Umulig å nå 1,5-gradersmålet uten økt skogbinding
26. oktober 2018
Statens naturoppsyn jakter ulv med helikopter i Finnmark
29. oktober 2018

Biodrivstoff i skogsmaskiner

Prosjektet «Hvordan øke verdiskapingen og klimanytten i skogbrukets produksjonskjede basert på bruk av næringens egne […]

2. generasjons biodiesel på plass i felttanken.

Prosjektet «Hvordan øke verdiskapingen og klimanytten i skogbrukets produksjonskjede basert på bruk av næringens egne energiressurser» er et samarbeid mellom Energigården, NORSKOG, MEF skog Viken Skog og NIBIO. Prosjektet skal prøve ut og beskrive muligheter for bruk av 2. generasjons biodrivstoff i skogsmaskiner. Utprøvingen skal skje for 2 ulike maskinlag, fra henholdsvis Struksnæs Skog og Klokkerengen (Krogsrud Sag), både nå i høst og til vinteren. Prosjektet presenterte fredag 26. oktober at første del av utprøvingen er i gang. Inntrykket så langt er at det merkes liten forskjell på maskinene. Maskinene starter like lett, og det er ikke registrert vesentlige endringer i drivstoffforbruk. Så langt er dette forsøkt på et maskinlag, med Ponse hogstmaskin og Komatsu lastatraktor.

Skogsjef i NORSKOG, Erling Bergsaker utaler at «det er spesielt interessant å prøve ut bruk av biodrivstoff for skogsmaskiner, ettersom 2. generasjons biodrivstoff i stor grad vil bli produsert på råstoff fra skogen».

 

 


En av skogsmaskinene som prøver ut biodieselen i praksis.

2. generasjons biodiesel på plass i felttanken.