64 mill kroner til utvikling av tømmerkaier
25. september 2018
Håndtering av slakteavfall fra vilt og fallvilt
25. september 2018

Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

Emilie Enger Mehl (Sp): I Nationen 4.7. er Fylkesm. i Hedmark og sekr. for rovviltnemnda R5 sitert flg.; «Praksis i departementet er at det ikke er mulig å ta ut ulv i ulvesonen, om det ikke er potensial for skade. Og Naturmangfoldsloven åpner ikke for uttak i ulvesonen, ut fra direktoratets vurdering, sier han». Det er i sterk strid med Stortingets vedtak både i Innst 330 S(2015-2016) og lovbeh. våren 2017. Hvordan kan statsråden forklare at det så åpent uttrykkes holdninger som er i sterk konflikt med Stortinget fra Fylkesmannen i Hedmark?

Emilie Enger Mehl, Senterpartiet, Hedmark

Dokument nr. 15:2221 (2017-2018)
Innlevert: 07.09.2018
Sendt: 10.09.2018
Besvart: 18.09.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Emilie Enger Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Enger Mehl (Sp): I Nationen 4.7. er Fylkesm. i Hedmark og sekr. for rovviltnemnda R5 sitert flg.; «Praksis i departementet er at det ikke er mulig å ta ut ulv i ulvesonen, om det ikke er potensial for skade. Og Naturmangfoldsloven åpner ikke for uttak i ulvesonen, ut fra direktoratets vurdering, sier han». Det er i sterk strid med Stortingets vedtak både i Innst 330 S(2015-2016) og lovbeh. våren 2017.
Hvordan kan statsråden forklare at det så åpent uttrykkes holdninger som er i sterk konflikt med Stortinget fra Fylkesmannen i Hedmark?

Begrunnelse

I en flertallsmerknad til Innst. 330 S (2015-2016) kan vi lese følgende:

«Komiteens flertall vil understreke at når bestandsmålet er nådd skal bestandsregulering iverksettes, og da primært gjennom lisensjakt. Lisensjakt gir lokalsamfunn og rettighetshavere/jegere både et ansvar og en rolle i reguleringen av bestandene som er positiv. Kravet om bestandsregulering gjelder også innenfor sona og uavhengig av at det må foreligge skadepotensial på husdyr og tamrein. Komiteens flertall vil understreke at bestandsmål fastsatt av Stortinget er det klart overordnede vedtak.»

Bestanden av ulv er nå høyere enn målet Stortinget har fastsatt og har vært det siden vedtaket ble gjort. I en slik situasjon har Stortingsflertallet i Innst. 257L (2016-2018) gitt føringer for at terskelen for felling iht Naturmangfoldlovens § 18 første ledd bokstav c skal senkes:

«Flertallet vil understreke at den interesseavveiningen som må gjøres i henhold til naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c, skal være av dynamisk karakter.

Flertallet mener dette innebærer at i perioder der bestanden er over bestandsmålet, skal terskelen senkes for når vilkårene for felling for å ivareta offentlige interesser er oppfylt. Flertallet vil understreke at myndighetene må ved vedtak om uttak vise hvordan interesseavveiningen er foretatt og at den er rasjonelt begrunnet.»

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Ved fastsettelse av kvoter for lisensfelling av ulv må det gjøres helhetlige vurderinger innenfor de rammene som er lagt. Bestandsmålet for ulv er et sentralt punkt, men vilkårene etter Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven må også være oppfylt.

Representanten Enger Mehl viser i sin begrunnelse til en flertallsmerknad i Innst. 330 S (2015-2016) som sier «(..) Komiteens flertall vil understreke at bestandsmål fastsatt av Stortinget er det klart overordnede vedtak.». Dette er en uttalelse fra næringskomiteen i forbindelse med behandlingen av saken i energi- og miljøkomiteen. Av energi- og miljøkomiteens behandling fremgår det imidlertid klart at forvaltningen av ulv skal skje innenfor rammene av internasjonale forpliktelser etter Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven.

Lisensfellingskvotene for ulv har de senere år vært gjenstand for stor oppmerksomhet og grundig behandling, og som kjent er dette også spørsmål som er til behandling i domstolen. Forrige vinter kom departementet i klagebehandlingen av rovviltnemndenes vedtak fram til at det ikke var rettslig grunnlag til å tillate lisensfelling av Slettåsflokken, som hadde tilhold innenfor ulvesonen og i Sverige. De to ulveflokkene Julussa og Osdalen, som hovedsakelig hadde tilhold utenfor ulvesona, ble imidlertid tillatt felt med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 c. Jeg viser til at Senterpartiet under budsjettdebatten 13. desember 2017 fremmet forslag om at Stortinget skulle be regjeringen gi fellingstillatelse for Slettåsflokken i tråd med rovviltnemndas ønske. Dette ble ikke vedtatt av Stortinget.

Det er vanskelige vurderinger som skal gjøres ved fastsettelse av kvoter for lisensfelling av ulv. Det at rovviltnemndene og deres sekretariat kan gjøre ulike vurderinger er ikke uvanlig. Flere av vedtakene rovviltnemndene har fattet er påklaget til departementet, og jeg vil derfor ikke uttale meg nærmere om dette før det er fattet endelige vedtak om omfanget av kommende vinters lisensfelling.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=73162