Vedtak i klagesak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen
31. desember 2019
Høringsuttalelse, andelsfordeling felles private veier
31. desember 2019

Kun lisensfelling av et revir innenfor ulvesonen

Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i region 4 og 5 i 2019-2020

Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Dyrebeskyttelsen Norge av 27. september 2019, Foreningen Våre Rovdyr av 23. september 2019, Glommen Mjøsen Skog av 22. september 2019, Naturvernforbundet av 25. september 2019, NOAH – for dyrs rettigheter av 27. september 2019, Norges Bondelag av 21. september 2019, Norges Miljøvernforbund av 27. september 2019, Norges Skogeierforbund av 26. september 2019, Norskog av 24. september 2019, Rovviltets Røst av 6. september 2019, og Verdens naturfond (WWF) av 27. september 2019. I tillegg har Nei til nedslakting av ulv i Norge, Rovviltutvalget for Våler og Åsnes kommuner og Ulvens Dag klaget på vedtaket.

Klagene gjelder rovviltnemndene i region 4 (Østfold, Akershus og Oslo) og 5 (Hedmark) sitt vedtak av 6. september 2019 om kvote for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen for lisensfellingsåret 2019-2020. Rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av inntil 17 ulv i tre ulverevir innenfor ulvesonen er ikke i samsvar med sekretariatenes innstilling til vedtak. Sekretariatene innstilte på en kvote for lisensfelling innenfor et revir, Letjennareviret, på inntil åtte ulver.

Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndenes vedtak når det gjelder felling av Letjennareviret, og åpner for lisensfelling av inntil seks ulver i dette reviret. Hensikten med vedtaket er å tillate felling av alle ulvene i det nåværende Letjennareviret. Antallsbegrensningen er satt ut fra foreløpige opplysninger fra overvåkingen denne vinteren. Dersom oppdaterte opplysninger skulle vise at det er flere eller færre ulver i reviret, tar departementet sikte på å endre fellingskvoten.

Departementet har kommet til at det ikke skal åpnes for lisensfelling av ulvene i Mangen- eller Rømskogrevirene. Dermed oppheves vedtaket til rovviltnemndene i region 4 og 5 om kvote for lisensfelling for disse to revirene.

Det er departementets vurdering at skadeomfang og skadepotensial for samtlige revir er begrenset, og at det ikke er rettslig grunnlag for lisensfelling etter naturmangfoldloven (nml.) § 18 første ledd bokstav b. Departementet mener videre at de ulike hensynene knyttet til Letjennareviret samlet sett er av en slik karakter at vilkåret om «andre offentlige interesser av vesentlig betydning» i nml. § 18 første ledd bokstav c er oppfylt for felling av dette reviret.

Når det gjelder forståelsen av nml. § 18 første ledd bokstav c viser departementet til Innst. 257 L (2016-2017) fra Energi- og miljøkomiteen om endringer i naturmangfoldloven (felling av ulv m.m.). Departementet har lagt vekt på sekretariatenes og nemndenes konkrete opplysninger og begrunnelse for uttak av Letjennareviret. Departementet har også vektlagt at konfliktnivået knyttet til ulvebestanden i Norge over noen år har vært av en så betydelig karakter, at å redusere konfliktnivået må anses å være en tungtveiende nasjonal interesse, som omfattes av distriktspolitiske hensyn. Å redusere ulvebestanden når vi over noen år har ligget over bestandsmålet, vil etter departementets vurdering bidra til konfliktdemping og dermed ivareta distriktspolitiske interesser, samt bidra til å ivareta tilliten til rovviltforvaltningen.

Departementet har videre kommet til at det ikke finnes andre tilfredsstillende løsninger enn lisensfelling av Letjennareviret. Uttaket vil ikke true bestandens overlevelse, og vurderes heller ikke å hindre at bestandsmålet nås etter neste års yngling.
Departementet viser til at sekretariatene ikke har funnet grunnlag for å ta ut Mangen- reviret eller Rømskogreviret. Ut fra den informasjon som per i dag foreligger om Mangenreviret og Rømskogreviret, er det etter departementets vurdering ikke hjemmel i nml. § 18 første ledd bokstav c for å felle ulvene i disse to revirene.
Enkelte av klagene er dermed tatt delvis til følge.

 

Les hele svaret fra Klima- og miljødepartementet her:  Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i region 4 og 5 i 2019-2020