Årsmøte: Ny styreleder valgt
12. mai 2023
Enstemmig dom i Høyesterett – Staten vant over NOAH
16. mai 2023

Revidert nasjonalbudsjett: – Forventet mer til vern av skog

Krig i Europa og høye strømkostnader innebærer fortsatt trange budsjetter for Regjeringen Støre. For skogbruket preges det reviderte budsjettet av mindre justeringer på de fleste postene.

 

Les mer om revidert nasjonalbudsjett på regjeringens nettsider.

 

Ville redusert ventetiden

 

NORSKOG har forståelse for at den trange økonomien fortsatt preger budsjettarbeidet. Samtidig har denne regjeringen pekt på nettopp skog og skogbruk som et viktig område for norsk verdiskapning og klimasatsing. Dette skaper forventninger til budsjettene for vår næring.

 

– For NORSKOG er det viktig å redusere ventetiden for skogeiere som har inngått avtale om vern, men som ikke har mottatt kompensasjon. Enkelte skogeiere har måttet vente på oppgjør i fem år etter inngått avtale. En reell økning av bevilgningene til frivillig vern ville redusert denne ventetiden. Vi forventet mer til vern av skog, og mener at de 15 millionene som nå er bevilget til vern av naturområder, må benyttes til frivillig skogvern. Selv dette vil være langt mindre enn behovet, og i liten grad korte ned ventetid eller revitalisere ordningen sier Benthe Løvenskiold, næringspolitisk sjef i NORSKOG.

 

Fornybar energi i landbruket: Ekstra midler til BIONOVA

 

I det reviderte budsjettet får Bionova 40 millioner kroner ekstra til investeringer i fornybar energi i landbruket. Det var i utgangspunktet satt av 30 mill. kroner til oppstart av Bionova i 2022, men ordningen, som administreres av Innovasjon Norge, ble ikke etablert før i år.

 

– Det er gledelig å se at denne ordningen, som har vært svært etterspurt av skogeiere, prioriteres i det reviderte budsjettet, påpeker Løvenskiold.

 

Andre endringer

 

  • Planting av skog på nye arealer: Posten kuttes med 4.9 millioner. Her påpekes det at posten ikke er tilstrekkelig for å etablere en langsiktig tilskuddsordning for skogplanting. Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet arbeider nå med å ferdigstille en veileder for planting av skog på nye arealer basert på erfaringene fra pilotprosjektet.
  • Miljøregistreringer i skog: Forhøyes med 97 000 kroner
  • Utviklingsfondet for skogbruket: Forhøyes med 106 000 fra kr 4 943 000 til kr 5 049 000
  • Verdiskapingstiltak i skogbruket: Forhøyes med 1 093 000 fra kr 51 174 000 til kr 52 267 000
  • Skog-, klima- og energitiltak: Forhøyes med 1 193 000 fra kr 55 852 000 til kr 57 045 000
  • Statlige erverv, vern av naturområder: Forhøyes med 15 076 000 fra kr 439 344 000 til
    kr 454 420 000