10. november 2022

Vi skal verne Østmarka – men hvorfor?

NORSKOG stiller spørsmål med hva formålet med vernet er. Det virker uklart, ikke bare for oss, men også for Statsforvalteren selv.
10. november 2022

Næringen samles om ny skogtekniker-utdanning

Tidligere i år fikk Fagskolen i Innlandet og Skogkurs innvilget midler for å utvikle studiet skogtekniker. Går alt etter planen starter fagskolestudiet opp høsten 2023. 
10. november 2022

ENOVA tildeler Biozin støtte

Tilskuddet på hele 506 millioner kroner kommer i tillegg til støtten fra EU’s innovasjonsfond på 75 Millioner Euro (om lag 750 millioner kroner) som ble annonsert i sommer. Tilskuddene er avgjørende i arbeidet med å realisere planlagte fabrikken i Åmli i Agder.
10. november 2022

NORSKOG etablerer ny faggruppe for lukket hogst 

Vi skal være gode rådgivere for norsk skogbruk og skal ha kompetanse om lukket hogst: Hvor det egner seg og hvordan det skal utføres under ulike forhold. 
8. november 2022

Tradisjonelle norske trehus er trygge

På oppdrag fra regjeringen har Direktoratet for byggkvalitet vurdert kravene til sikkerhet for utvendig kledning på lave bygninger. Anbefalingen er at sikkerhetsnivået ikke bør endres.
8. november 2022

Klimatilpasning i fokus på SKOGFORUM på Honne

Andre dag på SKOGFORUM handlet i stor grad om klimatilpasning – både med tanke på driftsteknikk og skjøtsel.
8. november 2022

Høyesterett skal behandle anken i ulvesaken

NORSKOG stiller som partshjelp.
7. november 2022

Barkbilleovervåkningen: færre barkbiller i alle fylker

Mye tyder på at effekten av tørkesommeren 2018 avtar, og at toppen trolig ble nådd i 2021. 
4. november 2022

Stort engasjement første dag på SKOGFORUM på Honne

Markedssituasjonen, ny PEFC-standard og allemannsretten var tema under første dag på SKOGFORUM.
2. november 2022

NORSKOG-konsernet søker kommunikasjonsansvarlig

Det er ingen søknadsfrist, vi ansetter når vi har funnet riktig person.
1. november 2022

Forlengelse av tilskudd til opprydding av vindfall

Ordningene har opprinnelig hatt søknadsfrist for skogeierne 01.11.2022. Det er nå varslet at ordningene kan forlenges fram til 01.07.2023.
31. oktober 2022

Naturbruksalliansen til KLD: Uttak av grenserevir må effektiviseres ved samordnet forvaltningspraksis

Naturbruksalliansen mener det er svært viktig at det ved uttak av ulv i grenserevir mellom Norge og Sverige er lik forvaltningspraksis på begge sider av landegrensene.
31. oktober 2022

Moelven: – Går inn i krevende tider  

Moelven leverer et godt tredje kvartal, men varsler at tiden framover blir krevende. – Markedet har endret seg, strømkostnadene øker og det er usikre tider, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven.
21. oktober 2022

Slik kan Meraker Brug-kjøpet komme skogeiere til gode

NORSKOG mener prinsipielt at det ikke er en statlig oppgave å eie og drive skog; det kan private gjøre vel så godt. Men kjøpet av Meraker Brug kan likevel komme skogeiere til gode.
21. oktober 2022

NORSKOG på transporthøring: – Sørg for at pengene går til tiltak som hjelper, og ikke bare planer som blir lagt i en skuff.

NORSKOG ønsker en større satsning på veinettet, kai og særlig godstransport.
18. oktober 2022

NORSKOG fremmer skognæringen i møte med Finanskomiteen.

NORSKOG ønsker en rimeligere og mer rettferdig håndtering av skatt og mva., samt en større satsing på klimatiltak og jernbane.
17. oktober 2022

Meld deg på SKOGFORUM på Honne 2022

Meld deg på SKOGFORUM på Honne 3. og 4. november.
17. oktober 2022

Les NORSKOGs innspill til Næringskomiteen

Næringspolitisk sjef Benthe E. Løvenskiold ba næringskomiteen om å satse mer på klimatiltak i skogbruk, sikre frivillig vern-ordningen og sikre en bedre LULUCF-ordning.
12. oktober 2022

Regjeringens nye «meny av tiltak» for å bedre den økologiske tilstanden i skog – hvor spiselig er den?

Regjeringen skal etablere en «meny av tiltak» for å bedre den økologiske tilstanden i skog. Servert sammen med kutt i midlene til skogvern blir det neppe en spiselig meny.
12. oktober 2022

Strengere foryngelseskrav i forskrift om bærekraftig skogbruk. Dette mener NORSKOG.

Forslaget til forskrift er et steg i riktig retning, men vi har noen kommentarer til forslaget.
6. oktober 2022

Statsbudsjettet 2023: Dramatiske vernekutt, men rom for skogbruk

De varslede innstrammingene rammer skognæringen blant annet via et mer enn halvert frivillig vern-budsjett og et kutt på 10 mill. i midlene som skulle brukes til kai- og veibygging.
6. oktober 2022

Dramatiske kutt i bevilgning til frivillig vern

Regjeringen har mer enn halvert bevilgningen til frivillig vern. Bevilgningen var i fjor på 435 […]
4. oktober 2022

Bergene Holm investerer 300 millioner kroner i økt produksjon, produktinnovasjon og digitalisering

Med disse investeringene vil Bergene Holm øke tømmerforbruket til knappe 1,5 millioner kubikkmeter innen utløpet av 2024.
3. oktober 2022

Meld inn skogskadene etter stormen 19. november 2021

Fristen for å melde inn skade etter stormen 19. november i fjor nærmer seg. Hittil er 94 millioner kroner utbetalt i erstatning.
28. september 2022

NORSKOG inngår samarbeid med Dæhlin Sand Advokatfirma 

Faglig kompetanse og gjensidig erfaringsutveksling står sentralt i samarbeidet. NORSKOGs medlemmer vil også få 20 % på DSAs sine timesatser. 
26. september 2022

– Vi kan ikke inngå i en avtale som gjør at vi ikke kan utnytte skogens potensiale, sier Sandra Borch om LULUCF-regelverket 

I dag var en samlet skognæring på møte med landbruksminister Sandra Borch og klima- og miljøminister Espen Barth Eide for å diskutere det kontroversielle EU-regelverket. 
20. september 2022

Hedda Ringnes og Fredrik Veggeland er praktikanter (interns) hos NORSKOG

Denne høsten har Hedda Ringnes og Fredrik Veggeland internship hos NORSKOG. De går siste året master i bioøkonomi ved NMBU, med spesialisering innen skog og bioraffinering. Begge har tidligere bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra NMBU.
16. september 2022

Naturbruksalliansen om statens anke: – En nødvendighet å få prøvet ulvesaken for Høyesterett

Naturbruksalliansen forventer at Høyesterett kommer til en kjennelse som muliggjør forvaltning av ulvestammen i tråd med Stortingets vedtatte bestandsmål og intensjoner.
15. september 2022

Staten anker lagmannsrettens dom om felling av Letjennaflokken. NORSKOG erklærer partshjelp for staten.

NORSKOG stiller seg bak statens vurdering av tema og konklusjon. Derfor har styret i NORSKOG besluttet at NORSKOG skal stille som partshjelp til inntekt for staten, sammen med Norges Bondelag, Skogeierforbundet og Utmarkskommunenes sammenslutning.
14. september 2022

Fritzøe Skoger går til innkjøp av to nye skogeiendommer  

Michael Stang Trechow, eier av Fritzøe Skoger, har klokketro på skogbruket og har gått til innkjøp av to nye eiendommer i Skien og Bamble. Selger av eiendommene er Cappelen Forestry.
14. september 2022

Stor tilvekst i NORSKOG

Ivar Smedsrud (28) og Frida Seeberg (28) har begge begynt i NORSKOGs konsulentavdeling, mens Birte Smeland (62) har begynt i administrasjonen.
14. september 2022

Få full oversikt over eiendommen din – opprett varsel for observasjoner i Artskart

Du kan varsles når noen registrerer nye arter på eiendommen din i artsdatabanken.
30. august 2022

Vil styrke foryngelse etter hogst

Regjeringen ønsker å styrke nyplantingen etter hogst. Målet med endringene er å styrke arbeidet med foryngelse etter hogst, slik at langsiktig skogproduksjon og CO2-opptak øker.
24. august 2022

Grunneierrettigheter i et klimaendringsperpektiv

Når verden blir våtere, villere og farligere - hvem er det da som skal betale for risikoreduserende tiltak?
19. august 2022

Delingsforbudet svekker landbruket

Næringslivet har i flere tiår tilpasset eierstrukturen for å presse kostnader og øke effektiviteten. Landbrukets eierstruktur derimot har vært konservert i de siste femti år. Med de utfordringene som landbruket står overfor de nærmeste årene er det etter NORSKOGs syn urovekkende å registrere det vi vil karakterisere som endringsvegring i en tid der nettopp kraftige grep er avgjørende for landbrukets framtid. 
19. august 2022

