra NORSKOG:

Innledningsvis vil NORSKOG påpeke at det for vår næring er viktig at skattefunnsordningen utvides til å omfatte utviklingsarbeid som har til hensikt å finne løsninger på skognæringens felles utfordringer. I dag kan skattefunn bare benyttes til produkter og tjenester som kan omsettes av den bedriften som søker. I skognæringen er det er stort behov for utviklingsarbeid som bidrar til effektiv råvareforsyning til verdikjeden. Det er få kompetansemiljøer med den operative erfaringen som trengs for å drive utviklingsarbeid for primærleddet i verdikjeden. Disse er i tillegg så små at de i liten grad kommer i posisjon for å utløse nødvendig finansiell støtte i konkurranse med forskningsinstitusjonene. Samtidig er det en kjensgjerning at mens operativt forankrede FoU-miljøer dekker behovet for hverdagsrasjonalisering så har forskningen andre og mer teoretiske tilnærminger. Det er behov for begge for at verdikjeden skal utvikles videre, spesielt siden effektiviteten i råvareleddet er beviselig svak i forhold til hos våre konkurrerende land, og verdikjeden avhenger sterkt av en effektiv råvareforsyning.

 

Når det gjelder de konkrete endringsforslagene har vi følgende kommentarer:

Pkt. 3.1 Redusert maksimalt fradragsgrunnlag til 25 mill NOK/år.

For NORSKOG kan vi ikke se at en grense på 25 mill. vil bli problematisk. Vi har ikke vurdert hvilken effekt en reduksjon i grensen kan ha for andre brukere.

 

Pkt. 3.2 Øke fradragsprosenten ved samarbeid til 25 pst.

NORSKOG har ikke merknader til forslag på dette området.

 

Pkt. 3.3 Øke fradragsprosenten for nye brukere til 25 pst.

NORSKOG har ikke merknader til forslag på dette området.

 

Pkt. 3.4 Lik fradragsprosent for små og store bedrifter

NORSKOG ser forenklingen knyttet til å ha lik fradragsprosent for små og store bedrifter. NORSKOG er isolert som selskap en SMB-bedrift, men om vi vurderes som konsern med heleide datterselskap går vi ut over rammen for SMB. Det blir en forenkling å ha like satser, og fritar oss fra definisjons- problem, for å avklare hvilken fradragsprosent som skal benyttes.

 

Pkt. 3.5 Øke maksimal timesats

Samfunnsøkonomisk analyse foreslår å øke timesatsen for interne personalkostnader fra 600 kroner til 700 kroner per time. Departementet foreslår å øke den til 650 kroner per time.

NORSKOG mener timesatsene på 650 kr er vesentlig lavere enn de timesatser vi kan beregne som selvkost på egne medarbeidere, når vi tar høyde for normalt sykefravær, samt tidsforbruk til faglig utvikling og annen normal tapstid. Etter vårt syn må timeprisen korrigeres for slike forhold, også når timelister skal legges til grunn. Timeprisen bør som et minimum være på det nivå Samfunnsøkonomisk analyse forslår.

I tillegg foreslår Samfunnsøkonomisk analyse å innføre en årlig justering av den maksimale timesatsen, noe departementet fraråder da det vil gjøre ordningen mer komplisert.

NORSKOG mener dette er fornuftig, og gir mer forutsigbare forhold for virksomhetene, ikke minst for mer langsiktige prosjekter.

 

Pkt. 3.6 Maksimal timesats ved kjøp av FoU-tjenester fra nærstående

I dag er det ikke noe tak for hverken timesats eller antall timer for personalkostnader ved kjøp av eksterne FoU-tjenester. Departementet foreslår at timesatsen skal gjelde ved kjøp av FoU fra nærstående person eller foretak, men ikke ved kjøp av ekstern FoU.

NORSKOG ser at det kan være grunner til å ha like regler for timepriser for prosjekteier og nærstående selskap, for å unngå organisatoriske tilpasninger for å utnytte regelverket. Det er imidlertid svært viktig at reglene for maksimale timepriser gjøres gjeldene også for kjøp av FoU-tjenester for FoU-institusjoner. Når erfarte timepriser fra FoU institusjoner ligger på ca. det dobbelte av den angitte maksimale timepris, vil vi ha store problemer med å gjøre avtaler med slike institusjoner, om vi må legge til grunn timepriser på dette nivået.

 

Pkt. 4 Tiltak mot misbruk

NORSKOG har vurdert forslagene til tiltak mot misbruk, og har ikke spesielle merknader til de forslåtte tiltak.

 

Les høringsforslaget her