RingAlm har fått nye eiere – vil ikke oppgi kjøpesum
14. juli 2020
Klargjøring av byggestart på jernbanen mot Hamar
23. juli 2020

Skorge misforstår

I et intervju i Nationen applauderer Per Skorge i Norges Skogeierforbund, utspillet fra Aps Nils Kristen Sandtrøen, om å gjøre Statskog til et industrilokomotiv. Sandtrøen ønsker at Statskog skal ta en aktiv rolle i etableringen av ny norsk skogindustri ved å være en medinvestor og industripartner. Han trekker paralleller til Equinors rolle i oppbyggingen av oljeindustrien. Skorge karakteriserer NORSKOGs skepsis til forslaget som manglende ambisjoner for næringen.

Dette er helt feil og krever en kommentar. Det kan være ideologiske årsaker til at Skorge og Skogeierforbundet er mer begeistret for statlig eierskap i skognæringen enn hva NORSKOG er, men det er ikke det som er kjernen i NORSKOGs skepsis. Vi har uttrykt at vi er svært fornøyd med Sandtrøens engasjement for vår næring, men vi mener at virkemiddelet må vurderes nærmere. Staten har bevilget store beløp til grønn omstilling både gjennom Innovasjon Norge, Enova og Nysnø. I 2012 ble det bevilget 500 millioner kroner til Investinor som var øremerket investeringer i skogindustri. Men, lite har kommet ut av den bevilgningen. Mener man at disse satsingene ikke har ført frem bør det evalueres hvorfor verktøyene ikke har fungert og hva som kan gjøres for å forbedre dem før man etablerer enda et verktøy for statlig investering i industri. Hvis ikke risikerer man å binde opp nødvendig kapital til investeringer i enda et virkemiddel som ikke fungerer. Statskog har i dag hverken kapital eller kompetanse til å bli et industrilokomotiv. Det kan de selvfølgelig tilføres, men de har heller ingen råvarebase som gir dem særlige forutsetninger for å lykkes som industrilokomotiv. Det er vanskelig å se andre forutsetninger for at Statskog skal bli et statlig industrilokomotiv i skognæringen enn at de har skog i navnet og eies av staten. Dette koker derfor ned til spørsmålet Hvilke verktøy skal staten benytte for å skape vekst og verdiskaping i skogindustrien? Når Statskog ikke har særlige forutsetninger for å lykkes som industribygger så mener NORSKOG man først bør vurdere hva som kan gjøres med mandatet til eksisterende verktøy for å sikre at næringen tilføres risikovillig kapital.

 

For få dager siden kom konsernsjefen i Norske Skog, Sven Ombudstvedt, med et interessant forslag hvor han ba om et statlig fond til grønn omstilling på 10 mrd. kroner. Formålet skal være å sikre kapital til grønne bedrifter som er villige til å investere i fastlandsindustrien. Vi ønsker at allerede eksisterende institusjoner som Enova skal stå for disponeringen av pengene slik at det ikke blir opprettet et nytt organ, sa Ombudstvedt. Her er han på linje med NORSKOG. Skognæringen har behov for risikovillig kapital til en rekke ulike formål. Det er forskning og utvikling, bygging av testog pilotanlegg, utvikling av eksisterende industri og bygging av ny industri osv. Behovene må sees i sammenheng. Det hjelper ikke med støtte til etablering av ny industri hvis man ikke har kapital til å bygge test eller pilotanlegg. For å få til et samvirkende og effektivt virkemiddelapparat har vi ikke behov for flere offentlige investeringsinstrument og ytterligere fragmentering, men forbedring og koordinering av de vi allerede har. NORSKOGs skepsis dreier seg ikke om mangel på ambisjoner, men hvordan vi sikrer at ambisjonene realiseres.

 

NORSKOG mener at fastlandsindustrien i Norge primært bør bygges opp av et aktivt, privat eierskap. Det betyr ikke at staten ikke har en viktig rolle. Industrien trenger rammevilkår som gir grunnlag for konkurranseevne og vekst, og det er behov for offentlig risikokapital til samfunnsnyttige satsinger innen grønn sektor. Vi er helt på linje Sps, Trygve Slagsvold Vedum som peker på at staten har et stort potensial i å benytte sin enorme innkjøpsmakt til å påvirke markedet positivt for grønne og fremtidsrettede næringer slik som verdikjeden skog.

 

NORSKOGs synspunkt er ingen kritikk av Statskog, men vi stiller spørsmål til hvilken rolle Statskog skal ha. Statskog er en meget kompetent arealforvalter og vi mener at denne bør utvikles. Statskog bør tillegges ansvaret for forvaltningen av alle offentlig eide areal inklusive vernede områder fra kyst til fjell. Statskog har de beste forutsetninger for å bli et lokomotiv, eller snarere et fyrtårn innen arealforvaltning.