21. september 2020

Aukar kravet for biodrivstoff frå 2021

Regjeringa aukar kravet til omsetnad av biodrivstoff til 24,5 prosent frå nyttår. Samstundes aukar delkravet til avansert biodrivstoff til 9 prosent. Endringa er eit viktig grep for å sikre at norsk import av biodrivstoff ikkje bidreg til avskoging.
20. september 2020

Forskningsmiljøer og skognæringa satser stort sammen

NIBIO, NMBU, UiO, tre utenlandske partnere og den norske skognæringa etablerer senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med støtte fra Forskningsrådet.
15. september 2020

Dette må du vite om skrantesjuke når du skal jakte

Etter at en bukk felt på Hardangervidda testet positivt for skrantesjuke. er det ekstra viktig at jegere i alle villreinområder tar prøver av felte dyr og sender dem inn til analyse.
9. september 2020

Ny rapport: Slik kan flere tjene penger på jakt

For at flere skal se på jakt som næringsgrunnlag, må myndighetene komme med goder som motiverer jaktrettshaverne til å satse, skriver forskerne.
31. august 2020

NMBU får verdens største studentby i massivtre

Denne uken er det formell innflyttingsdato for 295 splitter nye studenthybler i Skogveien, Ås. Det er første fase av det som skal bli verdens største studentby i massivtre.
11. august 2020

Hva skal vi leve av etter koronaen? I hvert fall ikke formuesskatt!

7 år etter at de borgerlige partiene inntok regjeringskontorene – og i kjølvannet av en ødeleggende pandemi – er det på høy tid å gjøre noe med formuesskatten. Det mener Ole Gjems-Onstad, som nå kommer med en egen bok på Cappelen Damm der han angriper skatten på bred front.
24. juni 2020

Landbrukseiendom i dødsbo

Muligheten for å innføre retningslinjer for hvor lenge dødsbo kan eie en landbrukseiendom er utredet i tråd med Granavolden-plattformen.
17. juni 2020

Norske Skog investerer milliarder i satsing på fornybar emballasje

Norske Skog planlegger investeringer på 350 millioner euro (3,78 milliarder kroner) over en 18-måneders periode, som begynner i andre halvår 2021, ifølge en melding fra selskapet.
10. juni 2020

Transport av flis flyttet fra vei til bane

Frakt av flis fra sagbruk i Lillehammer-området har i flere år gått med vogntog på veien til treforedlingsindustri i Halden. Nå byttes bilene ut med tog, skriver Treindustrien i en pressemelding.
8. juni 2020

Jegere får vitnemål for skyteprøven på mobilen

En ny app på mobilen gjør at jegere kan legge igjen papirer og dokumentasjon hjemme når de drar på jakt.
8. juni 2020

Kronikk: Kutt i formuesskatten sikrer og skaper arbeidsplasser

Formuesskatten er en særnorsk skatt som skaper særnorske problemer. Regjeringens forslag om redusert formuesskatt på arbeidende kapital er et skritt i riktig retning.
4. juni 2020

Trekonsept på ny Mjøsbru hylles av både betong- og trebransjen

Både betongorganisasjonen Fabeko og Treindustrien roser Mjøsbru-konsept som har utstrakt bruk av tre. – Det er bra med en kombinasjon der materialene brukes til det de er best egnet til, sier daglig leder Jan Eldegard Hjelle i Norsk fabrikkbetongforening (Fabeko).
4. juni 2020

Skatt på arv, mindre på formue

Ved å innføre skatt når store formuer går i arv og øke skatten på dyre boliger og hytter, kan formueskatten senkes ytterligere.
30. mai 2020

Endelig dreies formueskatten mot dyre eiendommer. Det vil styrke norske bedrifter

Selv om endringen foreløpig er beskjeden, er det gledelig at Regjeringen legger frem forslag om å redusere formuesskatten for heller å skattlegge dyre boliger og fritidseiendommer.
29. mai 2020

Styrker det private eierskapet

Når regjeringen i dag reduserer skatten på arbeidende kapital, viser de at de forstår behovet for å beholde kapital i de private bedriftene. De pengene kan brukes til å bevare arbeidsplasser.
29. mai 2020

Regjeringen vil bruke 27 nye milliarder: Dette vil de bruke pengene på

Regjeringen vil bruke 27 milliarder friske kroner for å få Norge ut av koronakrisen. Milliardene er tenkt til blant annet kutt i formuesskatten, kompetanseheving, bedre arbeidsintegrering, kontantstøtte og lønnskompensasjon.
25. mai 2020

Data fra flybåren laserskanning og digital fotogrammetri gir nye muligheter for bonitering i skogbruket

Lennart Noordermeer har i sin doktorgrad utviklet metoder for å predikere, estimere og kartlegge bonitet automatisk, med høy detaljeringsgrad og over store skogsarealer. Resultatene viser at det kan være betydelige økonomiske fordeler ved å ta i bruk 3D fjernmålingsdata fra to tidspunkt i stedet for tradisjonelle boniteringsmetoder.
20. mai 2020

Landbruks- og matministerens innlegg under Stortingets behandling av representantforslag om virkemidler for å ta i bruk Norges viktigste klimabidrag – skogen

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Geir Pollestad, Sandra Borch og Ole André Myhrvold.
19. mai 2020

Innstilling fra energi- og miljøkomiteenom om rovvilt.

Bakgrunn I dokumentet fremmes følgende forslag: «vedtak til lov om endring av naturmangfoldloven (betydningen av bestandsmål ved uttak av rovvilt)
18. mai 2020

Ulverettssaken slipper inn for Høyesterett

Høyesterett orienterte i dag om at ulverettssaken hvor Norges Bondelag, NORSKOG og Norges Skogeierforbund er partshjelpere, slipper inn for Høyesterett i sin helhet.
5. mai 2020

Ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket på 50 millioner kroner

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad la i dag fram regjeringens forslag om en ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket på 50 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Formålet med tiltakspakken er å bidra til hogstaktivitet i skogbruket i en periode med redusert etterspørsel etter sagtømmer forårsaket av Covid 19-utbruddet.
5. mai 2020

Svar på skriftlig spørsmål om salg av statens skoger

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kristen Sandtrøen (A) om salg av statens skoger.
4. mai 2020

Et utbytteforbud må følges av et forbud mot formuesskatt

Over tid er det utbyttene fra bedriftene som finansierer formuesskatten, skriver Mathilde Fasting i Civita.
27. april 2020