Rekordhøy tømmerpris

Gjennomsnittlig nominell tømmerpris for alt tømmer solgt i 2. kvartal 2022, endte på 501 kroner per kubikkmeter. Det er den høyeste nominelle tømmerprisen som er registrert i ett kvartal. Sammenlignet med 2. kvartal 2021 var prisøkningen på 16 prosent.
15. august 2022

Moelven Byggmodul varsler permitteringer

Ledelsen i Moelven Byggmodul AS har i dag informert medarbeiderne om permitteringer på avdelingen på Hjellum, samt at selskapet setter i gang en større omstillingsprosess for å forbedre lønnsomheten i selskapet.
10. august 2022

Siste nytt fra Villsvinprosjektet

Afrikansk svinepest er funnet i Tyskland. Det har også kommet nye data for felte villsvin i Sverige.
3. august 2022

Jan Erik Kørra er NORTØMMERs ferskeste skogkulturkoordinator 

Jan Erik Kørra (23) startet i jobben 27. juni, og er allerede i full gang med planleggingsarbeidet.
1. august 2022

Lovendringsforslag skal skjerme grunneier for skatt på grunn under kraftlinjer 

NORSKOG synes det nye forslaget er en forbedring av dagens situasjon, men ser at den foreslåtte lovteksten gir skatt på restverdi av grunnen, som grunneier fortsatt må betale. 
28. juli 2022

Treverk kåret til det beste byggematerialet i materialpyramiden

Byggematerialpyramiden er med andre ord en måte å visualisere miljøbelastningen knyttet til produksjon av materialer.
21. juli 2022

20 millioner ekstra til ungskogpleie

Landbruksdirektoratet anslår at tilskuddet vil grunnlag for å øke aktiviteten med ytterliggere 100 000 dekar med ungskogpleie.
20. juli 2022

Lovendringsforslag treffer feil: Kan ha utilsiktede konsekvenser for landbrukseiendommer

Vi er spesielt bekymret for konsekvensene for landbrukseiendommer, og utleie av eiendom.
19. juli 2022

Biozin tildeles 75 millioner euro av EUs Innovasjonsfond

I løpet av de første ti driftsårene vil fabrikken spare klimaet for minst 2,57 millioner CO2-ekvivalenter.
18. juli 2022

Åpner for å tillate tyngre vogntog på flere veier

Dette betyr at flere veier kan brukes av kjøretøy med inntil 60 tonn totalvekt. Innføring av en ny veiklasse vil gjelde for både tømmertransport, modulvogntog og 24-metersvogntog.
29. juni 2022

Debatt om Norsenga-terminalen

Er samferdselsministeren fornøyd med BaneNOR sitt forslag om at bygging av tilsving og krysningsspor på Kongsvinger- og Solørbanen, samt flytting og utvidelse av den sterkt overbelasta tømmerterminalen på Nordsenga skrinlegges? spør Tor André Johnsen samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
29. juni 2022

Nå kan du få tilskudd til bruk av helikopter

Du kan nå søke om tilskudd til bruk av helikopter til opprydding av vindfall.
23. juni 2022

Regjeringen vil gi skogbruket et grønt industriløft

Regjeringen peker på skogbruk som et av syv viktige område i sitt grønne industriløft, og vil gjøre skogbruket mer lønnsomt.
23. juni 2022

Foreslår å verne deler av Østmarka som nasjonalpark

Østmarka har områder med store naturkvaliteter, og byr på gode naturopplevelser for svært mange mennesker. Nå har Klima- og miljødepartementet gitt viktige føringer om å sende på høring forslag om en stor nasjonalpark i Østmarka.
14. juni 2022

Regjeringen øker potten til frivillig vern med 50 millioner

Regjeringen og SV er kommet til enighet: øker bevilgningen til frivillig vern med 50 millioner kroner.
13. juni 2022

Privat eierskaps betydning for arbeidsplasser

Dette notatet ser på betydningen privat eierskap har for sysselsetting og verdiskaping i Norge, og presenterer nytt empirisk materiale utarbeidet av BI.
13. juni 2022

Nå plantes det mye skog

Etter to år med pandemi og utfordringer med nok arbeidskraft, er skogplantingen tilbake i normalt gjenge. Utviklingen peker mot rekordhøyt plantetall for året som helhet.
9. juni 2022

Vellykket årsmøte for NORSKOG

NORSKOGs medlemmer var i går samlet til første fysiske årsmøte på flere år.
9. juni 2022

NORSKOG søker økonomimedarbeider

 NORSKOG søker etter en medarbeider på deltid 40-60% for å styrke økonomifunksjonen. 
3. juni 2022

Erling Bergsaker hedres med Eidsvold Verks skogpris for 2022

Erling Bergsaker ble hedret for sin mangeårige innsats for å fremme skogbruk i Norge under Skog & Tre-konferansen.
3. juni 2022

Ny veileder for lukket hogst tilgjengelig

Skogkurs har i samarbeid med NORSKOG, Sabima, og Norges Skogeierforbund kommet med en ny veileder for lukkede hogstformer. Formålet med veilederen er å spre kunnskap om de ulike hogstformene, samt gi konkrete råd om hvor og hvordan det kan være aktuelt med disse hogstformene
1. juni 2022

Nye avvirkningsprognoser for Norge

NIBIO har publisert nye prognoser som bekrefter konklusjonen i Skog 22 om at det er mulig å øke avvirkningen i Norge til minst 15 millioner kubikkmeter.
30. mai 2022

Kompensasjonsordningen for konfliktdempende tiltak er avviklet

Støre-regjeringen avviklet kompensasjonsordningen for konfliktdempende tiltak i kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold i Statsbudsjettet 2022. Naturbruksalliansen etterlyser nye virkemidler, slik det ble lovet da de såkalte «ulvemillionene» ble fjernet.
12. mai 2022

Mindre penger til skogvern i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen kutter bevilgningen til skogvern med 50 mill. kroner i statsbudsjettet, men setter av mer penger til viltformål.
12. mai 2022

Dataangrep mot Norkart – 3,3 millioner kan være berørt

Norkart, som leverer IT-systemer for kart- og eiendomsinformasjon, er utsatt for dataangrep i en søketjeneste. Persondata for en rekke mennesker er på avveie.
10. mai 2022

Sandra Borch åpner NORSKOGS årsmøte

Skogminister Sandra Borch åpner NORSKOGs årsmøte 8. juni kl. 13.30. Hun vil snakke om skog- og klimapolitikk i et nasjonal og internasjonal perspektiv.
10. mai 2022

Frykter ny skogbrann-rekord

Det er stor fare for at 2022 kan bli et nytt rekordår for skogbranner her i landet, advarer forsikringsbransjen. Så langt ser tallene dystre ut.
9. mai 2022

NORSKOG-webinar: Lukket hogst og karbonbinding i skog

NORSKOG inviterer til webinar om lukket hogst og karbonbinding i skog 23. mai.
9. mai 2022

Skogplanting med skogminster Sandra Borch

Mandag 9. mai tok skogminister Sandra Borch turen til Losby Bruk for å plante skog med NORSKOG og NORTØMMER.
6. mai 2022

Regjeringen varsler lovendring – grunneiere slipper eiendomsskatt for grunn under kraftlinjer

NORSKOG er glad for at politikerne tidlig tar fatt i denne problemstillingen tidlig.
5. mai 2022

39 millioner kroner mer til skogbruket i jordbruksoppgjøret

I sitt tilbud gir Regjeringen 39,0 millioner kroner mer til skogbruk over Landbrukets utviklingsfond.
5. mai 2022

Hjort i auke skadar skog

Saka er henta frå Regjeringen.no   Ei ny gransking frå Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) […]
4. mai 2022

Grunneierne må betale eiendomsskatt for grunn under kraftlinjer

Nå kan grunneiere bli tvunget til å betale eiendomsskatten for grunnen under Statnetts kraftlinjer. Ingenting er jo som kjent som at et verdifullt areal uten skatt blir til et verdiløst areal med skatt.
3. mai 2022

Les NORSKOGs årsmelding for 2021

I årsmeldingen for 2021 har vi oppsummert 2021: skogpolitikken som preget vår næring, og NORSKOG og NORTØMMERs vekst og arbeide gjennom året.
2. mai 2022

Forslag til revidert skogstandard ute på høring

Forslag til revidert PEFC skogstandard for Norge er nå ute på høring. Friluftsliv, rovfugler og lukket hogst er blant hensynene som vies større oppmerksomhet.
2. mai 2022

Meld deg på jakt og jaktopplevelses-seminar på Honne

Innovasjon Norge, i samarbeid med Skogbrukets Kursinstitutt, inviterer til jakt- og jaktopplevelsesseminar på Honne, Biri, 14.-15. juni.
29. april 2022

Stor skogbrannfare: Nye retningslinjer for skogdrift

Skogbrann har i år oppdatert sine retningslinjer for skogdrift og -skjøtsel i skogbrannsesongen ut fra det nye skogbrannfarevarslet.
29. april 2022

Stor skogbrannfare i Vestfold og Telemark

Stor skogbrannfare i Vestfold og Telemark Meteorologisk institutt varsler om stor skogbrannfare i alle kommuner […]
25. april 2022

