Krever på nytt riving av påbygget på denne setra – hvis ikke blir det bot på 500 kroner dagen
15. oktober 2019
Moelven største lokale
15. oktober 2019

Rekordår for Linda (45) og Viken Skog: – Vi har gjort en betydelig snuoperasjon

Viken Skog opplevde rekordår i fjor, både når det gjelder tømmerhogst og omsetning. Men det har ikke alltid vært slik. - Vi har jobbet hardt, sier Linda Camilla Strømsod.

DEL I flere år så det mørkt ut for Viken Skog. Etter at Follum fabrikker ble lagt ned i 2012, var det mange som lurte på hvordan det skulle gå med skognæringen. Lokale skogeiere var bekymret for om de skulle bli kvitt tømmeret sitt. Nå er Viken Skog den lokale bedriften som troner øverst på lista over regionens 100 største bedrifter målt i omsetning.

– Situasjonen i 2012 var dyster. Vi måtte finne nye avsetningskanaler for store volumer med tømmer, sier kommunikasjonsleder i Viken Skog, Linda Camilla Strømsod.

Regnskapstallene til Viken Skog peker nå oppover med driftsinntekter på 2,4 milliarder kroner fra 2018. Det gir førsteplass på lista over de 100 største virksomhetene i Ringerike, Hole og Jevnaker.

Se hele lista nederst i saken!

Etterspørsel fra Sverige

Heldigvis for Viken Skog var det stor etterspørsel etter tømmer i Sverige, så de fikk på plass en effektiv togpendel for tømmer. Senere har også de norske kundene økt sitt forbruk betydelig.

Både Norske Skog Saugbrugs og Borregaard kjøper nå betydelig mer tømmer enn før.

– De siste tre årene ser vi også virkningen av at svensk skogindustri har investert flere titalls milliarder i ny kapasitet, opplyser Strømsod.

Hun mener at sammen med økt bevissthet i samfunnet knyttet til bærekraft og tre som byggemateriale har dette ført til en betydelig prisøkning på tømmer som varte helt til i vår.

2,4 milliarder kroner

Regnskapstallene for 2018 viser at Viken Skog-konsernet solgte 3,3 milliarder kubikkmeter tømmer i fjor. Det ga en omsetning på 2,4 milliarder kroner og et driftsresultat på 59,1 millioner kroner.

– Viken Skog har vært gjennom en betydelig snuoperasjon. Vi har økt omsetningen hvert år de siste fem årene, og senket enhetskostnadene. Bevisst satsing på effektivisering av hele verdikjeden gir resultater, sier Strømsod.

På bunnlinja ble overskuddet 74 millioner kroner, også godt hjulpet av et finansresultat på 18,6 millioner kroner.

Daglig leder i Viken Skog Tor Henrik Kristiansen uttalte i 2018 til Ringerikes Blad at det nå er et fantastisk marked for skogbruk.

– Prisene er gode, det er stor etterspørsel etter alle typer virke og driftsforholdene er gode. Dermed er det attraktivt for skogeierne å hogge, sa Kristiansen.

Nødvendig eksport av tømmer

I 2015 og 2016 rant pengene ut av skogeiersamvirket, men i 2017 kom skuta på rett kjøl.

I dag er avvirkningen på et så høyt nivå at vi må tilbake til før 1990 for å finne tilsvarende. Eksporten av tømmer har vært nødvendig og er med på å stimulere avvirkningen gjennom nye markedsmuligheter. I 2018 eksporterte norsk skogbruk hver tredje tømmerstokk.

– Det medførte at en vesentlig del av verdiskapingen skjedde utenfor landegrensene, forteller Strømsod.

Regjeringens nasjonale strategi for skog- og trenæringen, SKOG22, påpekte at over en tyveårsperiode vil foredling av alt virke innenlands kunne gi en verdiskaping på 3.600 milliarder kroner, mens en ren eksportstrategi kun vil gi 80 milliarder kroner.

Verdikjede

Viken Skog arbeider for å utvikle en komplett, bærekraftig og framtidsrettet verdikjede basert på skogens ressurser.

Forutsetningen for at den norske tømmerstokken skal bli en viktig råvare i den framtidige bioøkonomien er at det arbeides for en verdikjede i verdensklasse. Denne må være forutsigbar, fleksibel og effektiv.

– Dette har høyeste prioritet i Viken Skog, understreker Strømsod.

Dette er Viken Skog

Viken Skog SA er et skogeiersamvirkeforetak for i underkant av 10 000 andelseiere i Buskerud, Vestfold, Siljan i Telemark, det meste av Akershus og i deler av Oslo, Østfold og Oppland.

Samvirkets formål er gjennom bærekraftig ressursutnyttelse å sikre langsiktig råderett og avkasting på andelseiernes skogeiendommer.

Viken Skog konsern består av morselskapet Viken Skog SA og datterselskapene Viken Skog Holding AS, Treklyngen Holding AS, Follum Eiendom AS, Begna Bruk AS, SB Skog AS, Viken AT Market AS, Viken Logistikk AS, Struksnæs Skog AS og Norsk Skogrydding AS.

Viken Skog har gjennom lang tid investert betydelige beløp for å sikre langsiktig avsetning av tømmer og utvikling i verdikjeden.

Historisk var skogeierforeningene som Viken Skog er tuftet på blant initiativtakerne og en betydelig investor i store deler av dagens skogindustri.

Viken Skog var en av de største enkeltaksjonærene i Norske Skogindustrier ASA frem til mars 2012.

I dag har Viken Skog industriengasjementer i Moelven Industrier ASA, Begna Bruk AS og Hallingdal Trepellets AS.

I tillegg satses betydelig ressurser på utvikling av ny og fremtidsrettet skogindustri gjennom det heleide datterselskapet Treklyngen.

De 100 største: Fakta

For tredje år på rad presenterer Ringerikes Blad en liste over de største bedriftene i Ringeriksregionen, målt i omsetning (driftsinntekter).

Lista er hentet ut av Regnskapstall.no, og baserer seg på årsregnskapene fra 2018 i Brønnøysundregistrene.

Bedriftene som kommer med på lista, har adresse i Ringerike, Hole eller Jevnaker.