Kjører digitalt kurs for permitterte lærlinger

Permitterte skogsoperatørlærlinger får to ukers kurs. MEF Skog, OKAB og Skogkurs har på rekordtid satt opp et opplæringstilbud for å utnytte en stille tid.
23. april 2020

Genetisk verdifull ulv har fått revir og partner

I november 2019 vart ein genetisk verdifull ulv flytta frå Engerdal til Kongsvinger. Det blei gjort av omsyn til den samiske reindrifta og fordi ulven kan gje eit viktig genetisk bidrag i den sterkt innavla skandinaviske ulvebestanden. Ulven har no fått ein partner og ser ut til å ha etablert revir i ulvesona.
21. april 2020

Stora Enso slo forventningene, men kutter ut guiding

Driften i første kvartal var bedre enn ventet. Men Norske Skog-konkurrenten dropper å gi guiding.
16. april 2020

Fastsettelse av ny tilskuddsordning for å sikre planting av skogplanter våren 2020

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt en midlertidig forskrift om tilskudd for planting av skogplanter våren 2020. Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre planting av skogplanter ved å kompensere for kostnadsøkninger som følge av Covid-19-restriksjoner.
14. april 2020

Storbrann på Brandval sag

Andre påskedag ble Brandval sag like nord for Kongsvinger rammet av en storbrann.
14. april 2020

Norske Skog har kuttet enda mer i produksjonen som følge av korona

Produksjonen på to papirmaskiner på Saugbrugs i Halden er stoppet, mens Tasman-fabrikken i New Zealand er stoppet helt opp.
26. mars 2020

Norsk skognæring hardt rammet av pandemien

Næringen frykter store konsekvenser for drift og lønnsomhet.
19. mars 2020

Formidling av arbeidskraft i jord- og skogbruket

Det er stor mangel på arbeidskraft i landbruket, spesielt er det nå stort behov i grøntsektoren. Vi vet lite om hvilket arbeidskraftbehov som ligger foran oss i grøntsektoren og i husdyrproduksjonen. Vi oppfordrer nå både de som mangler arbeidskraft og de som kan ta seg en jobb i landbruket om å bruke de kanaler som finnes.
9. mars 2020

Landbrukets bidrag i bioøkonomien og sirkulær økonomi

Landbruks- og matdepartementet, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge inviterte til et innspillseminar om landbrukets bidrag i bioøkonomien og sirkulær økonomi. Her kan du laste ned presentasjoner og videoklipp fra konferansen.
9. mars 2020

Vi planter for lite gran

Gran er det viktigste treslaget for skogbruket.Et aktivt skogbruk og riktig planting av gran er positivt, mener Didrik Fasmer. Foto: Eirik Brekke (arkiv)
5. mars 2020

Modernisering av viltloven

Regjeringen har nylig bestemt at det skal settes i gang et lovarbeid med mål om å gjennomgå og modernisere viltloven. Loven er nærmere 40 år gammel og det er behov for bedre samordning med annet regelverk og klargjøring av nye utfordringer på området. Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet skal i fellesskap følge opp lovarbeidet.
3. mars 2020

Klimakrisen skal vekke norsk treindustri fra dvalen.

Hele 37 prosent av Norges areal er dekket av skog, men likevel har nyere treindustri vært et labert kapittel – med dalende sysselsetting og andel av BNP.
2. mars 2020

Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til landbruks- og matministeren

Ole André Myhrvold (Sp): Det er sagt at Landbruks- og matdepartementet ikke har tatt stilling til om det skal settes i gang et lovarbeid på dette området, kan statsråden avkrefte eller bekrefte dette, og kan statsråden anslå når man eventuelt kan forvente at dette settes i gang?
26. februar 2020

Lei av einsidig klimadebatt

Landbruks- og matministeren Olaug Bollestad vil ha meir fokus på skogbruk istadenfor raudt kjøtt.
26. februar 2020

Bollestad: Vi må satse mer på tre

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er luta lei den ensidige klimadebatten om rødt kjøtt. Hun mener at vi må snakke mindre om kjøttskam, og mer om skog som klimatiltak.
25. februar 2020

Skogvernmålet innen rekkevidde

aktueltNorge er halvveis til det politiske målet om å verne ti prosent av skogen vår. Framover må vi være bevisst hva slags skog vi verner, for å sikre at alle skogtyper er med.
25. februar 2020

Skogvern i Sør-Norge prioriteres framover

Skogarealer i lavlandet i Sør-Norge prioriteres for vern, for å sikre at skogvernet er representativt for den norske skogsnaturen.
24. februar 2020

Starter prøveprosjekt for 74 tonn tømmertransport

Myndighetene, skog- og trenæringen skal nå samarbeide om et prøveprosjekt med tømmertransport opp mot 74 tonn i deler av Hedmark.
20. februar 2020

– Å bruke skogen mer er et av de beste klimatiltakene vi kan gjøre!

Olaug Bollestad var ikke fornøyd med bare å få prøve å bære saga, og ga seg ikke før hun fikk hjelp til å starte den og prøve sagbladet.
19. februar 2020

Lei av kjøttskam: – Vi kan ikke spise gress

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) med brannfakkel i klimadebatten: Skog viktigere enn nei til rødt kjøtt
19. februar 2020

Skogen og landbruket kan løse klimakrisen

Fotosyntesen og skogbruket kan løse klodens klimakrise. Ved å nyttegjøre uutnyttet biomasse i skogbruket og halm etc. i landbruket kan store mengder karbon fanges og lagres sikkert for ettertiden.
18. februar 2020

Med skog på tanken

STJØRDAL/STEINKJER: Bruk av skogsvirke til produksjon av biodiesel kan være nærmere en realitet enn tidligere antatt. Skepsis til bruk av biodiesel i forhold til driftssikkerhet er nærmest borte etter at resultatene fra prosjektet «Ren biodiesel i norsk landbruk» ble lagt fram før jul. Tilgang til andre generasjons biodiesel, og tiltak for å få prisen ned på samme nivå som fossilt, er avgjørende for hvor raskt landbruket blir fossilfritt.
14. februar 2020

Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

Une Bastholm (MDG): Arbeiderpartiet har fremmet et representantforslag om å endre naturmangfoldlovens § 18. Vil Norge, hvis forslaget blir vedtatt, bli nødt til å trekke seg fra Bernkonvensjonen?
14. februar 2020