SSB: Gode sagtømmerpriser førte til økt avvirkning i 2020

Avvirkningskvantumet for sagtømmer og sams økte betraktelig, mens avvirkningskvantumet av massevirke sank noe.
20. april 2022

Konsesjonsbingo

- Dessverre operer kommunene med ulik tolkning og håndheving av konsesjonsregelverket. For kjøper og selger er saksbehandlingen uforutsigbar og oppleves nærmest som bingo, skriver Anders Ringstad.
12. april 2022

Villsvinprosjektet inviterer til webinaret «Nytt fra forskningen» tirsdag 19. april

Webinaret finner sted over zoom, og går 19. april kl. 09.00 - 10.30.
12. april 2022

Nasjonalpark i Østmarka – flere muligheter

Miljødirektoratet foreslår tre ulike alternativer for avgrensing av nye verneområder i Østmarka.
12. april 2022

Eidsivating lagmannsrett 24. november 2021: beiterett, streifbeite og beiteskade i utmark

Eidsivating lagmannsrett avhjemlet overskjønn 24. november 2021 i sak om beiteskade etter ulovlig beite av storfe i utmark. En del av saken dreide seg også om hvorvidt dyreeierne hadde beiterett i utmarken. Dyreeierne fikk ikke medhold i at de hadde beiterett, og grunneier ble tilkjent erstatning for skade på skog voldt av dyr som hadde beitet ulovlig i skogen.
7. april 2022

Bedre rammeverk for skogbruket vil redusere utslippet i prosessindustriene

Biokarbon kan kutte Norges klimagassutslipp med 2 %, men da er det viktig at rammeverket for produksjon og skogbruk forbedres, påpeker stiftelsen Bellona i sin nye rapport.
28. mars 2022

Hold av 8. juni til NORSKOGs årsmøte

NORSKOG inviterer med glede sine medlemmer til fysisk årsmøte 8. juni på Gamle Logen i Oslo.
24. mars 2022

NORSKOG søker skogkonsulent

NORSKOG opplever økt etterspørsel etter vår kompetanse og ønsker derfor å styrke teamet vårt med en kunnskapsrik kollega.
24. mars 2022

Deltagerlignede selskaper skattlegges for hardt ved salg og oppløsning /realisasjon

For de som eier landbrukseiendom i et deltagerlignet selskap (DLS) kan beskatningen bli svært høy ved salg av eiendommen eller oppløsning av selskapet. Det er mye å tjene på å tenke gjennom problematikken før en gjør endringer.
24. mars 2022

Jaktstatistikken fra 2021 har kommet

Det har blitt skutt flere hjort, men færre elg, i 2021 i forhold til 2020.
23. mars 2022

NORSKOG ønsker velkommen til fysiske medlemsmøter!

Temaet på samtlige medlemsmøter vil være tømmermarkedet, lukket hogst og NORSKOGs næringspolitiske arbeid. Vi vil i tillegg ta opp tema som er regionalt viktig, som skogskader og rovdyr, avhengig av lokasjon.
17. mars 2022

NORTØMMER, Skogdata og Norsk Virkesmåling arbeider for å oppdatere viktige IT-systemer for virkesmåling

Prosjektgruppen «Nytt innmålingssystem» var samlet på Eidsberg for å diskutere nye IT-løsninger for virkesmåling, samt for å diskutere teknikk og logistikk.
17. mars 2022

SSB med ny statistikk om skogeieres inntekt

SSB har publisert statistikk over skogeieres inntekt i 2020. Statistikk for 2021 kan vi forvente i 2023.
10. mars 2022

Villsvinprosjektet med eget nyhetsbrev

Hold deg helt oppdatert på villsvin-fronten ved å melde deg på Villsvinprosjektets nyhetsbrev.
9. mars 2022

Ukrainakrigens effekt på virkesmarkedet

Krigen i Ukraina har allerede påvirket markedet, og vil fortsette å gjøre det. Les om effektene NORSKOG og NORTØMMER forventer fremover.
7. mars 2022

NORSKOG-webinar: Skog som investeringsobjekt

NORSKOG og NORTØMMER inviterer til webinar om  skog som investeringsobjekt tirsdag 15. mars, klokken 18.00.
7. mars 2022

Søk på tilskudd til miljøtiltak i skog

Nå kan du søke på tilskudd til miljøtiltak i skog. Søknadsfrist er 1. oktober.
25. februar 2022

Store feil funnet i italiensk studie: Det er mindre hogst i Norden enn tidligere antatt

En italiensk forskningsartikkel fra 2021 påstod at hogstarealet i Europa hadde en dramatisk økning etter 2015; denne artikkelen har nå fått kraftig kritikk fra nordiske forskningsmiljø, som har oppdaget store systematiske feil.
21. februar 2022

Komposittmaterialer fra norsk skog

Norske Skog Saubrugs AS, sammen med SINTEF og en rekke andre bedrifter får bevilget 59 millioner kroner til et prosjekt der målet er å etablere grønn og sirkulær verdikjede med bruk av trefiber fra skogen for å erstatte dagens petroleumsbaserte råvarer.
18. februar 2022

Kommentar til «selektiv hogst»-debatten i Nationen

NORSKOG anbefaler alle skogeiere som vurderer å legge om til lukkede hogstformer å hente sitt kunnskapsgrunnlag fra fageksperter ved NMBU og NIBIO, deriblant Andreas Brunner, og etablerte fagmiljøer som oss selv i næringen.
18. februar 2022

Mange EU-prosjekter til Nibio

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har fått tildelt sju prosjekter innenfor EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa.
18. februar 2022

Hvilke virkemidler har skogeiere for å bekjempe ulovlig aktivisme?

En rekke skogeiere er plaget av aktivister som i sitt forsøk på å stanse ulvejakten bryter en rekke lover. NORSKOGs jurist Kristine Jacobsen gir deg sine råd om hvordan du kan håndtere situasjonen.
17. februar 2022

EU vil betale skogbrukere for klimatiltak

Det franske formannskapet i EU vil utvikle planer for et karbon-landbruk. Jord- og skogbrukere skal få betalt dersom de iverksetter klimatiltak.
16. februar 2022

Webinar: Markedspraten med NORSKOG og NORTØMMER

NORSKOG og NORTØMMER inviterer til markedswebinar med gjester fra Moelven og Binderholz og BSW Group. Webinaret vil ta for seg tømmermarkedet, trelast- og papir/massemarkedet.
16. februar 2022

SNO skal ta ut resten av ulvekvota innen første mars

– Regjeringens forslag om at SNO skal gjør resten av jobben er ikke en ideell løsning, men i praksis eneste farbare vei for å få ned ulvebestanden innenfor ulvesonen nå, mener Arne Rørå.
15. februar 2022

Det grønne skiftet og innføring av priskontroll er en dårlig kombinasjon

Den gjennomsnittlige skogeiendommen i Norge er på ca. 500 dekar. Dette gir grunnlag for en årsinntekt på om lag 30.000 kroner. Konsekvensen er at skogen har marginal betydning for eierens økonomi og risikoen er til stede for at ressursen ikke forvaltes optimalt for verken eier eller storsamfunn.
11. februar 2022

Staten fikk medhold i retten: 25 ulver kan felles

Borgarting lagmannsrett ga Staten medhold i retten, og det åpnes nå igjen for jakt.
10. februar 2022

Villsvinwebinar: Verktøy for kontroll av villsvin

Onsdag 16. februar inviterer Villsvinprosjektet  til nytt villsvinwebinar. Temaet for webinaret verktøy for kontroll av villsvin.
8. februar 2022

Banoun om skatteregler i Norge og utland

Bjørn Dæhlie har flyttet til Sveits. Det har satt i gang debatten om formueskatt på ny. Dæhlie er god for 400 millioner kroner, og i flyttingen hans blir Sveits omtalt som et skatteparadis
7. februar 2022

Snart kan du søke om tilskudd til opprydding av vindfall

Det er snart mulig å søke om om tilskudd til opprydding av vindfall etter stormen 19.11.2021 og tilsvarende hendelser deretter vinteren 2021/2022.
7. februar 2022

Skogskader på historisk høyt nivå

De siste månedenes stormer og uvær har ødelagt svært mye skog på uvanlig kort tid, viser en foreløpig oversikt. Antall registrerte skader er rekordhøyt.
7. februar 2022

Kristin Slyngstad (57) skal lede Velg Skog videre

Kristin Slyngstad har takket ja til lederjobben Velg Skog. Hun overtar stafettpinnen etter Jørn Lileng 1. mars. Kontorplassen blir i NHO-bygget på Majorstuen.
4. februar 2022

Les Verdikjeden Skog og Tre sitt innspill til statsbudsjettet

En aktiv skogpolitikk er en klimaløsning som Regjeringen vil satse på. For å få til dette, må Regjeringen satse på skog og tre også i statsbudsjettet sitt.
3. februar 2022

Tømmerhogst var mer lønnsomt før

Til tross for rekordhøye nominelle tømmerpriser i 2021, var rotnettoen, som er det skogeierne sitter igjen med etter at driftskostnadene er trukket fra, stort sett lavere enn i perioden 1980-2008 når vi regner om tømmerpriser og driftskostnader etter dagens kroneverdi.
1. februar 2022

NORSKOG vil ha dine erfaringer med regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsellovutvalget skal gå over regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag, og foreslå endringer til regelverket. NORSKOG vil høre dine innspill.
1. februar 2022

Helt feil med lisensfellings-nei, mener Utmarkskommunenes sammenslutning

Utmarkskommunenes sammenslutning har gått grundig til verks i hvorfor de mener at det er feil å stanse lisensfellingen av ulv. Her kan du lese de juridiske detaljene.
31. januar 2022

Naturbruksalliansen støtter Statens anke av Oslo Tingretts forbud mot lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen

Staten ved Klima- og miljødepartementet anket i går Oslo Tingretts kjennelse om fortsatt forbud mot lisensfelling av ulv i fire revirer i ulvesonen. Naturbruksalliansen støtter fullt ut KLDs anke.
31. januar 2022

Slik skal Norge bli en grønn industrigigant

Gjennom et grønt industriløft skal Norge skape jobber, øke eksporten og bidra til å kutte klimagassutslipp. I dag starter regjeringen arbeidet med et veikart for å realisere store prosjekter innenfor hydrogen, havvind, CO2-håndtering, batterier, skog- og trenæring, og andre grønne prosjekter i fastlandsindustrien.
30. januar 2022

Oslo tingrett stanser ulvejakta. Staten anker.

