Virkespriserna har toppat – hög tid att hugga

600 millioner i støtte til regnskogen
5. desember 2018
Økt satsing på skogkultur og infrastruktur!
5. desember 2018

Virkespriserna har toppat – hög tid att hugga

Det menar Danske Bank som gjort en färsk analys av skogsindustrin. Den historiskt långa prisuppgången på 37 månader för ett flertal skogsprodukter har nu avstannat, vilket med stor sannolikhet innebär att timmerpriserna också toppat för den här gången.

En färsk analys av skogsindustrin genomförd av Danske Bank, visar att timmerpriserna troligtvis toppat. För den som vill hinna få bra betalt för sitt virke är det nu dags att avverka innan priserna sjunker. Foto: Rottne

Orsaken till de fallande priserna är en minskad efterfrågan på flera av de för Sverige stora exportmarknaderna som bland annat Kina, USA och Egypten. Jämfört med i somras har trävarupriserna som svenska sågverk får i USA halverats och även på den kinesiska marknaden syns en avmattning inom både byggbranschen och möbelindustrin.

Fortfarande höga

– Efterfrågan och prisnivåerna på timmer är fortfarande höga i hela landet så jag tycker att de skogsägare som kan, bör avverka nu om de vill passa på att sälja till toppriser. En faktor som kan påverka timmerutbudet är granbarkborreskadorna. Efter den varma sommaren ser skadorna ut att ha drabbat stora bestånd och prognosen för nästa vår är svårbedömd. Jag vill därför ge rådet till alla skogsägare att gå ut och inventera sina bestånd eftersom det är viktigt att få bort skadad skog senast i vår, säger Johan Freij, chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige i ett pressmeddelande.

För massaveden ser prisbilden dock fortfarande stabil ut och ser ut att fortsätta ligga på en hög nivå inom överskådlig framtid. Flera rekordinvesteringar har gjorts i svensk massaindustri de senaste åren och där finns en efterfrågan som inte verkar mattas av.

Svenskt biodrivmedel

Samtidigt som allt fler avancerade produkter med skogsråvara som bas utvecklas så pågår även arbetet med att uppnå en storskalig produktion av svenskt biodrivmedel, så kallad talldiesel. Detta är ett måste för att Sverige ska klara sitt mål om en fossiloberoende fordonsflotta och minskade koldioxidutsläpp från vägtransporter med 70 procent till 2030.

– Vi har ju inte så lång tid på oss och måste utnyttja befintlig teknik om vi skall nå målet 2030. Eldrift är säkert en bra lösning på längre sikt, men varken tekniken eller miljövänlig el finns idag i den utsträckning som skulle behövas. Nästintill alla dagens vägfordon drivs av diesel- eller bensinmotorer. Jag tror vi kan nå målen men ser ingen annan möjlighet än att vi tankar våra befintliga fordon med en successivt ökande inblandning av biodrivmedel från den svenska skogen, säger Johan.

Utnyttja potentialen

Biobränslen bandas redan idag in på en femtedel av Sveriges bensinstationer och framtiden för biobaserade drivmedel ser ljus ut.

– Det handlar inte om att använda ”finträ” till biobränslet utan ytterligare utnyttja potentialen i de restprodukter som kommer från massaindustrins svartlut, sågverkens spån men även skogens röjningsrester. Massproduktion av svensk skogsdiesel är på gång och skogsindustrin planerar flera stora satsningar. Vi konsumenter kan driva på utvecklingen genom att efterfråga en högre inblandning av skogsbaserat biobränsle när vi tankar, menar Johan.