Äganderätten och skogens roll i samhället genom historien

Går vi från mångbruk till mångbruk av skogen? Anna Sténs berättar att den produktionsinriktade synen på skogen egentligen kom först under 1950-talet. I takt med att anspråken på skogen ökar kanske vi nu mer går tillbaka till ett mångbruk igen. Foto: Hilla Aspman
14. februar 2020

Bio4Fuels – nasjonalt krafttak for bærekraftig biodrivstoff

Ambisjonen til FME Bio4Fuels er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren ved å realisere bærekraftig og økonomisk produksjon av biodrivstoff. Biomasse, spesielt rester fra skog og landbruksavfall, er en fornybar ressurs som har stort potensiale for å erstatte bruk av fossile ressurser i transportsektor, sammen med andre fornybar energi løsninger.
9. februar 2020

Et aktivt skogbruk binder mer karbon

Selv om skogbruk ikke er i kvotepliktig sektor, fikk næringen stor omtale i Klimakur 2030. Det viser klimapotensialet i skogen, der verdiskaping og karbonbinding henger tett sammen.
7. februar 2020

Ulvekrig på Stortinget

Frps utmarsj av regjeringen har utløst en åpen strid om forvaltningen av ulv og rovvilt på Stortinget. Striden kan ende med at flertallet vedtar lovendringer som gjør det enklere å felle ulv.
7. februar 2020

Frp skyter ned Sps ulveforslag, vurderer lovendring i stedet

Regjeringen anker dommen om lisensfelling av ulv til Høyesterett. Dersom anken ikke vinner fram, vil Fremskrittspartiet foreslå å endre loven.
7. februar 2020

Ønsker å stoppe villsvin på grensa

UØNSKET: Villsvin er uønsket i norsk natur, og ettersom det er i ferd med å etablere seg små grupper flere steder langs svenskegrensa må jord- og skogbrukerne ha en bevissthet rundt dette. Villsvinet på bildet ble skutt i 2012 på Slettås i Trysil. FOTO: Geir Brenden
6. februar 2020

Arbeiderpartiet vil gjøre det lettere å skyte ulv

Arbeiderpartiet vil foreslå en lovendring som senker terskelen for å felle ulv. Useriøst og ren populisme, mener både SV og Venstre.
6. februar 2020

Klima- og miljødepartementet ankar dommen i saka om lisensfelling av ulv

Borgarting lagmannsrett har kome til at to vedtak frå 2017 om felling av ulvane i revira Julussa og Osdalen er ugyldige. Staten, ved Klima- og miljødepartementet, har bestemt seg for å anke dommen til Høgsterett.
4. februar 2020

Nye forskningsprosjekter til nytte for skog- og trenæringen

Nå skal det forskes mer på norsk skog- og trenæring. Forskningsprosjektene skal gi ny og bedre kunnskap for å styrke skogens rolle i klimaarbeidet, og om bruk av skogråstoff for grønn omstilling.
2. februar 2020

Arbeiderpartiet glemmer egne vedtak

Det er kritikkverdig å reise prinsipiell motstand mot vedtak man selv står bak.
2. februar 2020

Fagsamling om skogvern

Miljødirektoratet inviterer til fagsamling for å markere at vi nå har vernet 5 prosent av skogen og er halvvegs til målet om 10 prosent skogvern.
1. februar 2020

Oppsummering av debatten om våpenlovgivning på Skyttermessen 2020

Representanter fra Norges Skytterforbund, Det frivillige Skyttervesen, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Danske Skytteunion og Justiskomitéen informerte og tok i mot spørsmål om våpenlovgivningen på Gardermoen i dag i forbindelse med Skyttermessen 2020.
1. februar 2020

Seminar mot framvekst av villsvin i Hedmark

Bli med på seminar om tiltaksplan mot villsvin på Bøndernes Hus på Brandval i Kongsvinger kl 18-21 torsdag 6. februar! Møtet er viktig for best mulig samordning av uttak av villsvin, slik at bestanden holdes nede. Vi ønsker IKKE ytterligere framvekst av villsvin i Hedmark!
23. januar 2020

Aftenposten, Kort sagt, torsdag 23. januar

Nasjonalpark i Østmarka og friluftsliv.Statsministeren og psykisk helse. Svartmaling av håndverksbransjene. Antipsykotika og levealder. Høvik og ny E 18. Dette er dagens kortinnlegg.
23. januar 2020

Svar på skriftlig spørsmål om oversikt over kjøpere av skogområder

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om en totaloversikt over hvem som er kjøperne av våre felles skogområder fra 2014 til dags dato, der kjøperne bor andre steder enn der skogen er.
23. januar 2020

Demonstrerte mot regjeringens rovdyrpolitikk

Tilreisende fra store deler av Østlandet var møtt opp for å demonstrere mot regjeringens rovdyrpolitkk. Naturvernforbundet mener markeringen er konfliktdrivende.
23. januar 2020

Rekordår i skogbruket

Skogeierne i Norge solgte over 11 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2019, viser tall fra Landbruksdirektoratet. Det er over to prosent mer enn i 2018, og i siste 10-års periode har volumet økt år for år. Tømmeret har en bruttoverdi på over 4,8 milliarder kroner for skogeierne.
21. januar 2020

Ny avvirkningsrekord tross prisfall

Kilde: Statistisk sentralbyrå (1970/71-2003) og Landbruksdirektoratet (2004-2019)
20. januar 2020

Nytt nettbasert arealbarometer fra NIBIO

Statistikk om arealressursane i landets kommunar og fylke er samla i Arealbarometeret som no er klart på nibio.no. Her finst oversikt over ressursane som utgjer produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk i Noreg. Arealbarometeret viser og dagens bruk av jordbruksareala, og kor mykje som er i bruk til ulike produksjonar.
18. januar 2020

– Bra for Moelven – og for skogeierne

TO HATTER: Olav Veum mener det ikke er noen motsetning mellom å være styreleder i Skogeierforbundet og å ivareta AT Skogs interesser på en best mulig måte.
15. januar 2020

Fylkesnytt fra Innlandet 1/2020

Fylkesmannen i Innlandet er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om stor aktivitet i Innlandsskogbruket viktig for et grønt skifte.
15. januar 2020

Stortinget – Møte tirsdag den 14. januar 2020

FormaliaSak nr. 1 [10:03:01]Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av setteombudsmann for Stortingets ombudsmann for forvaltningen ( Innst. 138 S (2019–2020) )
14. januar 2020