Oslo tingrett ga organisasjonene NOAH, Foreningen Våre Rovdyr og WWF medhold i sin klage på vedtak om felling av ulv, og besluttet å stanse ulvejakta. Staten anker avgjørelsen.
24. januar 2022

Bergene Holm AS investerer 60 millioner kroner i kamerateknologi og impregneringskapasitet på Skarnes

Bergene Holm AS har signert kontrakt med det danske selskapet WTT Service ApS om leveranse av et nytt helautomatisk impregneringsanlegg ved fabrikken på Skarnes i Sør-Odal. Videre er det signert kontrakt med det tyske selskapet ATB Blank GmbH og det norske selskapet Woodtech AS om å installere et avansert kamerasystem for sortering av høvlet trelast på en av høvellinjene.
19. januar 2022

Storslått åpning av Hauerseter tømmerterminal

Tømmerterminal Hauerseter ble åpnet av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård onsdag 19. januar.
19. januar 2022

Regjeringen mangler gode argumenter for priskontroll på skogeiendommer

Borch sier at «Eiendomspolitikken må legge til rette for mange eiere og gi rom for ulike bruksstørrelser. Lokalt og personlig eierskap til skogen, vil bidra til livskraftige lokalsamfunn og mer livskraftige distrikter.» NORSKOG mener at det er mye positivt både ved variert eiendomsstørrelse og privat eierskap, men dette står ikke i konflikt med at priskontroll på skogeiendom er opphevet.
19. januar 2022

Bruk av skogfond som skadeforebyggende tiltak mm for å dekke underskudd ved utdrift av vindfall

Denne teksten gir en utfyllende omtale av de faglige og formelle sidene når skogfond skal brukes til å dekke underskudd ved utdrift av vindfelt skog mm som skadeforebyggende tiltak eller som nødvendig forarbeid for å sikre ny foryngelse.
18. januar 2022

Tilskuddsatsen for gjødsling økes til 50 %

Tilskuddsatsen til gjødsling av skog er for 2022 økt til 50 %, ellers er satsene de samme som siste år.
17. januar 2022

Ulverettssak: Kampen om Stortingets egentlige, sanne, ekte vilje

Torsdag og fredag gjennomførte Oslo tingrett rettssaken knyttet til hvorvidt lisensfelling i fire revirer innenfor ulvesona skal kunne gjennomføres i vinter.
14. januar 2022

Dette mener NORSKOG om utsetting av utenlandske treslag

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og i samråd med Landbruksdirektoratet, foreslår Miljødirektoratet endringer i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. Her kan du lese NORSKOGs høringssvar.
14. januar 2022

Bergene Holm investerer ytterligere 50 MNOK i Agder

Bergene Holm AS investerer ytterligere 50 millioner kroner i avdeling Nidarå på Simonstad i Åmli og passerer dermed 350 millioner kroner investert i sagbruket de siste 10 årene. Investeringen er en av de siste i en storstilt vekstsatsing for sagbruket og vil skape flere arbeidsplasser i regionen.
14. januar 2022

Stormskadet skog – bør restbestandet stå eller sluttavvirkes?

Når det står igjen et større eller mindre antall trær i stormskadet skog, er det en sentral vurdering, særlig for yngre skog, er om hele bestandet bør sluttavvirkes eller om restbestandet bør utvikle seg videre til en mer normal avvirkningsalder. Dette er en avveining der det må utøves en del praktisk skjønn, men bestandssimuleringer og verdiberegninger utført av skogforskningen kan gi en nyttig korreksjon og rettesnor.
13. januar 2022

Naturbruksalliansen krever rask avklaring om utvidelse av jakttida i ulvesona

Oslo tingrett stoppet lisensfelling i ulvesonen i påvente av muntlige forhandlinger med Staten, som nå er i gang. Rettsavklaringen er forventet om to uker og jakten står i fare for å bli ytterligere forsinket.
12. januar 2022

Offisiell åpning av tømmerterminalen på Hauerseter onsdag 19. januar kl. 15 av samferdselsministeren

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil offisielt åpne den nyetablerte tømmerterminalen på Hauerseter onsdag 19. januar kl. 15:00.
7. januar 2022

Nytt rekordår i skogen

Nye tall fra Landbruksdirektoratet viser rekordtall for hogsten i 2021. Avvirkningen har økt jevnt de siste 10 årene med unntak av 2020 der lavere etterspørsel etter tømmer fra papir- og cellulosefabrikkene førte til en liten nedgang fra forrige rekord som ble satt i 2019.
6. januar 2022

Skogeiere kan sette inn tilleggsinnbetaling på skogfond

NORSKOG oppfordrer alle skogeiere til å undersøke hvor mye de har på skogkonto, og å vurdere hvor mye de vil ha behov for fremover.
6. januar 2022

Skogfond kan brukes til opprydding av vindfall

Skogeier kan nå benytte seg av skogfond i oppryddingsarbeidet etter stormen 19. november ved underskudd. Det er også åpnet for å sette inn en tilleggsinnbetaling på skogfond.
6. januar 2022

ABC i formaljuss om eiendomsskatt under kraftlinjer

I en nylig avsagt dom i Borgarting lagmannsrett kommer retten til at grunneier, ikke linjeeier, er rett debitor for eiendomsskatten som hefter på grunnen under kraftlinjene. Kristine Jacobsen, jurist hos NORSKOG, forklarer sakens bakgrunn, domsinnholdets potensielle konsekvenser, og hvordan grunneiere kan beskytte seg.
5. januar 2022

Mayr-Melnhof Holz kjøper sagbrukskonsernet Bergkvist Siljan

Mayr-Melnhof Holz kjøpte sagbrukskonsernet Bergkvist Siljan 17. desember, for en ukjent kjøpesum. Mayr-Melnhof Holz er med dette Sveriges syvende største trelastprodusent, og den tredje største i Europa –Dette viser en stor tro på bruk av tre, og en vilje til å investere i bransjen, forteller Knut Melum, markedssjef i Nortømmer.
5. januar 2022

NORSKOG-konsernet vokser videre

NORSKOG styrker konsulentavdelingen med to nye ansatte Mats Finne og Kolbjørn Vole, mens Nortømmer har ansatt Kim Erik Meeg som regionleder på Vestlandet.
4. januar 2022

Ulvejakten kan starte opp igjen fra neste uke

Ulvejakta som skulle starte 1. januar, ble i siste liten utsatt. Den 13. og 14. januar skal staten og Noah møtes i muntlige forhandlinger. Dersom forhandlingene går bra, åpnes det forhåpentligvis opp for jakt igjen.
3. januar 2022

Naturbruksalliansen krever at jakttiden for ulv i ulvesona forlenges

– Dette kan få langtidsvirkende konsekvenser for innbyggere, jegere og næringsdrivende innenfor landbruket ikke bare i ulvesonen, men i store deler av Sør-Norge.
27. desember 2021

Klimatilskudd til gjødsling er en suksess

Stortinget innførte tilskudd til gjødsling av skog i 2016, som et av flere klimatiltak i skog. Et fem år med tilskudd, har ordningen nå blitt vurdert på ny, og arbeidsgruppen har konkludert med at gjødsling av skog gir klimagevinst, uten å gå på bekostning av naturmangfoldet.
27. desember 2021

Les Naturbruksalliansens høringssvar på den nye regionsplanen for rovvilt

Naturbruksalliansen synes at rovviltnemda burde dokumentere konsekvensene ved å ha ulv i norsk fauna bedre, blant annet med tanke på økonomiske konsekvenser, allmenn helse- og sikkerhetstilsyn, og psykososiale forhold rundt rovdyr.
24. desember 2021

God jul fra NORSKOG!

