Færrest mulig villsvin på minst mulig areal
14. januar 2020
Øremerkede midler til miljøtiltak i skog for 2020
15. januar 2020

Stortinget – Møte tirsdag den 14. januar 2020

FormaliaSak nr. 1 [10:03:01]Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av setteombudsmann for Stortingets ombudsmann for forvaltningen ( Innst. 138 S (2019–2020) )

Sak nr. 4 [11:08:15]

 

Interpellasjon fra representanten Emilie Enger Mehl til klima- og miljøministeren: «I 2017 ga Stortinget klare instrukser til regjeringen om tolkning av naturmangfoldloven. Den er ikke til hinder for jakt på ulv ved oppfylt bestandsmål. Oslo tingrett uttalte senere at vurderingen av vilkåret «offentlig interesse av vesentlig betydning» i naturmangfoldloven § 18 c beror på et skjønn som domstolen bør være tilbakeholden med å overprøve, fordi det i stor grad er et politisk spørsmål. Miljøministeren sa nylig: «I ulvesonen er skadepotensialet veldig lite. Da er det offentlige interesser av vesentlig betydning som må vurderes. Da er det om dette er sterkt nok til å ta uttak, som vil være en vurdering. Det er en juridisk vurdering og ikke en politisk vurdering.» Statsråden lener seg på at bruken av § 18 c er ren juss, selv om domstolen sier det i stor grad er et politisk spørsmål. Hvorfor argumenterer statsråden fortsatt som statsråd Helgesen gjorde før Stortingets presisering i 2017»?