FN har utpekt år 2020 til Internasjonalt plantehelseår

Opptil 40 prosent av verdens avlinger til mat og fôr kan gå tapt på grunn av skadegjørere på planter. Å ha en god plantehelse er en forutsetning for den globale matsikkerheten. FN utpeker derfor 2020 til det internasjonale plantehelseåret.
14. januar 2020

Innlegg: Har aldri betalt mer formuesskatt

DN gir et spark til regjeringen i en leder 7. januar ved å peke på at Bø i Vesterålen klarer det regjeringen ikke klarer, nemlig å redusere formuesskatten på investeringer i næringslivet. I et svarinnlegg 9. januar viser finansminister Siv Jensen til at regjeringen har redusert formuesskatten fra 1,1 til 0,85 prosent, økt bunnfradraget og gitt en rabatt på 25 prosent på aksjer og driftsmidler (arbeidende kapital), til sammen syv milliarder kroner i lettelse for 2013–2018. Men ikke i år. Norske eiere har aldri betalt mer formuesskatt enn nå.
13. januar 2020

Er det en god idé med nasjonalpark i Østmarka? Skiforeningen tviler. | Erik Eide

Formålet med nasjonalparker er å verne naturen. Det kan gå ut over friluftslivet.
13. januar 2020

– Tiden er inne for å utarbeide nye planer

Nå skal det legges nye planer for å drifte skogen best mulig.
9. januar 2020

PEFC-certifierad tänker till före

Drygt 47 000 av landets skogsägare och över 3 300 skogsentreprenörer är idag PEFC-certifierade.
9. januar 2020

Wallenstad ny markedsdirektør i Moelven Timber

Fredrik Wallenstad er ansatt som ny markedsdirektør i Moelven Timber.
9. januar 2020

DN-feil om formuesskatt

Av: Finansminister Siv Jensen (Innlegg i Dagens næringsliv 9. januar 2020)
3. januar 2020

Kampen om Moelven-kontrollen: Glommen tar styringa

Styret i Glommen Mjøsen Skog har besluttet å benytte forkjøpsretten på Moelven-aksjene som Eidsiva har solgt. Skogandelslaget blar opp rundt 220 millioner kroner og sikrer med det kontrollen over industrigiganten.
3. januar 2020

Glommen Mjøsen tar kontroll over Moelven. Prisen kan bli alt fra 300 mill. til 1,2 milliarder

Styret Glommen Mjøsen Skog SA har rustet seg til storhandel. De benytter forkjøpsretten og blir største majoritetseier i Moelven Industrier.
2. januar 2020

Skogbrukstall fra SSB

Mye av Norge er dekket av skog. Men hvor mye skog har vi, hvor mye vokser den og hvor mye hogst er det hvert år? Dette og andre tall om skogbruket finner du her.
2. januar 2020

Pass på formueskatten!

Vår særnorske formuesskatt fastsettes ved årsskiftet. Da er det viktig at grunnlaget ikke er kunstig høyt. Det er også kommet nye regler med virkning fra og med 2019.
2. januar 2020

Kjøpte Staur gård av staten – nå kan han få millionrabatt

Landbruksdepartementets salg av ærverdige Staur gård i Stange til Oslo-advokaten Ola Haugen kan være i strid med konsesjonsloven. Nå kan kommunen vedta millioner i priskutt.
31. desember 2019

Vedtak i klagesak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen

Klima- og miljødepartementet har behandlet rovviltnemndenes vedtak om å felle tre ulveflokker innenfor ulvesonen. Departementet stadfester vedtaket om lisensfelling av Letjennareviret. Vedtaket om lisensfelling av ulvene i Mangenreviret eller Rømskogreviret godkjennes ikke.
30. desember 2019

Kort sagt, tirsdag 24. desember, Østmarka

Skogvern. Dette er dagens kortinnlegg.
19. desember 2019

Moelven gir en halv million kroner til Redd Barna

Moelven dropper også i år julegave til de ansatte. I stedet gir de 500.000 kroner til Redd Barna.
18. desember 2019

Fylkesnytt fra Oslo og Viken 4/2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om en felles handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken.
18. desember 2019

Nytt selskap med kontroll over Moelven

Eidsiva har solgt 23, 8 prosent av Moelven til nyetablerte Skog AS, som eies av Viken Skog, AT Skog og Felleskjøpet Agri. Glommen Mjøsen Skog har forkjøpsrett og vil vurdere å bruke den.
13. desember 2019

501 vil ha taksert granskog, men flere ser ikke skogen for bare trær…

Allskog har fått oppdraget med å lage ny skogbruksplan for 501 skogeiere i Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund, og starter arbeidet over nyttår. Eierne av om lag 60 prosent av all plantet granskog i de fire kommunene er med.
11. desember 2019

Svar på skriftlig spørsmål om det vedtatte bestandsmålet

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om det demokratisk vedtatte bestandsmålet, som nok en gang forhindres.
11. desember 2019

De viktigste utspillene fra Zerokonferansen 2019

Over 1000 mennesker, 150 foredrag og en bråte med klimaløsninger. Her har vi samlet de viktigste utspillene fra årets Zerokonferanse.
11. desember 2019

La arveavgiften ligge

Nå har en arbeidsgruppe i Venstre, ledet av Unge Venstre-leder Sondre Hansmark, sett på Venstres bolig- og finanspolitikk. Utvalget foreslår at Venstre skal gå inn for å innføre en arveavgift med en mer rettferdig innretning enn den hadde tidligere. Det skal blant annet ikke være «vanskelig å overføre en familiebedrift mellom generasjoner».
9. desember 2019

Utvider jakttiden for å stoppe skrantesyke

Fra nyttår utvides jaktperioden på elg og hjort i 15 kommuner. Målet er å stoppe spredning av skrantesyke.
9. desember 2019

Nasjonalpark i Østmarka sikrer naturen for framtiden

Vi trenger mer natur, både for å ta vare på livsgrunnlaget vårt og for å løse klimakrisa. En ny nasjonalpark i Østmarka sikrer at vi tar vare på den unike naturen som finnes i noen av landets tettest befolkede kommuner på Østlandet.
6. desember 2019

Vernar 28 viktige skogområde

Regjeringa vernar 28 nye skogområde som naturreservat. Mange truga arter lever i områda. Regjeringa er snart halvvegs i målet om vern av 10 prosent av skogarealet.
6. desember 2019