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år!
24. desember 2021

Regjeringen åpner for ulvejakt i Slettås, Hornmoen, Bograngen og Rømskog

Uttaket skal redusere ulvebestanden ned på Stortingets bestandsmål på fire til seks ynglinger.
21. desember 2021

Skogministeren roser grunneiere og jegere for arbeidet med å hindre oppblomstring av en villsvinbestand i Norge

Skogminister Sandra Borch er imponert over innsatsen grunneiere og jegere legger ned for å holde villsvinbestanden i sjakk, og vil vurdere behovet for nye og forsterkede virkemidler mot villsvin.
21. desember 2021

Storkjøp på 80 millioner gikk i vasken

Brøttum Almenning kjøpte storgården for 80 millioner kroner. Nå nektes de å drive gården og tvinges til å selge.
21. desember 2021

Landbruksdirektoratet med egen nettside om stormfelt skog

Landbruksdirektoratets har opprettet en egen nettsiden om stormfelt skog.
20. desember 2021

Landbruks- og matdepartementet kommer med ny veileder om landbrukseiendom i dødsbo

Nå må dødsbo sørge for at landbrukseiendom i boet overføres til ny eier innen tre år.
17. desember 2021

Et problem at vitenskap og politikk blandes i diskusjonen om skogbruk og skogvern

Vi ser stadig at personer som titulerer seg som økologer eller biologer uttaler seg om skogbruk, men har de et vitenskapelig eller politisk ståsted?
16. desember 2021

Villsvinfeller til låns

Villsvinprosjektet har to feller til låns.
13. desember 2021

NORSKOG møtte landbruks- og matminister Sandra Borch for å diskutere skadesituasjonen

NORSKOG møtte i dag landbruks- og matminister Sandra Borch sammen med Norges Skogeierforbund for å diskutere hvordan staten kan bidra til oppryddingsarbeidet etter stormen 19. november
10. desember 2021

Status for arbeidet etter stormen

Skogbrand anslår skadeomfanget til å være mellom 1,5 og 1,7 millioner kubikkmeter. NORSKOG skal møte Statsråden til uka for å diskutere løsninger, og har en fortløpende dialog med Landbruksdirektoratet og LMD sin skogavdeling.
8. desember 2021

EU vil ikke lengre forby jakt og fiske på 10 % sine arealer.

I 2020 foreslo EU å verne 30 % av medlemslandenes areal, hvorav 10 % vil bli strengt vernet, som en del av sin Biomangfold-strategi
6. desember 2021

Den norske ulven stammer fra Finland, viser ny studie

Rapporten avdekker at den norsk-svenske ulvebestanden trolig stammer fra Finland.
2. desember 2021

Første NORTØMMER-samling under korona

Hele NORTØMMER og store deler av NORSKOG var samlet fysisk 29. november - 1. desember på Lillehammer, for første gang siden pandemiens start.
1. desember 2021

Økt støtte til frivillig vern i det nye statsbudsjettet

Regjeringen Støre har vært i dialog med SV, og har nå lagt frem sitt nye, flertallstøttede budsjettforslag.
29. november 2021

Det haster med å ta ut stormskadet skog

Foreløpige tall innrapportert til Landbruksdirektoratet tilsier at 1 million kubikk eller mer har blåst ned under stormen 19. november. Dette tilsvarer i overkant av 10 prosent av de berørte fylkenes årlige avvirkning.
26. november 2021

Rovviltnemndenes vedtak om linsensfelling utenfor ulvesona blir stående

Inntil 26 ulver kan skytes utenfor ulvesona, fra og med 1. desember. NORSKOG er fornøyd med avgjørelsen.
25. november 2021

Miljødirektoratet vil sikte seg inn mot den øvre delen av bestandsmålet

Miljødirektoratet den nedre delen av intervallmålet på 4-6 ynglinger vil nås om vedtakene fattet av rovviltnemndene blir stående. Men de er usikre på om delmålet om å ha tre helnorske ynglinger vil nås.
25. november 2021

Ny rødliste viser fremgang siden 2015

Utviklingen viser at det er flere arter har forbedret sin tilstand siden 2015, enn det er arter som har forverret sin tilstand siden 2015.
24. november 2021

NORSKOGs innspill til Klimautvalget 2050

Klimautvalget 2050 skal utrede hvilke vegvalg Norge står overfor for å nå dette målet. Utvalget skal levere en Norges offentlige utredning (NOU) innen 1. november 2023. Under kan du lese NORSKOGs innspill til hva utvalget bør ser på
22. november 2021

Dette bør du gjøre etter helgas skogskader

Stormen som raste på Sør- og Østlandet sist fredag har ført til omfattende skader på skogen i de berørte områdene, viser en foreløpig oversikt. NORSKOG oppfordrer skogeiere til å få oversikt over egen skog, men ikke til å utføre opprydningsarbeid selv.
17. november 2021

NORSKOG søker ny konsulent!

NORSKOG opplever økt etterspørsel etter vår kompetanse og ønsker derfor å styrke teamet med en kunnskapsrik kollega som trives med fart i svingene.
17. november 2021

NORSKOG og NORTØMMER sertifisert som gode arbeidsplasser!

Dette betyr at NORSKOG og NORTØMMER er blant de beste arbeidsplassene i Norge!
17. november 2021

Innovasjon Norge inviterer til seminar: «Jakt og vilt som næring – stort potensiale, men lykkes vi?»

Seminaret arrangeres 18.-19. januar 2022 på Biri og vil være særlig interessant for grunneiere, rettighetshavere, entreprenører, forvaltning og andre som ønsker å utvikle jakt og jaktopplevelser som næring.
17. november 2021

Buskerud tingretts prinsipielt viktige avgjørelse styrker grunneiers rettigheter i festesaker

Avgjørelsen fastslår at skogdrift gir grunneier grunnlag til å berope seg landbruksunntaket, selv om det ikke er avvirket skog i løpet av de tre foregående årene.
16. november 2021

Rådet for Den europeiske union kritiserer egen skogstrategi

Rådet for Den europeiske union beklager at medlemslandene ikke ble involvert i arbeidet med EUs Skogstrategi.
16. november 2021

SV vil fjerne all støtte til aktivt skogbruk

SVs alternative statsbudsjett kutter all støtte til aktivt skogbruk, og øker støtten til vern.
15. november 2021

Scania og SCA blir de første som lanserer en elektrisk tømmerbil!

Lastebilen kommer i 2022 og er nok et steg mot et fossilfritt samfunn.
11. november 2021

NORSKOG har fått ny nyhetsbrev-ordning

Det er ikke nødvendig å melde seg på nyhetsbrevet på ny.
11. november 2021

Omfanget av stor granbarkbille øker i nesten hele landet

En ny rapport fra NIBIO viser at omfanget av stor granbarkbille øker i hele landet, med unntak av Vest-Agder. Økningen er størst i Vestfold.
11. november 2021

Ny standardavtale for luftledningsanlegg og kabel er klar til bruk

De nye avtalene ivaretar i større grad grunneiers interesser.
8. november 2021

Mer satsing på skog i det endrete statsbudsjettet

NORSKOG er stort sett fornøyd med den kursen regjeringen viser og vi ser at de forsøker å levere på sine egne lovnader i Hurdalsplattformen, men det er et godt stykke igjen til å oppfylle ambisjonsnivået.
8. november 2021

NORSKOG på skogstur med Landbruks- og matministeren

Borch snakket varm og Hurdalsplattformen, og sa at skognæringen hadde mye å se frem til når budsjettendringene kommer på mandag.
8. november 2021

Råstoffbehovet og tømmermarkedet i fokus på SKOGFORUM på Honne

Det er mange nye prosjekter i det grønne skiftet både i Norge og Norden som krever råstoff fra skogen, men er det råstoff nok til alle? Hva tenker industribyggerne om dette?
7. november 2021

– Skogbruksplanlegging vil bli enda viktigere i fremtiden

Skogbruk og skogbruksplanlegging forandrer seg hele tiden. Det er nye krav til datakvalitet og krav til nye typer informasjon. Hva driver forskningsmiljøene med og hvordan forholder myndighetene seg til utviklingen?
7. november 2021

Skogskader og risikospredning var blant de mest engasjerende temaene under SKOGFORUM på Honne

Ungskogpleie er noe av det viktigste en skogeier kan gjennomføre.
7. november 2021

Fremtidens skogsbilveier på SKOGFORUM på Honne

Fredrik Løvenskiold og Matthias Göhl fortalte om fremtidens skogsbilveiplanlegging.
5. november 2021

Klima og karbonbinding – hvordan ligger vi an?

