En nasjonalpark i Østmarka tar vare på helheten i den unike naturen som finnes i noen av landets tettest befolkede kommuner.

Arne Rørå i Norskog ytrer i Aftenposten 19. november bekymring for at vi ikke verner de beste områdene. Men naturmangfoldloven ligger fast og nasjonalparken skal opprettes i områdene med de største naturverdiene. I Østmarka er det flere slike områder som Miljødirektoratet har gjort grundig rede for. Alt vern av skog på privateid grunn vil skje frivillig.

Fylkesmannen i Oslo og Viken og Miljødirektoratet skal lage ulike alternativer for vern, vurdere hvilke områder som er best egnet som nasjonalpark og hvor Markaloven er best egnet. De skal vurdere hvilke inngrep som kan ligge i en nasjonalpark, og hvilke som bør ligge utenfor.

Verneforslagene skal sendes på en bred offentlig høring. I hele prosessen skal det være et tett samarbeid med kommunene, grunneierne og andre berørte parter. Jeg er overbevist om at vi vil finne frem til den beste løsningen for Østmarka og for generasjonene som kommer etter oss.

Kilde: Aftenposten 25. november