Miljødirektoratet utvider jakttid for elg og hjort

Jakttida for elg og hjort utvides i 15 kommuner i og rundt Nordfjella villreinområde de kommende to årene. Målet er å redusere tettheten av hjortevilt, for å hindre smitte av skrantesjuke.
6. desember 2019

Stor etterspørsel etter bygg i tre: – Markedet eksploderer

Neste år vil Vestfold og Telemark fylkeskommune bygge alle nye bygg i tre. I årene fremover kan vi se flere slike bygg i Norge.
5. desember 2019

– Håper dommen blir stående

Mandag startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett. WWF Verdens naturfond gikk i 2017 til søksmål mot Klima- og miljødepartementet med påstand om at departementets uttak av 12 streifulv og flokkene Julussa og Osdalen, begge utenfor ulvesona, var ulovlig og i strid med naturmangfoldloven, Grunnloven og Bernkonvensjonen. Saken ble behandlet av tingretten i 2018, hvor staten fikk medhold
4. desember 2019

Nytt stort næringsbygg med trematerialer åpnet

Arkitektene i Helen & Hard og SAAHA har tegnet bygget, og fasaden består nesten utelukkende i glass, mens interiøret i stor grad er preget av tre.
4. desember 2019

Vil teste ut ulike jaktformer på villsvin i Rakkestad

Flere millioner kroner er satt av for å bekjempe villsvinene. Metodene som skal brukes blir først testet ut i Rakkestad.
4. desember 2019

NiN-systemet er feil adresse for kritikken

Skogeierforbundet mener at systemet «Natur i Norge» (NiN) er feil adresse for kritikk av Miljødirektoratets nye naturtypekartlegging.
2. desember 2019

Ny markedsdirektør i Moelven Timber

Fredrik Wallenstad er ansatt som ny markedsdirektør i Moelven Timber. Han startet i jobben 1. desember.
2. desember 2019

Jegerne frustrerte over stans i ulvejakta

Nok en gang stanser miljøforvaltningen lisensfellingen av ulv i store områder, bare timer før jakta skal starte. NJFF mener det legges kjelker i veien for en effektiv ulveforvaltning i tråd med Stortingets intensjoner.
29. november 2019

Studenter hedret med pengepriser

– Dette var overraskende. Kullet vårt holdt et høyt nivå, sa en glad Svein Harald Skjerstad som sikret seg prisen beste masteroppgave og 100 000 kroner da da Velg Skog hedret årets beste skogstudenter.
28. november 2019

Stipenddryss til skogfagstudenter

Landbruks- og matminister Oalug Bollestad delte ut til sammen 225.000 kroner i stipend til fem skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (INN – Evenstad).
28. november 2019

Enighet om minst mulig villsvin

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag rettet fokus mot en grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge.
25. november 2019

Kort sagt, lørdag 23. november

Nasjonalpark i Østmarka. Dette er dagens kortinnlegg.
18. november 2019

Beste kongleår i nyere tid: Har samlet frø til 500 millioner skogstrær

2019 er det aller beste kongleåret i nyere tid. Denne høsten er det sanket inn rundt 120 tonn kongler – som kan gi over 500 millioner skogplanter. – Et viktig bidrag i klimakampen, sier fagfolk.
17. oktober 2019

Regjeringen dropper nasjonal rammeplan for vindkraft

Etter massiv kritikk fra kommunene, velger regjeringen nå å skrote NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land.Saken oppdateres.
8. oktober 2019

Pengene til tømmerkaier i 2019 er fordelt

Landbruksdirektoratet har gitt 53,3 mill. kroner i støtte til bygging av tømmerkaier i 2019. De nye kaiprosjektene ligger i Nordland og på Vestlandet.
4. oktober 2019

Kontroll av skogplantefelt ved hjelp av drone

Den siste rapporten til FNs klimapanel trekker fram skogens betydning for klimaet. I Norge har man satt fokus på å plante riktig og tett, både av hensyn til klima og skogøkonomi. Det gis tilskudd til tettere planting, og lovverket sier at skogeieren skal gjennomføre tiltak som sikrer tilfredsstillende foryngelse senest tre år etter hogst. Da blir det også utført en landsdekkende kontroll av foryngelsen på et utvalg felt.
23. september 2019

Høring – Forslag til forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Høring - forslag til forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Forskriften er hjemlet i §§ 3 og 18 i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).
26. august 2019

Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

Arne Nævra (SV): I skogmeldingen fastslo regjeringen at gammelskogen skal kartlegges og Stortinget la enstemming vekt på at kartene skal være offentlig tilgjengelig, og at NINA skulle trekkes inn i arbeidet. Det haster med å få på plass et nasjonalt kart, da vi har årlig hogstrekord i Norge. Så vidt vi har forstått pågår det et liknende prosjekt i regi av LMD/NIBIO.Vil statsråden i så fall medvirke til at disse miljøene samarbeider, og vil kartene offentliggjøres i Naturbase, eventuelt når?
26. august 2019

Myten om nullskattyterne

Det strider mot økonomiske realiteter å begrunne formuesskatten med «nullskattyterne».
23. april 2019

FSC i Norge: Nasjonal standard på høring

En skogeier som vil bytte fra PEFC- sertifkat til FSC må påregne mer administrasjon, advarer skogsjef i Norskog, Erling Bergsaker: – Du må ha mer system i rapportering på eiendomsnivå. Det fordrer en litt mer aktiv eier. En skogbruksplan ivaretar ikke dette fullt og helt, sier han. Foto: Norskog
29. mars 2019

Villedende markedsføring fra Glommen Skog

Viken Skog er opptatt av at skogeierne skal få god og korrekt informasjon om priser og leveringsvilkår, og har derfor reagert på den senere tids markedsføring fra Glommen Skog og Mjøsen Skog, som begge blant annet hevdet at de hadde best tømmerpris. Begge har nå innrømmet at dette var villedende markedsføring og at de har brutt markedsføringsloven. Glommen Skog fortsetter imidlertid å spre prisinformasjon til skogeierne som ikke er etterprøvbar av andre enn dem selv.
27. mars 2019

Nå har Elverum fått nok et milliardselskap

2018 ble et rekordår for 20-årsjubilanten Nortømmer AS, som nå er Elverums andre milliardselskap.
21. januar 2019

