Svar på skriftlig spørsmål om miljøhensyn i skogforvaltningen
10. februar 2023
Endringer i vårens webinar-serie
21. februar 2023

NORSKOG med innspill til NTP og samferdselsministeren

 

NORSKOG og NORTØMMER er av de største brukerne som frakter tømmer på jernbane.

I Hurdalsplattformen pekes det på aktiv bruk av skogressursene, og at det skal legges til rette for mer gods over fra veg til bane.

I tillegg er skog nevnt som en av 7 satsingsområdene i Grønt industriløft.
«Skrevne og talte ord burde gi håp, men ikke noe av dette kommer av seg selv uten handling», sier næringspolitisk sjef i NORSKOG, Benthe E. Løvenskiold.

 

Skognæringen er en stor bruker av ulike transportformer, – veg, jernbane og båt.

Vi skal frakte tunge varer med lav kilopris langt – transportkostnaden er en stor andel av totalkostnaden, så hver krone ned pr m3 er viktig.

 

Transport av tømmer på bane har vært Jernbanens suksess fram til nå, men det kan være i ferd med å gå over.

Vi ser nå er sterk økning i kostnadene ved å bruke jernbane, det er svært dårlig nytt. Dette skjer samtidig som  skognæringen  ikke har mulighet til å søke miljøstøtteordningen. Hvorfor vi ikke kan søke på den på lik linje med andre brukere er ikke lett å forstå. Alle parter ønsker mer tømmer på jernbane, da må vi legge til rette for det, – ikke legge hinder.

 

Vi må ikke ende der at det brukes penger på å få til gode løsninger, som etterfølgende blir så dyre at det heller lønner seg å kjøre vogntog på veg. Det blir dobbelt feil.

Det er nevnt mange gode tiltak for tømmer på bane i utallige NTP’er, Godspakke Innlandet og andre dokumenter, men svært lite har skjedd. Det vil si, det er brukt mange 10-talls millioner på utredninger og konsulenter. Ingen spadetak er tatt.

 

Prioriter Kongsvinger og Hauerseter nå!

Utfordringene i og rundt terminalen på Kongsvinger er godt kjent. Det å få på plass en god og effektiv terminal og en tilsving her vil komme svært mange flere enn tømmernæringen til gode. Her kan det særlig nevnes oppdretts- og fiskerinæringen, hvor fisk fra nord kan få lett tilgang ut i Europa.

 

På Hauerseter erstatter vår private, lille, midlertidige terminal  5000 lastebiler gjennom Oslo i året. Å få på plass en permanent terminal her for å unngå alle de lastebilene gjennom Oslo er viktig.

Både på Kongsvinger og Hauerseter kan man, med små summer i denne sammenheng, utløse mye. Dette må prioriteres opp nå.