Äganderätten och skogens roll i samhället genom historien
14. februar 2020
Med skog på tanken
18. februar 2020

Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

Begrunnelse

 

Arbeiderpartiet har fremmet et forslag på Stortinget om å endre naturmangfoldlovens § 18 annet ledd, ved å legge til setningen «Det skal ved vurdering av uttak av rovvilt etter første ledd bokstav c legges vekt på om bestandsmål som er vedtatt i Stortinget, er nådd».

 

I begrunnelsen slås det fast at formålet med endringen er at Stortingets vedtatte bestandsmål skal fungere som et absolutt maksimumsmål, og være et «selvstendig kriterium for uttak av rovvilt».

 

Arbeiderpartiets forslag til lovendring vil dermed innebære at et oppnådd bestandsmål i seg selv skal være nok til å gi tillatelse til å felle truet rovvilt. I et brev til energi- og miljøkomiteen datert 11. februar 2020 skriver imidlertid statsråden at Bernkonvensjonen om vern av ville planter og dyr og deres naturlige leveområder, som Norge ratifiserte i 1986, ikke åpner for å kun styre etter bestandsmål.

 

Jeg ber derfor statsråden redegjøre for om naturmangfoldloven, med den lovendringen som Arbeiderpartiet foreslår, vil være komme i konflikt med Norges forpliktelser etter Bernkonvensjonen – og om konsekvensen i tilfelle vil bli at Norge må trekke seg fra konvensjonen. Jeg ber også om en vurdering på hva en slik handling vil si for Norges internasjonale arbeid med naturavtalen 2020.