Södra sänker timmerpriserna

Som en följd av en avmattning i konjunkturen och ett stort utbud av virke så sänker Södra nu sina timmerpriser för både tall och gran i en så kallad marknadsanpassning. Samtidigt höjs priset på energived.
18. januar 2019

1 milliard i økt verdiskaping av jakt og viltkjøtt

Norsk institutt for naturforskning anslår at det i løpet av 10 år vil være mulig å øke omsetningen fra småviltjakt og hjorteviltjakt med 1 milliard kroner.
17. januar 2019

#Motkultur Økonomi er viktig, også i skogbruket

Nationen har en ny spalte som kalles «Motkultur». I mandagens utgave skriver en av spaltistene, Marianne Dolpen om skogbrukets rolle for klimaet.
3. januar 2019

#Motkultur Allemannsrett på bærtur

I Norge kan vi gå hvor vi vil - nesten. Det betyr ikke at retten til gratis preppet skiløype bør grunnlovfestes.
23. november 2018

Niels Petter Wright blir ny Norske Skog-sjef

Etter et turbulent år har styret i Norske Skog besluttet å ansette avtroppende Elopak-sjef Niels Petter Wright som ny konsernsjef....
2. oktober 2018

Bli med på seminar om villsvin!

Villsvin er i ferd med å etablere seg i Norge selv om det er en uønsket art i vår fauna. Tiltak rettet mot villsvin vil bli diskutert når Hedmark Bondelag og NJFF Hedmark arrangerer villsvinseminar 23. oktober på Skaslien Gjestgiveri i Grue. Påmelding er i gang - meld på her og nå!
2. oktober 2018

Formueskatten – er det skattesatsen som er problemet?

Neste mandag, 8. oktober, legges regjeringspartiene frem statsbudsjettet. I forbindelse med dette kommer det ofte alternative budsjetter fra de øvrige partiene. Og der ønsker mange å øke formueskatten.
28. september 2018

Norskog og Bondelaget fornøyd – men krever uttak også i ulvesonen

Norges Bondelag og Norskog forlanger at Klima- og miljøministeren Ola Elvestuen (V) også tillater felling av ulv innenfor ulvesonen.
8. mars 2018

Investinor investerer endelig igjen – denne gangen i Termowood

Etter Investinor fikk 500 millioner kroner øremerket skogbransjen etter Toftenedleggelsen i 2013, er det bare Kebony som «har holdt mål» som investeringsobjekt. Men nå satses det også på selskapet Termowood, om enn med beskjedne 11 millioner kroner.
17. januar 2018

Ulvevennen Ola Elvestuen må forsvare ulvejakt i retten

Siden Venstre startet regjeringsforhandlingene med Høyre og Frp, er to hele ulveflokker skutt i ulvesonen. Nå må han forsvare et jaktvedtak han mener kan være lovstridig.
29. november 2017

Näringsministern hyllar skogsindustrin

Papper & Massa Närings- och innovationsminister Mikael Damberg invigde, tillsammans med statssekreterare Elisabeth Backteman samt Eva Färnstrand, styrelseordförande, och P-O Wedin, vd på Sveaskog AB, konferensen BIOBASE som startade i Piteå under onsdagen.
29. november 2017

Dødssmitte funnet i to nye rein – hele stammen ender som betong eller biodiesel

De aller fleste dyrene kunne blitt delikatesser. Jaktlederen forklarer hvorfor det ikke blir sånn.
28. november 2017

Rovviltforvaltning uten bakkekontakt

Forvaltningen av det todelte rovdyrforliket er en skam for et beiteland som Norge. Presset på sauebesetninger i Nord-Trøndelag er uforbeholdent hardt, og vi troner stadig øverst på tapsstatistikken. Hvor skal dette ende?
24. november 2017

WWF, ulv, staten og Kongen

President: Kong Harald var president i WWF Norge i 20 år.Foto: Carina Johansen / NTB scanpix
22. november 2017

Maskinskatten er et hinder for nye arbeidsplasser

Det er helt avgjørende at regjeringens forslag om å avvikle maskinskatten blir vedtatt i statsbudsjettet.
9. september 2017

SKOGFORUM om eiendomsrett på Litteraturhuset i Oslo

Hvem har rett til å bruke arealene? Litteraturhuset, Oslo, torsdag 28.september kl. 14.30 -17.00
8. september 2017

Dette mener FrP om skogbruk

Over en tredjedel av fastlandet i Norge er dekket av skog, og har i alle tider vært en viktig ressurs for landet vårt. Gjennom tidene har vi lært oss å utnytte skogen på mange måter, og både sagbruk og trelasthandel har gitt nasjonen stor økonomisk gevinst.
7. september 2017

Dette mener Venstre om skogbruk

Det offentlige skal spille på lag med skogbruksnæringen for å legge til rette for enkel transport av tømmer og utvikling av nye produkter. Skognæringen spiller en sentral rolle når Norge nå går over til miljøvennlige løsninger.
6. september 2017

Verdikjeden Skog og Tre advarer mot EU-forslag

Treindustrien, Treforedlingsindustriens Bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Fellesforbundet, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, og NoBio utgjør samarbeidet "Verdikjeden Skog og Tre". Hensikten er å bidra til å styrke innovasjonskraft og produktivitet i verdikjeden og sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.
13. juli 2017

Dette mener Arbeiderpartiet om skogbruk

Vi må satse på å foredle mer i Norge. Vi vil blant annet legge til rette for bærekraftig biodrivstoffproduksjon og andre muligheter i bioøkonomien, forskning og utvikling, pilot- og demonstrasjonsanlegg, infrastruktur og kapitalvirkemidler som Investinor.
8. april 2016

Høring – Natur for livet

NORSKOGS syn på Meld. St. 14 (2015-2016) "Natur for livet" : Grunnpilaren i norsk naturforvaltning ligger i en god og balansert avveining mellom bruk og vern. I verneområdene får bevaringshensynene komme foran alle andre hensyn. Utenfor verneområdene skal det drives en bærekraftig bruk av naturen.
17. mars 2016

Styrk den private eiendomsretten!