Både nasjonalt og internasjonalt øker kravene til skogbruket om hvordan det skal drives. Skogbruket skal tilpasse seg samfunnets krav og samtidig tilpasse seg et fremtidig klima. Debattene om skog og klima er kompleks og har mange fasetter. Hvordan skal vi omsette alle de forskjellige hensynene til konkrete tiltak i skogen?
4. november 2021

Nasjonal og internasjonal skogpolitikk på SKOGFORUM på Honne

Sigbjørn Gjelsvik, Frode Lyssantræ og Benthe E. Løvenskiold ga salen en god oppsummering av politikk som i utgangspunktet ikke lar seg oppsummere.
4. november 2021

Stort engasjement rundt miljøregistreringer og vern på SKOGFORUM på Honne

Temaet «Kampen om arealene» engasjerer.
2. november 2021

John Are Lindstad tar over som administrerende direktør ved Skogkurs

Lindstad er 52 år, kommer fra Lillehammer og har bred ledererfaring fra næringslivet. Han beskriver det å søke direktørjobben på Skogkurs som et verdivalg – om å være en del av løsningen.
2. november 2021

Rekordpriser for tredje kvartal

Prisøkningen skyldes rekordpriser for sagtømmer.
29. oktober 2021

Sandra Borch møter skognæringa

Tirsdag 2. november møter landbruks- og matminister Sandra Borch skognæringa for å få en orientering om status, fremtidsutsikter, ambisjoner og muligheter for en viktig næring for Norge. Hun skal også få prøve hogstmaskin. Dette skjer ved Semsvannet, i en hogst der Asker kommunen er grunneier.
27. oktober 2021

NORSKOG på høring hos Stortingets næringskomite og finanskomite

NORSKOG ga våre innspill til det vi opplever som de største manglene i statsbudsjettet for 2022.
22. oktober 2021

Gode markedsforutseninger gir økt fortjeneste for Södra

Stor etterspørsel og stor produksjon gir gode resultater for Södra.
20. oktober 2021

Webinar: Helse og bestandsovervåkning av villsvin i Norge

Torsdag 28. oktober er det duket for villsvin-webinar ved Villsvinprosjektet.
20. oktober 2021

Nå er det den vanlige Ap-statens tur

  Næringskapittelet i Ap-/Sp-regjeringens nye plattform handler i hovedsak om én ting: Staten. Staten skal […]
19. oktober 2021

Meld deg på SKOGFORUM på Honne

Les programmet for SKOGFORUM på Honne, og meld deg på.
15. oktober 2021

– Regjeringserklæringen gir muligheter for treindustrien

– Regjeringen vil satse på videreforedling av naturressurser i Norge og legger opp til en industriell satsing basert på fornybare råvarer og der skogen skal tas i bruk for å nå klima- og miljømål. Det gir gode utviklingsmuligheter i vår næring, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien i en pressemelding.
14. oktober 2021

Norske Skog låner 265 millioner euro til emballasjeprosjekter

Norske Skog har, etterfulgt av investeringsbeslutninger i andre kvartal i år, inngått låneavtaler på til sammen 265 millioner euro til finansiering av de to europeiske emballasjeprosjektene med et samlet investeringsbehov på 350 millioner euro.
14. oktober 2021

Hurdalplattformen – Sterk tro på skogbruket

Hurdalplattformen gir tydelige signaler om satsing på verdiskaping, høy distriktsprofil, men også bevissthet på klima og miljø. For skogbruket som er en utpreget distriktsnæring med tilstedeværelse i de fleste av landets kommuner og ofte i ellers næringssvake områder er dette god musikk.
13. oktober 2021

Kort om Hurdalplattformen

  Sterk tro på skogbruket I motsetning til statsbudsjettet til avtroppende regjering så signaliserer Hurdalsplattformen […]
12. oktober 2021

Statsbudsjettet 2022: En oppsummering

Man skulle kanskje tro at et statsbudsjett fra en regjering som går av umiddelbart etter at budsjettet er presentert er helt uinteressant, men det er det ikke.
11. oktober 2021

Naturbruksalliansen støtter Rovviltnemndenes vedtak om å felle fire revirer i ulvesona

Naturbruksalliansen støtter Rovviltnemndene i region 4 og 5 endelige vedtak om uttak av alle ulvene i revirene Mangen, Rømskog, Hornmoen og Bograngen i lisensfelling på nyåret. Rovviltnemndene innstilte på Slettås-reviret i prøvevoteringen i august, men byttet Slettås med Bograngen- reviret i sitt endelige vedtak.
6. oktober 2021

Ap mangler tiltro til private skogeiere

Nils Kristen Sandtrøen argumenterer for å stanse salg av Statskog sine eiendommer, og sier de vil satse på Statskog som et verktøy for næringsutvikling. Med dette argumenterer han mot private, norske skogeiere.
5. oktober 2021

Les NORSKOGs innspill til regjeringsplattformen

Øverst på ønskelisten til våre politikere nå står økt aksept for betydning av det aktive skogbruket i miljø- og klimasammenheng på de arealene vi skal drive, kombinert med full kompensasjon av alle båndlagte arealer.
5. oktober 2021

Verdikjeden Skog og Tre har sendt inn sitt innspill til regjeringsplattformen

I sitt innspill til regjeringsplattformen, peker Verdikjeden Skog og Tre på nødvendigheten av å videreutvikle dagens industri, og utnytte investeringer som allerede er gjort.
5. oktober 2021

Formuesskatten gjør mindre skade på sysselsetting og nyskapning i og rundt Oslo enn i resten av landet

Nye funn fra Handelshøyskolen BI gir et godt grunnlag når Senterpartiet skal bli enig med Arbeiderpartiet om den nye regjeringens skattepolitikk.
1. oktober 2021

Naturbruksalliansens innspill til regjeringsforhandlingene: – Nå må bestandsmålet for ulv følges opp!

I Naturbruksalliansens innspill til regjeringsforhandlingene understreker de behovet for følge opp bestandsmålet for ulv.
1. oktober 2021

Lav mva-sats økes til 12 % 1. oktober 2021

Fra og med 1. april 2020 ble lav mva-sats på 12 % redusert til 6 % som del av tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen. Med virkning fra fredag 1. oktober 2021 er satsen tilbake på 12 %.
23. september 2021

Hedskog AS investerer i flunkende nye maskiner

Hedskog AS, som kjører for NORTØMMER, har investert i to nye Rottne-maskiner; en H11 hogstmaskin og en F15 lassbærer.
22. september 2021

Aktivt skogbruk øker CO2-binding

I Nationen 9. september argumenterer professor emeritus i viltforvaltning Olav Hjeljord for å redusere avvirkningen for å øke CO2-binding i Norge. Resonnement har alvorlige mangler. Han regner hogst som netto utslipp tilvarende om du hadde brent tømmeret på stedet, men det er ikke det som skjer.
17. september 2021

SSB med ny statistikk over norske skogeiendommer

SSB oppdaterte i går statistikken over norske skogeiendommer med ferske tall fra 2020.
16. september 2021

Nyheter fra Villsvinprosjektet

Feller I litt over ett år har vi nå testet 5 feller for villsvinfangst, to […]
16. september 2021

Skogkveld i Hof: Skadeomfanget etter vinteren

NORSKOG og NORTØMMER ønsker dere velkommen til en fysisk skogkveld hos Olav Bjørnli. Tema for skogkvelden blir vinterens herjinger.
16. september 2021

NORSKOG gratulerer med valget!

NORSKOG forventer at en eventuell rødgrønn regjering vil sikre utvikling av ny, grønn industri i Norge og at skogen og skogressursene vil ha en naturlig plass i den utviklingen.
14. september 2021

3,6 millioner til næringsutvikling og kompetanseheving

Utlyser 3 millioner til regionale tilretteleggingstiltak og 600 000 til rekruttering og kompetanseheving i landbruket.
14. september 2021

NORSKOGS høringssvar til kommisjonens forslag til forsterking av skog- og arealbruksregelverket (LULUCF).

NORSKOG mener den foreslåtte innsatsfordelingsforordningen og endringene i skog- og arealbruksregelverket vil ha store negative konsekvenser for norsk skogbruk.
14. september 2021

Miljødirektoratet instruks overvurderer omfanget av sårbar natur – går på grunneiers bekostning

Store avvik i Eiker tyder på at Miljødirektoratets kartleggingsinstruks fører til at for store områder avgrenses, og at naturkvaliteten overvurderes. Dette gir upresise kartlag, og svekker tilliten til Miljødirektoratets registreringer.
13. september 2021

Departementet fjerner ikke meldeplikten for hogster under 10 dekar

- Det er beklagelig at regjeringen ikke benytter denne sjansen til å redusere byråkratiet for skogeierne i kommunene som berøres av Marka-forskriften, mener skogsjef Even Bergseng.
10. september 2021

Lovutvalg for motorferdsel nedsatt

NORSKOG har over lang tid ment at motorferdselloven er moden for revisjon. Motorferdselloven er fra 1977 og det er bare gjort enkelte mindre forandringer. Samtidig har innbyggernes behov og de tekniske mulighetene endret seg enormt.
10. september 2021

Bok om Saggrendas historie ute for salg.

Overskuddet av salget går til Saggrenda og deres arbeid med elevene.
7. september 2021

Den store partioversikten del 2/2: Skatt, klima og vern

Hvilken skogpolitikk har egentlig partiene? Les om partienes skogpolitikk om skatt, klima og vern.
6. september 2021

Den store partioversikten del 1/2: FoU, verdikjeden og veibygging

Partiene har alle fastslått at skogbruk er viktig for Distrikts-Norge og det grønne skiftet, men hvilken skogpolitikk har de egentlig? Les om partienes skogpolitikk om FoU, verdikjeden og vei.
6. september 2021

Storsatsing for å etablere en helsirkulær verdikjede for tre

- Det er strålende nyheter at myndighetene vil gi over 100 millioner kroner til sirkTRE-prosjektet og forskningsparallellen circWOOD, for å etablere en helsirkulær verdikjede for tre, sier klyngeleder Berit Sanness i Norwegian Wood Cluster. Hun blir leder for styringsgruppen til sirkTRE.
6. september 2021

Ny skograpport: Stabil tilvekst, mer død ved og gammel skog.

