Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til landbruks- og matministeren
14. februar 2019
Økt gjennomsnittsinntekt fra skogbruket
15. februar 2019

Vil overføre giganteiendom til nytt selskap

Michael Stang Treschow har søkt om å overdra sine enorme skogeiendommer til et nystiftet AS. Det vil bare gi fordeler, forsikrer Fritzøe Skoger-sjefen.

DEL Fritzøe Skoger brer seg utover fem kommuner og innbefatter over 600 000 dekar med skogbrukseiendom – alt sammen eid av Michael Stang Treschow.

Nå ønsker imidlertid Treschow å overføre eiendommene til et nyetablert aksjeselskap ved navn Fritzøe Skoger AS.

En konsesjonssøknad er sendt inn, og søknaden skal endelig avgjøres av Siljan kommune. Men først må fire andre kommuner avgi uttalelse, deriblant Larvik, hvor nærmere halvparten av skogarealene befinner seg.

Fritzøe Skoger: – Svært viktig

Saken kommer opp i kommunestyret onsdag, og innstillingen fra rådmannen er klar: Søknaden bør innvilges, vel å merke kun dersom et sett med vilkår blir innfridd.

Daglig leder Terje Kristoffersen i Fritzøe Skoger understreker overfor Østlands-Posten at et positivt behandlingsresultat vil være svært viktig, ikke bare for konsernet, men også for samfunnet ellers.

– En slik overdragelse vil bidra til en vitalisering av Fritzøe Skoger og det vi kan bidra med inn i det grønne skiftet, sier han, og trekker fram vindmøller, fjernvarme og trebearbeidende virksomheter som eksempler på områder som er aktuelle i Larvik.

– I tillegg får vi i Fritzøe Skoger et tettere forhold til konsernet, og et profesjonelt styre som jeg som daglig leder kan forholde meg til. Det vil gi et løft.

Må forbli i familien

Ved kjøp av landbrukseiendom må man som hovedregel søke konsesjon. I noen tilfeller trenger man ikke søke konsesjon, enten på grunn av slektskap mellom kjøper og selger, eller på grunn av eiendommens karakter. Landbrukseiendommer eies som regel av en enkeltperson eller et ektepar.

Når en eiendom med konsesjonsplikt eies av et aksjeselskap, kan man omsette aksjene uten at dette må behandles etter bestemmelsene i konsesjonsloven. Dermed kan eiendommer som eies av aksjeselskaper, i realiteten skifte eier uten at bestemmelsene i konsesjonsloven blir vurdert. Aksjer i et AS kan selges enkeltvis, og det kan dermed være et stort antall eiere av en eiendom i et AS.

Men ifølge Kristoffersen er det ingen grunn til å frykte at de enorme skogeiendommene for eksempel skal komme på utenlandske hender en gang i framtiden – et scenario som nylig ble skissert av BedreLarvik-politiker Erik A. Sørensen på partiets hjemmeside (ekstern lenke).

– Hvis man leser søknaden vår grundig, kommer det godt fram at odelslovens hensikter vil bli ivaretatt gjennom private avtaler innad i familien. De er juridisk bindende. Kun etterkommere i rett nedstigende linje etter G.A. Treschow vil kunne være eiere av aksjer. Dette skal ligge som en del av vedtektene til aksjeselskapet. I tillegg sikrer vilkårene som stilles fra myndighetene at disse har kontroll med salg av aksjer, poengterer Fritzøe Skoger-sjefen.

– Ingen grunn til bekymring

Michael Stang Treschow skal ifølge søknaden være eneste aksjonær i det nye AS-et.

– Hensikten med søknaden er å styrke Fritzøe Skogers lønnsomhet og sikre at virksomheten gjennom best mulig drift og investeringsmuligheter i det grønne skiftet kan leveres videre i en enda bedre tilstand enn den er i dag. Det er dét som er hovedmålet bak søknaden, sier Kristoffersen.

– Konsesjonslovens hensikter og bestemmelser vil bli ivaretatt på beste måte, så det er ingen grunn til å frykte at eiendommene skal bli solgt til kinesere eller andre. Det blir å dra bekymringene altfor langt, fortsetter han.

Vilkårene som er foreslått av Siljan kommune og som rådmannen i Larvik sier seg enig i at må oppfylles for at søknaden skal kunne vedtas, lyder slik:

Ledelsen og administrasjonen for Fritzøe Skoger AS lokaliseres til Siljan kommune som i dag.

Endringer i vedtektene for Fritzøe Skoger AS må godkjennes av konsesjonsmyndigheten.

Salg av aksjer innenfor vedtektenes bestemmelser skal meldes til konsesjonsmyndigheten. Ved salg skal reelt eierskap for alle aksjer framgå av meldingen til konsesjonsmyndigheten.

Sandefjord og Porsgrunn har allerede enstemmig vendt tommelen opp for søknaden fra Fritzøe Skoger. I Kongsberg er ikke saken avgjort, men svaret ble negativt på utvalgsnivå.

Da søknaden ble behandlet av formannskapet i Larvik i forrige uke, ble rådmannens innstilling anbefalt vedtatt med sju mot fem stemmer. De fem stemmene kom fra Sp, BL, MDG og Ap, og støttet et forslag fra Olav Nordheim (Sp) om ikke å anbefale innvilgelse av søknaden.