Erstatningen grunneiere får når eiendom blir ekspropriert, er for liten, skriver Arne Rørå i denne kronikken på trykk i Nationen i dag.
16. mars 2016

Mener hjorteviltforvaltningen truer artsmangfoldet

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet mener dagens hjorteviltforvaltning truer artsmangfoldet i Norge. Dette kom frem under et foredrag under årets Hjorteviltseminar. Her kan du lese hvorfor han mener dette.
15. februar 2016

NORSKOG ber Høyre avklare sitt forhold til eiendomsretten

Myndighetenes forhold til eiendomsretten er i ferd med å bli et problem. Enkeltpersoner og organisasjoner utfordrer eiendomsretten, men det er først og fremst Staten, under regjeringens ledelse, som gjør dette mulig.
3. februar 2016

Flertallet vil lempe på priskontrollen

Regjeringen og samarbeidspartiene, KrF og Venstre, synes nå å være enige om endringer i konsesjonsloven. Forholdet til skogen er spesielt omhandlet, og slik det ligger an nå så vil rene skogeiendommer bli fritatt for priskontroll.– Dette har vært en fanesak som NORSKOG alene har måttet trekke mot-hårs igjennom systemet, sier en fornøyd Gaute Nøkleholm. Han mener skogeiendommer med et uvesentlig jordareal også bør fritas.
1. februar 2016

NORSKOGs innspill til budsjettforhandlingene – Statsbudsjettet for 2017

NORSKOG sendte før helgen inn våre innspill til finanskomiteen vedr. statsbudsjettet for 2017. I budsjettforhandlingene for 2017 er etter vårt syn særlig følgende punkter viktige:
20. januar 2016

Støtter NORSKOG-utspill om dødsbo.

NORSKOG har siden 2007 frontet problemstillingen med det høye antallet dødsbo i landbruket overfor myndighetene. Det har av naturlige årsaker ikke vært politisk fokus på saken, siden saken ligger til behandling i justisdepartementet og tidligst vil være sluttført i 2017, noe NORSKOG har fått bekreftet senest i år. Det er allikevel både nyttig og gledelig at NSF nå tydelig tilkjennegir sin støtte til initiativet.
8. januar 2016

Forvirrende informasjon omkring konsesjonsloven

I en rekke intervjuer uttrykker Norges Skogeierforbund at de ønsker å opprettholde konsesjonsloven. Begrunnelsen er en frykt for at en opphevelse av loven vil føre til en oppsplitting av eiendom. Norges Skogeierforbund ønsker heller å speilvende lovens prinsipp, slik at små eiendommer fritas for konsesjon, mens det fortsatt skal være konsesjonsplikt for større eiendommer.
5. januar 2016

Faktafeil om konsesjonsloven

Norges Skogeierforbund vil beholde konsesjonsloven for å hindre oppsplitting av eiendom. Et forhold som reguleres av jordloven... Istedenfor å skille mellom jord- og skogeiendom, slik Skog22 foreslo for prisregulering, vil NSF nå isteden sette skillet mellom store og små landbrukseiendommer i konsesjonssammenheng.
2. januar 2016

Kan bli skille mellom jord og skog i konsesjonsloven

- NORSKOG har lenge arbeidet for å fjerne konsesjonslovens begrensninger for skog og skogdominerte eiendommer og setter pris på den retning debatten om konsesjonsloven nå tar, sier Arne Rørå i en kronikk i Østlendingen 2. Nyttårsdag.
18. desember 2015

Stortingsmelding om naturmangfold lagt frem i dag

For skogbrukets del har den bombastiske kritikken av næringen stilnet noe, som følge av at miljøtilstanden i norsk skog beviselig er i positiv utvikling. Dette har allikevel ikke ført til noen direkte anerkjennelse av skogeiernes egen innsats, og fortsatt virker det som om offentlige tiltak er de eneste fungerende verktøy for miljøet.
15. desember 2015

Vil drøfte et skille mellom jord og skog i konsesjonsloven

Under Civitas møte om konsesjonsloven i Landbruket stilte Knut Storberget (Ap), Gunnar Gundersen (H), Terje Breivik (V) og Sylvi Listhaug (FrP). NORSKOG fikk honnør fra politikerpanelet for å vært viktig informant for skogen, og på spørsmål fra Arne Rørå (adm. dir. NORSKOG) ble det gitt klart til kjenne fra alle fire at de var villige til å drøfte et skille mellom jord og skog i konsesjonsloven.
5. november 2015

Notat fra NORSKOG vedr. prisregulering i konsesjonsloven

NORSKOG er svært positive til forslaget om å oppheve bestemmelsen om priskontrollen i konsesjonsloven. Denne endringen må sees i en større sammenheng når det gjelder skogeiendommer og verdikjeden skog og tre, og viser til nærmere redegjørelse under.
19. oktober 2015

NORSKOGs innspill til Finanskomiteen

Her kan du lese NORSKOGs innspill til Finanskomiteen vedr. statsbudsjettet 2016.
19. oktober 2015

Hva berører skogbruket i statsbudsjettet 2016?

Gevinstbeskatning ved salg av landbrukseiendom. Ved salg av «Alminnelig gårdsbruk og skogbruk» fra enkeltpersonforetak skal […]
18. september 2015

Staten aksepterer 4% kalkulasjonsrente!

Staten anker ikke dommen fra Nord-Østerdal Tingrett, som tilkjenner grunneier erstatning for verneområde beregnet med 4% kapitaliseringsrente. Selv om Høyesterett slo fast 4% rente til en trafikkskadd tidligere i år, har staten inntil nå holdt på 5%. Dette utgjør 25% forskjell i erstatningsbeløp. NORSKOG har arbeidet for endring av praksis i flere tiår, og er glad for endringen.
20. august 2015

Hva gjør man når miljøvernet selv er en klimautfordring?

Klimaendringer er den antatt fremste årsaken til endringer av artssammensetningen i Norge og verden, men til tross for dette er miljøvernet i Norge motstandere av aktivt arbeid for å bremse klimaendringene. Miljøvernminister Tine Sundtoft vil eksempelvis unngå bruk av norsk gran i klimaplantinger på Vestlandet. Dermed blir effekten av Stortingets vedtak om planting for klima svært begrenset.
16. august 2015

Statsbudsjettet – skogbruket venter fortsatt på handling!

Statsbudsjettet kan tolkes på to måter. Enten som en neglisjering av den situasjonen både oljenasjonen og skognæringen står i, eller som et signal om at et forestående løft er i gjære. NORSKOG velger å tro det siste.
18. mai 2015

Karbonavtrykket for bygget starter med materialene

NORSKOG ber Direktoratet for Byggkvalitet lage standarder for karbonavtrykket fra byggeindustrien der også byggematerialene er en del av regnestykket. Mange vil se bort fra dette og kun se på klimapåvirkningen fra det ferdige bygget. Helt feil, mener NORSKOG.
8. mai 2015

Klimaskog: Hvor mye karbon binder en byråkrat?