En ny rapport fra NIBIO Landsskogtakseringen gir nøyaktig oversikt over skogen i hele Norge – inkludert Finnmark. Målinger fra over 22 000 prøveflater viser at mengden tømmer øker – men ikke like raskt som tidligere
2. september 2021

Nå kan du melde deg på SKOGFORUM på Honne

SKOGFORUM på Honne finner sted 4. og 5.november 2021, og det blir i år igjen fysisk oppmøte. Påmeldingslink finner du nederst på siden.
2. september 2021

Les NORSKOGs nye skogmelding for 2021-2025

Vår nye, oppdatere skogmelding er ute nå.
31. august 2021

Klima- og miljødepartementet vil åpne for bruk av motorkjøretøy for å frakte ut skutt villsvin

Etter innspill fra Villsvinprosjektet, skal departementet starte arbeidet for å endre forskriften, slik at motorkjøretøy blir tillatt ved frakt av skutt villsvin.
27. august 2021

Norske skoger tar opp halvparten av Norges samlede karbonutslipp

Karbonlageret i skogene våre øker fra år til år, men at årlig netto opptak i skog har en nedadgående trend. Det vil derfor viktig å øke innsatsen på skogkultur, slik at vi kan bygge framtidsskogen.
26. august 2021

Rovviltnemndene i region 4 og 5 ønsker å skyte flere ulv enn sekretariatet

Åtte av ti medlemmer stemte for å skyte ut fire flokker i stedet for tre.
26. august 2021

Norsk treinnovasjon får internasjonal annerkjennelse – staten bør satse mer på norsk treteknologi

NORSKOG vil utfordre partiene til å komme med løfter om økt bruk av tre i offentlige bygg, og økt investeringsstøtte for videre innovasjon.
24. august 2021

Midler til utviklingstiltak i skogbruket

Utviklingsfondet for skogbruket skal i år dele ut nær fem millioner kroner. Fristen for å levere skisser er 1. oktober.
18. august 2021

Klimautvalget satser på faglig kompetanse

Det nylig offentligvalgte klimautvalget består av 14 fageksperter med bred kompetanse. NORSKOG er fornøyde med at skogøkonom Erik Trømborg har fått plass i utvalget.
18. august 2021

Skog gir et kjølere lokalklima viser en ny rapport fra ESA

Skog binder ikke bare karbon, men gir også lavere skydekke, noe som gir mer regn og kjøligere lokalklima.
17. august 2021

Jakten på formueskatten

Hvilken effekt har egentlig formueskatten på næringslivet? En helt fersk rapport skisserer det store bildet.
17. august 2021

Statsforvalteren innstiller på at tre ulverevirer kan felles innenfor ulvesona

Statsforvalteren i Oslo og Viken innstiller på at de tre ulverevirene Mangen, Hornmoen og Rømskog skal kunne tas ut under vinterens lisensfelling. Ei kvote på inntil 24 dyr anses som i utgangspunktet tilstrekkelig for å ta ut de tre revirene
16. august 2021

Skogfondskalkulatoren i ny versjon

Nå kan du legge inn driftstilskudd i Skogfondskalkulatoren. Har du taubanedrifter eller andre type drifter der du får tilskudd til drifta, kan kalkulatoren vise hva du sitter igjen med på konto etter at drifta og investeringene er gjort og skatten betalt.
12. august 2021

Formuesskatt – bør den avvikles eller ikke?

Formuesskatten utgjør en minimal prosent av statsbudsjettet og er ikke en veldig viktig inntektskilde. Likevel er det den skatten som det kanskje skapes mest bråk rundt. Hvorfor?
4. august 2021

Statsministeren planter skog

Som et ledd i valgkampturneen i Innlandet, besøkte Høyres førstekandidat Anna Molberg og statsminister Erna Solberg NORSKOG Innlands-skogbruket.
3. august 2021

NORTØMMER og Hogst AS fortsetter samarbeidet

Hogst AS er et norsk selskap som får tidligere straffedømte ut i arbeid samtidig som de tetter et hull i markedet. De har i år plantet for NORTØMMER. Samarbeidet var svært vellykket, og vil fortsette i høst.
29. juli 2021

Rigide lover hindrer Værdalsbruket fra å utnytte ressursene fult ut

Børstad har ambisjoner om å bygge ut flere hytter, for å bedre kunne utnytte ressursene, men blir stoppet av plan- og bygningsloven. – Vi kunne økt utbyttet betydelig dersom vi kunne satt opp flere hytter knyttet til flere jaktterreng, kommenterer Børstad.
28. juli 2021

EUs skogstrategi frem til 2030

EU la 16. juli frem sin skogstrategi frem til 2030. Strategien er en viktig del av EUs grønne giv og planene om 55 prosent reduksjon i klimagassutslipp i 2030 og karbonnøytralitet i 2050.
26. juli 2021

Kan naboen kreve at skogeieren fjerner trær?

Ønske om at naboen hogger trær slik at man selv får utsikt eller sol, er en gjenganger i det norske rettsapparatet. NORSKOG får også mange spørsmål om dette og vi vil derfor presentere vårt hovedsynspunkt på dette temaet
26. juli 2021

Avståelse om grunn til utbygging mv. og forholdet til skogfond

Når en skogeier avstår grunn til Staten Vegvesen, Bane Nor, en kommune eller hva som helst, kommer spørsmålet ofte hvordan man skal håndtere innbetaling av skogfond. Mange har syntes dette spørsmålet er vanskelig, og det har vært usikkerhet. Men er det egentlig vanskelig?
8. juli 2021

NORSKOG er sommerstengt i uke 29 og 30.

NORSKOGs sentralbord er stengt fra 19. juni til 1. august.
7. juli 2021

Lovverket kan ikke hindre utviklingen av utmarkbasert reiseliv

Regjeringen la i dag frem sin strategi for utviklingen av Fjell- og Innlands-Norge. NORSKOG er opptatt av verdiskapning i hele Norge, og synes det er bra at regjeringen ønsker å satse på dette, men mener at lovverket ofte er til hinder for naturbasert reiseliv.
7. juli 2021

Lekkasje av EUs nye skogstrategi skaper store reaksjoner

Det lekkede utkastet til EUs nye skogstrategi ønsker å endre skogbruket i Europa. I skrivet et det blant annet foreslått å forby flatehogst til fordel for lukkede hogstformer. Dette har fått mange til å reagere, særlig i nabolandene våre skognasjonene Sverige og Finland.
5. juli 2021

Ny dokumentasjon av den eldste skogen i Norge

Rapporten «Den eldste skogen og nøkkelbiotopene» viser at mengden gammelskog i Norge øker. Rapporten anbefaler også en rekke tiltak for å bevare nøkkelbiotoper. Disse tiltakene er i hovedsak allerede iverksatt eller i ferd med å bli iverksatt.
30. juni 2021

Christian Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder.

Årsmøtet i NORSKOG ble avholdt 17. juni. Årsmøtet ble for andre - og forhåpentligvis siste gang avholdt digitalt.
29. juni 2021

Ny og bedre farevarsling for skogbrann

Den nye metoden å beregne skogbrannfare på kan gjøre at faren for skogbrann varsles raskere, og at en skogbrann får mindre konsekvenser enn tidligere.
29. juni 2021

Flere rådyr påkjørt og drept

I alt ble 6 400 rådyr, 1 340 elg og 980 hjort påkjørt og drept på veg og jernbane i jaktåret 2020/21. For rådyr var det en økning på 360 dyr, mens det for elg var en nedgang på 170 dyr.
25. juni 2021

Kunstig intelligens forutser trefall

Det tverrfaglige prosjektet SkogRiskAI-prosjektet bruker kunstig intelligens for å anslå risikoen for trefall langs kraftlinjene slik at nettselskapene kan spare KILE-kostnader.
24. juni 2021

Stor fare for barkbilleangrep på Sørlandet og deler av Østlandet

Det er funnet svært mange biller lokalt i fangstfellene som er satt ut. Skogeierne i de utsatte områdene bør sjekke skogen sin.
23. juni 2021

Utbytteforbud og økt formuesskatt vil skape problemer for bedriftseiere

Mens Ap-leder Jonas Gahr Støre kan trekke penger rett fra banken, er mange norske bedriftseiere avhengig av å ta utbytte kun for å betale formuesskatten.
23. juni 2021

Norske Skog har besluttet å konvertere avispapirmaskinen i Golbey

Styret for Norske Skog har besluttet å konvertere en avispapirmaskinen PM1 til produksjon av resirkulert emballasje ved fabrikken i Golbey i Frankrike. Det skal investeres ca 250 millioner euro
23. juni 2021

Danner det noen mening i å klassifisere naturens tilstand som «god» eller «dårlig» etter en enkel skala?

