Fremdeles for lavt uttak av ulv!
26. juni 2017
NORSKOG i rovdyrdebatt fra Trysil
11. august 2017

Dette mener Arbeiderpartiet om skogbruk

1. Bør bevilgningene til skogsbilvegutbygging videreføres, og eventuelt økes?

Ja, det bør satset på skogsbilveger. Vi har ved flere anledninger styrket satsingen på infrastrukturtiltak knyttet til skogen i denne stortingsperioden.

2. Bør det tillates en prøveordning med tømmervogntog med totalvekt på 74 tonn i Norge?

Ja. Dette har vi stemt for i Stortinget.

3. Bør skogens evne til å binde CO2 utnyttes ytterligere ved at støtteordningen til gjødsling og planting av skog på nye arealer som klimatiltak videreføres, og eventuelt økes?

Vi er positive til tiltaket, men vil ta stilling til støtteordningen i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet.

4. Bør vi ha som mål å øke uttaket av norsk skog til økt grønn verdiskapning og som en del av klimapolitikken? Hvordan vil i så fall ditt parti stimulere til dette?

Vi vil forvalte skogressursene slik at vi får økt avvirking og industriell verdiskaping. Dette vil bidra til å øke bruken av fornybare ressurser. Vi vil satse på bioøkonomi, forskning og utvikling, pilot- og demonstrasjonsanlegg, infrastruktur og kapitalvirkemidler som Investinor og statlige lånegarantier til store industriinvesteringer. I tillegg vil vi satse på økt bruk av tre i bygg.

5. Mange partier er opptatt av å støtte eksisterende treforbrukende industri og hjelpe fram ny for å bevare verdiskapningen her til lands. Hva mener deres parti er de viktigste virkemidlene for å få det til?

Vi må satse på å foredle mer i Norge. Vi vil blant annet legge til rette for bærekraftig biodrivstoffproduksjon og andre muligheter i bioøkonomien, forskning og utvikling, pilot- og demonstrasjonsanlegg, infrastruktur og kapitalvirkemidler som Investinor. Det er også viktig å bevare ordninger som trebasert innovasjonsprogram.

6. Har deres parti tanker om tiltak for å reise kapital til ny industri og i vårt tilfelle skogindustri fremover, og hvilken rolle eventuell statlig kapital kan spille i den forbindelse?

Vi bevilget 500 millioner gjennom Investinor og har tatt til orde for å endre mandatet. Vi har også foreslått statlige lånegarantiordninger for store industriinvesteringer.

7. Vil deres parti gå inn for investeringsstøtte for etablering av pilotanlegg og første produksjonsanlegg som et ledd i å få prosjekter over kneika i skogindustrien?

Vi ønsker å bidra til å etablere flere pilot- og demoanlegg basert på skogen som råstoffkilde.

8. Hva mener partiet kan gjøres for å øke bruk av tre  som bygningsmateriale i både offentlige og private byggeprosjekter?

Vi er tilhengere av at staten gjennom det næringspolitiske virkemiddelapparatet skal bidra til en økt satsing på tre, derfor har vi også stemt mot H/Frp-regjeringens gjentatte forslag om å avvikle treprogrammet.  Vi mener også at det offentlige har en viktig rolle ved at de gjennom sine innkjøp kan stimulere til økt bruk av tre i byggeprosjekter.

9. Bør vi fortsatt ha formuesskatt på arbeidende kapital?

Ja. Formuesskatten sikrer at de som har minst generelt sett kan betale mindre skatt, mens de som har mest betaler noe mer. Vi vil gjøre det mer attraktivt å investere i aksjer og driftsmidler framfor eiendom, og redusere verdifastsettelsen av aksjer og driftsmidler, men øke verdsettelsen på sekundærbolig og næringseiendom.

10. Bør gevinstbeskatningen på salg av eiendommer ut av familien fjernes, slik at det blir mer attraktivt å selge skogeiendommen?

Dette er en problemstilling vi er klar over og vil vurdere i budsjettprosessen. Vi har tatt opp saken i tidligere budsjettbehandlinger.

11. Stortinget har vedtatt et mål om 10 prosent vern av skog. Bør dette være et endelig mål? Og når bør målet være innfridd?

Ja, vi har støttet dette under forutsetning av at det dreier seg om frivillig skogvern.

12. Bør alle typer skogareal inngå i de 10 prosentene som skal vernes, eller bare produktiv skog? Og bør alt areal som er underlagt en form for restriksjoner regnes med?

Vi var med på stortingsflertallet som understreket at dette skulle inkludere all skog, ikke bare økonomisk drivverdig, produktiv skog.

13. Hvilke mål bør vi ha for økt bruk av biodrivstoff? For 2020 og 2030?

Vi støttet budsjettforliket fra Stortinget på dette punktet, selv om vi opprinnelig hadde satt en innfasing videre frem mot 2030, for å gi industrien klare rammebetingelser for produksjon av biodrivstoff, og gi trygghet for at det vil være et marked for dette også etter 2020. Vi har bedt regjeringen om å legge frem en plan som strekker seg frem mot 2030.

14. Har deres parti tanker om en helhetlig politikk som kan sikre utviklingen av en konkurransedyktig skognæring og å utnytte potensialet i norske skogressurser i det grønne skiftet? Hvor mener dere tiltakene i så fall må settes inn?

Vi politikere må støtte opp med gode rammebetingelser, støtte til forskning og utvikling, kapitaltilgang og infrastruktur. Men vi må også føre en aktiv politikk, med målretta virkemidler. Vi vil bygge mer med norsk tre, opprette nye forskningssentre og ha et tettere samarbeid mellom skognæringen og myndighetene. Vi har også foreslått å opprette verdiskapingsprogrammer der virkemiddelapparatet jobber på tvers mot målrettede bioøkonomisatsinger.

15. Hvordan bør vi sikre å bevare kompetanse og sørge for innovasjon og viktig forskning i skogsektoren fremover?

Vi vil styrke utdanningsløpet ved universiteter og høyskoler innen biobaserte næringer og støtte forskning og innovasjon for utvikling av nye produkter og lønnsomme verdikjeder basert på bioråstoff. Vi har også foreslått forskningssentre for bioøkonomi, hvor næringen og forskningsinstitusjoner inngår i langsiktig samarbeid.