2012 inneholdt et såkalt oppfølgingspunkt som innebærer tilplanting av skog på nye arealer for å øke karbonbindingen. Det er allerede lagt ned et omfattende arbeid for å beslutte hvilke typer arealer som kan beplantes, etter avveininger mellom miljø og klima. Nå starter den treårige pilotfasen som skal avdekke hvilken effekt klimaplanting har.
29. april 2015

Venstrelederen lover skognæringen drahjelp i konsesjonssaken!

Under et åpent møte i tankesmia Civita i Oslo onsdag den 29. april uttrykte Trine Skei Grande at hun hadde gått til valg på «det grønne skiftet» og var oppmerksom på utfordringene som konsesjonsloven utløser i skognæringen. - Skogbruk er ikke som jordbruk og skogen trenger større enheter. Venstre er med på den omstillingen som trengs, sa Skei Grande, på spørsmål fra NORSKOG .
22. april 2015

Seier i Høyesterett!

Det har i dag blitt avsagt en prinsipielt viktig dom i Høyesterett. NORSKOG har vært økonomisk og faglig støttespiller også i denne saken, som gjelder forståelsen av tomtefesteloven § 15 ledd nr. 2. Avgjørelsen er gledelig for grunneiere og viktig for eiendomsretten.
24. mars 2015

Innspill vedrørende praktiseringen av Naturmangfoldloven

NORSKOG sendte forrige uke over innspill vedr. praktisereringen av Naturmangfoldloven til Klima- og miljødepartementet. Punktene kan du lese her.
3. mars 2015

Statsbudsjettet for 2016 – innspill til budsjettforhandlingene

NORSKOG har i dag sendt innspill til Finansdepartementet vedr. statsbudsjettet for 2016.
23. januar 2015

NORSKOG med løsning på «konsesjonsknuten»

Regjeringen møter motbør til forslaget om å oppheve konsesjonsloven. De profesjonelle skogeierne i Norge mener lovens innhold vil hindre den tverrpolitisk ønskede utviklingen av hele skogsektoren. NORSKOG lanserer derfor et forslag som vil ivareta næringens behov, selv om loven videreføres.
23. januar 2015

Brev til statsministeren om regnereglene for skog i en ny klimaavtale

NORSKOG har sammen med andre organisasjoner i verdikjeden skog og tre, sendt et brev til statsministeren og en rekke andre statsråder vedr. regnereglene for skog i en ny klimaavtale.
16. januar 2015

Lokalpolitikk på sitt aller verste

Høyres kommunestyregruppe i Bamble har gått imot regjeringens forslag om opphevelse av konsesjonsloven og boplikten.
12. desember 2014

Viktig høyesterettsdom for skogeiere avsagt i dag.

Dagens avgjørelse fra Høyesterett gir 25 prosent mer ved utmåling av erstatning ved bl.a. ekspropriasjon og innløsning av festetomter. NORSKOG har lenge arbeidet for å redusere kapitaliseringsrentefoten. Selv om også 4% er en for høy rentefot er NORSKOG fornøyd med at Høyesterett nå har tatt et skritt i riktig retning.
6. november 2014

NORSKOGs innspill til Energi og Miljøkomiteen vedr. Statsbudsjettet

NORSKOG forventer en dreining i klima- og miljøpolitikken med borgerlig regjering, med større fokus på næring, og med tilhørende miljøansvar for den som utøver næring. Et godt samspill mellom nærings- og miljøpolitikken er skognæringen helt avhengig av – her må det være en rimelig balanse.
16. august 2014

Statsbudsjettet for 2015 – Innspill fra NORSKOG

Fagre ord, men lite penger til en klimavennlig bransje. Les NORSKOGs innspill til statsbudsjettet 2015 her.
17. juni 2014

Miljøhensyn i skog virker etter hensikten

NORSKOG har i samarbeid med NINA forsket på relativ betydning av naturreservater, nøkkelbiotoper, livsløpstrær og kantsoner. Resultatene fra prosjektet kan du lese i en ny rapport som ble ferdigstilt i mai i år.
26. mars 2014

Frykter ikke karbon-bakrusen

«De Grønne», med Rasmus Hansson i spissen, mener landbruks- og matministeren tar feil når hun hevder intensivert bruk av skogressursene gagner klimaet. Hansson sier til Aftenposten at det tar 20 – 30 år før karbonutslippet etter hogst er kompensert av den nye skogen og at det er tiden fram til 2050 som er kritisk for karbonnivået. – Petro-holikere lar seg ikke skremme av bakrus, fastslår Gaute Nøkleholm i NORSKOG.
21. januar 2014

Skog må brukes for å ha klimaeffekt

Kunnskap er makt. Når det gjelder akkurat skog og klima gjør imidlertid bløff samme nytten.
12. september 2013

Fornyelse av miljøpolitikken?

Nå starter forhandlingene mellom de borgerlige partiene om en felles plattform. Vannprøven på den nye regjeringens annonserte satsing på grønt næringsliv blir blant annet forholdet til miljøarbeidet. Vil de klare å jage dinosaurene ut av miljøpolitikken og ta steget inn i den moderne og helhetstenkende bærekraft-generasjonen?
12. april 2013

En demonstrasjon av kunnskapsløshet fra partiet Venstre

Venstre samler nå kanonene til ildskur mot skogbruket. Klimautfordringenes innvirkning på artsmangfold har gått partiet hus forbi, noe som resulterer i et forslag om å stanse skogreising som klimatiltak. Som om det ikke var tilstrekkelig innsiktsløst, topper partiet oppvisningen av manglende faglig substans med å ville hindre bygging av skogsbilveier, drift i vanskelig terreng, utplanting av fremmede treslag og samtidig innføre meldeplikt. Her er bakgrunnen for forslagene fra Trine Skei Grande og Borhild Tenden:
13. mars 2013

Lokal forvaltning av motorferdsel er ønskelig!

NORSKOG har støttet et felles opprop om motorferdsel som har ført til at organisasjonen tillegges standpunkter som det ikke er grunnlag for. La det være helt klart at NORSKOG hele tiden har arbeidet for økt lokal forvaltning av motorferdsel, slik Høyre og FrP foreslår.