Politikk er vanskelig. Politikk handler om å legge til grunn best mulig kunnskap, foreta avveininger og deretter ta beslutninger. Svært få avgjørelser er 100 % gode eller 100 % dårlige og som regel vil avgjørelser være kompromisser mellom ulike hensyn. Men mange mener at man kan løfte kunnskapen opp til et opphøyd nivå der man slipper avveininger og la ekspertisen overta. Det er en farlig utvikling.
16. juni 2021

Skogforum på Honne i november

Skogforumet på Honne blir 4. og 5. november. Vi håper alt ligger til rette for igjen å kunne møtes fysisk.
14. juni 2021

Nå kan nattoptikk benyttes ved jakt av villsvin

Stortinget godkjente 7. juni bruk av kunstig lys ved jakt av villsvin. Dette vil lette arbeidet for å holde villsvinpopulasjonen under kontroll. Villsvin er en fremmed art i Norge, og uønsket av myndighetene.
14. juni 2021

Skogbruk gir klimagevinst på kort og lang sikt

En ny svensk rapport har undersøkt skognæringens helhetlige påvirkning på klimaet på kort og lang sikt. Rapporten kom frem til at skogbruket i Sverige har en positiv effekt på karbonmengden i atmosfæren.
13. juni 2021

Nye kurs i den digitale skogskolen

Skogskolen kommer nå med nye kurs innenfor temaene ungskogpleie, planting og skogbrannberedskap.
10. juni 2021

Tømmerterminaler på Kongsvinger og Sørli prioriteres i ny transportplan

Det er satt av 2,5 milliarder ekstra til jernbanetiltak i den nye transportplanen – dette vil komme skognæringen til gode.
9. juni 2021

NORSKOGs næringspolitiske avdeling vokser

Julie Westergaard Karlsen ble ansatt som næringspolitisk rådgiver i NORSKOG fra 1. juni.
8. juni 2021

Økt hogst til besvær og lukket hogst er bra. Men stiller noen de gode spørsmålene?

Nyhetsoppslag blir ofte plaget av smale formater og forenklinger. Men uansett om forkortet informasjon kan forklares, er det fort lett å skape et feilaktig inntrykk og presentere løsninger som enklere enn de er.
7. juni 2021

Forslaget om å skrote tomtefesteloven nedstemt i Stortinget

Tomtefeste er et stort og komplisert rettsområde. Selv om det sikkert kontinuerlig vil være drøftinger om behov for endring av loven, er det viktig at slike drøftinger er helhetlige og gjennomtenkte.
4. juni 2021

Skogeiere og sentrale aktører i skognæringen kan nå søke om ekstraordinært tilskudd til skogplanting.

Tilskuddet er på 1,20 kroner per plante som blir satt ut.
4. juni 2021

Kan noen rydde og merke stier i utmark uten grunneiers samtykke?

Vi er inne i tiden for dugnadsarbeid og tilrettelegging for friluftsliv. Da dukker spørsmålet opp: Kan turlaget, kommunen eller andre rydde og merke stier uten grunneiers samtykke?
2. juni 2021

NORSKOG støtter sak for Høyesterett

I en nylig dom i Gulating lagmannsrett har man fulgt opp en ulovlig anlagt vei med straffereaksjoner etter plan- og bygningsloven. Dersom dommen blir stående, vil den bli et typisk eksempel på endringer av rettstilstanden uten lovbehandling.
1. juni 2021

Miljøvennlig betong – eller har noen i betongbransjen sittet for lenge på hjemmekontor?

Hvis det fantes anvendelser for biokull i betongbransjen som bedret betongens egenskaper, reduserte sementforbruket eller på annen måte reduserte klimaavtrykket, ville det være interessant. Men her er det tvert om. Biokullet bidrar ikke til annet enn å svekke betongens egenskaper.
1. juni 2021

Økt plantetilskudd i revidert statsbusjett

Regjeringen og FrP har blitt enige om revidert budsjett som de presenterte på søndag.
31. mai 2021

Nye konsesjons- og jordlovsrundskriv. Er det noe nytt?

Landbruks- og matdepartementet har kommet med nye rundskriv vedrørende konsesjonslov og jordlov. Når det gjelder omsetning av eiendommer og utforming av morgendagens eiendommer, har både konsesjonsloven og jordlovens § 12 stor betydning.
31. mai 2021

Barkbilleberedskapen styrkes

Store barkbilleangrep har de siste årene drept mye skog i deler av Europa, USA og Canada. Også i Norge øker bekymringen for et større utbrudd. Nå er både beredskapsplan og et nytt risikovarsel på plass.
31. mai 2021

High tech i skogen

NORSKOG deltar i det EU-finansierte prosjektet Tech4Effect, som fokuserer på økt bruk av IT-teknologi for å øke effektiviteten i skognæringen. Som en del av dette har vi testet ut buk av forløpende datainnhenting fra maskindrifter.
28. mai 2021

Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021 er fastsatt

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt en midlertidig forskrift om tilskudd til planting av skogplanter våren 2021. Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre planting av skogplanter ved å kompensere for merkostnader som følge av Covid-19-restriksjoner. Forskriften bygger i hovedsak på tilsvarende ordning som i 2020.
26. mai 2021

Nye rundskriv om praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen.

Landbruks- og matdepartementet har i dag gitt ut to nye rundskriv om praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen. De nye rundskrivene skal bidra til å gjøre det enklere for kommunene og statsforvalteren å praktisere lovene.
25. mai 2021

NORSKOGs innspill om mineralloven

Regjeringen satte ned et lovutvalg for litt tid tilbake som har i oppdrag å evaluere alle sider ved loven og ambisjonen er at dette skal lede frem til en endringer av loven.
21. mai 2021

Stortinget vil gi kommunene mer selvstyre angående ATV-kjøring i utmark.

Ordningen vil gi økte muligheter for næringslivet.
20. mai 2021

NIBIO ser barkbilleskader ved hjelp av satellitt

NIBIOs nye tjeneste bruker Sentinel-2 til å se skader av barkbiller på skog.
19. mai 2021

Rammeavtale for luftledningsanlegg er fremforhandlet

Det er fremforhandlet en ny rammeavtale som skal brukes ved forhandlinger om rettigheter til kraftledninger.
5. mai 2021

NHHS Consulting har kartlagt formueskatt og utflytting

Ny rapport viser at stadig mer kapital flyttes ut av landet. Formueskatt og konkurransevridning oppgis blant hovedårsakene
26. april 2021

SSB med statistikk over skogbruksveier.

Statistikken gir informasjon om antall kilometer nybygde og ombygde skogsveier som ble ferdigstilt og godkjent i meldingsåret.
20. april 2021

Villsvinwebinar: biologi, jakt og slakt

Onsdag 28. april avholdes det webinar om villsvins biologi, og jakt og slakt av villsvin. Webinaret er gratis.
19. april 2021

Skattebetalerforeningen vil heve grense som har stått uendret i 30 år

I et brev som nylig ble sendt til Finansdepartementet ber Skattebetalerforeningen om at beløpsgrensen på kr 15.000 kroner for aktivering oppjusteres til 30.000 kroner.
16. april 2021

Statsforvalteren presenterer Innlandsskogbruket 2020 i tall

Statsforvalteren har utarbeidet Innlandsskogbruket i tall for 2020. Rapporten oppsummerer aktiviteten gjennom året, gir en oversikt over revidert skogfondregnskap og sentral skogstatistikk for Innlandet.
16. april 2021

Bærekraftig skogforvaltning skal bidra til grønn utvikling i Europa

Konferansen tar for seg hva slags skog og skogforvaltning vi trenger for å få den framtiden vi ønsker oss.
15. april 2021

Alliansen for norsk privat eierskap ber regjeringen la norskeide bedrifter beholde egenkapital

Alliansen for norsk privat eierskap ber regjeringen om å fjerne formuesskatt på arbeidene kapital for å sikre bedrifters evne til å overleve, og å omstille seg i tiden etter krisen.
15. april 2021

Alliansen for norsk privat eierskap ber regjeringen la norskeide bedrifter beholde egenkapital

Alliansen ber regjeringen om å fjerne formuesskatt på arbeidene kapital for å sikre bedrifters evne til å overleve, og å omstille seg i tiden etter krisen.
15. april 2021

Hvor skal trærne stå?

Ny forskning fra Sverige viser at riktig treantall er viktigere enn at trærne er jevnt fordelt.
14. april 2021

Regjeringen foreslår endringer i viltloven – Utvidet bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin

Regjeringen har i dag sendt over til Stortinget en lovproposisjon om endringer i viltloven § 20 tredje ledd. Endringene innebærer at det åpnes for utvidet bruk av kunstig lys (herunder nattoptikk) ved jakt på villsvin
14. april 2021

Stortingsflertallet sørger for ekstra tilskudd til skogplanting

Et stortingsflertall med Ap, Frp, Sp og SV sørget onsdag for at det også i år blir et ekstra tilskudd til skogplanting.
14. april 2021

Kelowna B.C. International airport i Canada bygger verdens første hangar i massivtre.

Den to etasjes bygningen vil romme både et flymuseum og konferansesenter
13. april 2021

Villsvin så godt som utryddet i Danmark

Grensegjerde og jakt har vist seg å være effektivt.
13. april 2021

Stora legger ned produksjonen av disolvingmasse

Selskapet retter fokus mot produkter som emballasje, trelast og biomaterialer fra lignin.
13. april 2021

Norge på nær jumboplass med hensyn til koronapakkenes klima og miljøeffekt.

Norge havner på 25. plass blant 30 land.
12. april 2021

Sødra kjøper nytt sagbruk

Södra kjøper sagbruket Ture Johanssons Trävaru AB og Tenhults impregneringsverk AB.
6. april 2021