Bok om Saggrendas historie ute for salg.
10. september 2021
Departementet fjerner ikke meldeplikten for hogster under 10 dekar
13. september 2021

Lovutvalg for motorferdsel nedsatt

Det norske motorferdselforbudet i utmark har etter NORSKOGs oppfatning vært en suksess. Vi har store områder i Norge der det er minimalt med motorferdsel og fornøyelseskjøring med motorkjøretøy skjer i svært beskjeden grad. Vi tror denne politikken har vært fremtidsrettet og bidratt til å ta vare på norsk natur.

 

Men samtidig har NORSKOG pekt på at praktiseringen av loven ikke har fulgt med i tiden. All næringsmessig kjøring i utmark er i realiteten totalforbudt og vi opplever at Statsfovalterne endevender kommunal praksis for å se om det kan ha vært tilløp til liberal praksis. Denne praksisen fører til at næringsmessig utnyttelse av utmarksarealer til ulike reiselivsformål, blir svært vanskelig. Regjeringen har over lengre tid ønsket mer aktivitet på bygdene og større muligheter for å satse på utmarksbasert reiseliv. Men den reelle politikken har vært totalforbud mot bygging av infrastruktur og et svært smalt nåløye for å benytte motorferdsel.

 

NORSKOG støtter en stram praksis både av bygging i utmark og av motorferdsel. Men derfra til totalforbud er det en lang distanse.

 

NORSKOG har over lang tid ment at motorferdselloven er moden for revisjon. Motorferdselloven er fra 1977 og det er bare gjort enkelte mindre forandringer. Samtidig har innbyggernes behov og de tekniske mulighetene endret seg enormt.

 

Regjerningen har å oppnevnt et lovutvalg som skal se på loven. Mandatet er svært generelt, men vi får håpe at de tar innspill fra de som bor på bygdene og de som driver næring. Vi ønsker lovutvalget velkommen. Men samtidig betyr et lovutvalg at denne prosessen kommer til å ta veldig lang tid.

 

Dersom det skal skapes verdier på bygdene, trenger næringen visse åpninger i motorferdselloven og plan- og bygningsloven. Ellers blir satsingene bare festtaler. Det å be om noe små åpninger i lovverket, betyr ikke det samme som frislipp av bygging og motorferdsel. Det handler bare om å fjerne seg litt fra totalforbud.

 

Oppnevnelsen leser du her.