Statsbudsjett 2024: Rekordhøy bevilgning til skogvern
4. desember 2023
Hensynssoner i kommuneplanen? 
11. desember 2023

Innspillsrunde: Områder for naturtypekartlegging  

Miljødirektoratet inviterer til åpen innspillsrunde på forslag til områder for naturtypekartlegging i 2024.  

 

Stedfestet informasjon om arter, naturtyper og landskap er en forutsetning for å kunne ta hensyn til naturen når tiltak skal planlegges og realiseres. Regjeringen har derfor satt i gang en satsing på å utarbeide et økologisk grunnkart. Miljødirektoratet lyser årlig ut anskaffelser av feltkartlegging av naturtyper og arter til dette økologiske grunnkartet. 

 

Statsforvalterne har nå levert sine forslag til Miljødirektoratet med aktuelle områder for naturtypekartlegging på land i 2024. Miljødirektoratet inviterer derfor nå til åpen innspillsrunde på bakgrunn av forslagene, med frist 18. desember.   

 

Arealet foreslått av statsforvalterne for kartlegging i 2024 utgjør over 4 310 km2 fordelt på 154 områder. Områdene finner du i Miljødirektoratets egen innsynsløsning NiN Offentlig Visning (arcgis.com). 

 

Ønsker å innhente kunnskap 

 

Formålet med innspillsrunden er å innhente kunnskap om hvilke av områdene som med størst sannsynlighet oppfyller nedenstående kriterier. I tillegg ønsker Miljødirektoratet å vite om noen av områdene allerede er kartlagt etter andre metoder i senere tid, eller om det finnes kunnskap som tilsier at områdene trolig ikke inneholder naturtyper fra Miljødirektoratets kartleggingsinstruks.  

 

Miljødirektoratet ønsker også tilbakemeldinger på eventuelle områder der planer eller konsesjoner er bortfalt, eller om større deler av områdene allerede er nedbygd eller påført andre inngrep og derfor er mindre aktuelle å kartlegge.  

 

NORSKOG anbefaler grunneiere å ta en titt om det er spilt inn områder som berører deres eiendom og vurdere om de oppfyller kravene til utvelgelse fra Miljødirektoratet.

 

Kriterier for utvelgelse av områder 

 

Statsforvalterne har foreslått arealer, utenfor verneområder, for kartlegging av naturtyper på  land i 2024, med vekt på områder: 

 

  • Med stor aktivitet og stort utbyggingspress. 
  • Der man kan forvente å finne naturtyper på land etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks. 

 

Begge kriterier bør være oppfylt for at et område skal bli prioritert for kartlegging. Mer informasjon om naturtypekartlegging finnes på Miljødirektoratets nettsider.  

 

Innspill sendes til post@miljodir.no innen mandag 18. desember. 

 

Mer informasjon om innspillsrunden finner du i vedlagte skriv.