INNSIKT Marked nr. 3-20
17. juni 2020
Barkbilleovervåking
19. juni 2020

Flytt Norsenga tømmerterminal til Brandval for nasjonal verdiskaping

Vi skal vokse videre, men våre to sagbruk i Glåmdalen vil om ikke lenge nå sine arealmessige begrensninger. Kirkenær ligger inneklemt i et industriområde med bebyggelse på flere kanter og vil derav ikke kunne vokse vesentlig. På Brandval er vi inneklemt mellom vei og jernbane, men ser ellers ingen hindringer for vekst og verdiskaping.

 

Mens vi trenger mer areal for å kunne foredle mer norsk tømmer og skape flere norske arbeidsplasser, eksporteres det rekordstore volum av tømmer. Mye av volumet er massevirke, men også sagtømmer eksporteres. Norsenga tømmerterminal i Kongsvinger sentrum har sprengt sin kapasitet og det jobbes for å flytte terminalen ut av sentrum for å øke kapasiteten og samtidig frigjøre sentrumsnært areal til andre formål. Begge argumenter er isolert sett forståelig.

 

Det er så langt lansert to alternative plasseringer for en ny tømmerterminal. På Roverud/Hov i Kongsvinger kommune vil et gartneri få innskrenkninger og dyrkamark beslaglegges, og på Granli er det drikkevannet som blir utsatt. Imidlertid er det ingen av disse alternativene som stimulerer til ytterligere nasjonal foredling og verdiskaping basert på norsk tømmer.

 

Bergene Holm AS mener den beste lokaliseringen for en ny tømmerterminal i Glåmdalen vil være vis á vis vårt sagbruk på Brandval. Ved å flytte jernbanen et par hundre meter østover gis det plass for vekst på sagbruket og større verdiskaping til gode for samfunnet. Det vil videre gi tømmerterminalen en tomt som er nær vei og ikke er i konflikt med andre viktige interesser. Dessuten er området meget godt egnet for jernbanens behov for å anlegge et krysningsspor på Solørbanen. Om ikke lenge oppgraderes Brandval-brua til 60 tonn totalvekt og flere vogntog kan dermed krysse Glomma fra vest mot øst med rasjonelle lass til den nye tømmerterminalen og et sagbruk i vekst. Med dette vil offentlige midler brukes til nasjonal, regional og lokal verdiskaping, fremfor å stimulere til eksport av råstoff. Østfoldindustrien henter i dag noe av sitt råstoff via Norsenga tømmerterminal og vil ikke bli skadelidende av en slik flytting. 

 

Om Kongsvinger kommune i samme prosess etablerer et næringsområde i tilknytning til sagbruk og ny tømmerterminal, ligger mye til rette for fremtidig industrietablering. Synergier kan hentes fra nærhet til sagbruk og tømmerterminal, nærhet til vei og elektrifisert jernbane, 22 KV kraftlinje med forsyning fra nord og sør, og vannet i Glomma.

 

Erland Løkken, Administrerende direktør, Bergene Holm AS