Ber turfolk droppe båltenning
30. mars 2020
Innreisemuligheter for EØS-borgere
31. mars 2020

Kritisk å sikre tømmerleveransene til industrien

 

De tre største kjøperne av norsk massevirke er Norske Skog, Borregaard og samt det svenske selskapet Stora Enso.  Borregaard er definert som samfunnskritisk virksomhet i Norge. De leverer bl.a. rensesprit, ingredienser til farmasi- og matindustrien og rensemidler til alle norske vannverk. Stora Enso er avgjørende for matindustrien globalt ved at de leverer hver 6. drikkekartong i verden og hvor norsk tømmer står for halve volumet. Det er kritisk å opprettholde leveransene til denne industrien. Rørå og Skorge ber regjeringen stille opp med en tiltakspakke for skogbruket for å sikre at hogsten av massevirke ikke stopper opp.

 

Skogbruksnæringa foreslår tiltak for å vri produksjon over på hogster med stor andel massevirke. Det kan gjøres ved å stimulere til tynning og gjennomføring av hogster på arealer med liten andel sagtømmer. Det foreslås konkret tilskudd til tynning av skog og til drifter med høye driftskostnader som normalt gir liten eller ingen lønnsomhet for skogeier. Slike tiltak vil kunne utløse betydelige volumer massevirke som industrien trenger de nærmeste månedene, sier Rørå og Skorge.

Disse tiltaka vil også være viktige for å holde skogentreprenørene i gang. Dette er kritisk kompetanse og maskinkapasitet for skognæringa. Dette er selskap med store kapitalkostnader. Allerede nå ser vi at ca 10% av hogstlaga er ute av produksjon. Dette er bedrifter som uten oppdrag i noen måneder, vil gå konkurs. Det må vi gjøre alt vi kan for å unngå sier, Rørå og Skorge.

 

I tillegg foreslår Rørå og Skorge at bygging og utbedring av skogsbilveier inngår i en krisepakke for skogbruket. Dette gir aktivitet for entreprenørene nå og nyttig infrastruktur for å realisere det grønne skiftet i fremtiden.

 

Skorge og Rørå mener det er vanskelig å beregne hvor stor bevilgning som kreves til de tre tiltakene når man ikke vet hvor lenge Koranatiltakene vil vare eller effekten av disse i markedet. De mener det må planlegges for en tre måneders horisont og så får man ta en evaluering av fremtidig behov etter dette. De mener det nå må bevilges 80 millioner for å bidra til å sikre at leveransene av massevirke til industrien opprettholdes og at entreprenørkapasiteten holdes inntakt.

 

 

Norges Skogeierforbund og NORSKOG berømmer regjeringen for raskt å ha fått på plass en ordning for å avlaste skogbrukets merkostnader knyttet til skogplanting i vår.

 

Koronasituasjonen, og utfordringer knyttet til mindre tilgang på sertifiserte utenlandske sesongarbeidere har ført til store utfordringer med hvordan skognæringen skal få gjennomført den planlagte skogplantingen i vår. Landbruks- og matdepartementet bevilget i dag et ekstraordinært tilskudd på inntil 2 kroner per skogplante våren 2020. Til sammen inntil 60 millioner kroner. Vi er godt fornøyd med at LMD har lyttet til skognæringens signaler og raskt fått på plass dette viktige tilskuddet sier Per Skorge, adm. direktør i Norges Skogeierforbund og Arne Rørå adm. direktør i NORSKOG. Skogbruket skal plante ut ca. 28 mill skogplanter i vår og dette er ferskvare. Når vi ikke får inn den faste, godt trente og sertifiserte utenlandske arbeidskraften så er det krevende å erstatte denne med norsk arbeidskraft. Med dette tilskuddet får vi en avlastning for deler av merkostnadene knyttet til rekruttering, opplæring og kvalitetsoppfølging ved bruk av norsk arbeidskraft. Vi har pekt på muligheten for at skogbruket kan bidra til sesongarbeid for personer som er permittert fra andre bransjer. Tilskuddet gjør dette mulig sier Skorge og Rørå.