Fortsatt trøkk på tømmerkaier
12. juni 2019
Norske Skog AS vurderer offentlig tilbud og notering av aksjer på Oslo Børs
13. juni 2019

FSC föreslås ge dispens för giftigt preparat mot barkborrar

DNVLG, som miljöcertifierar skog åt FSC, vill få dispens för att använda det miljöfarliga preparatet Forester för att bekämpa barkborre. Preparatet innehåller cypermetrin som kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön, är farligt för bin och är hälsovådligt för människor, enligt

Kemikalieinspektionen. Föreningen Skydda Skogen har skickat in kritiska synpunkter till DNVLG för att försöka stoppa användningen.

Om DNVLG får dispens och börjar använda Forester i skogsbruket kommer det att vara svårt att förhindra att preparatet läcker ut i sjöar, vattendrag och diken, menar Skydda Skogen. DNVGL skriver att säkerhetsåtgärder kommer att vidtas, bland annat buffertzoner mot vattendrag och diken på 30 meter. Men det är inte tillräckligt, enligt Skydda Skogen.

Skydda Skogen anser att användningen av Forester ska förbjudas helt. I sitt brev skriver de att FSC inte bör ge dispens för nyttjande av Forester för att bekämpa granbarkborre. De ekologiska riskerna med preparatet är alldeles för stora.

Skogsbrukets ensidiga satsningar på stora arealer granplantager gynnar granbarkborren. Granmonokulturerna saknar motståndskraft till skillnad från en åldersvarierad bland- eller naturskog. Att upphöra anläggning av sårbara granmonokulturer till förmån för ökat lövinslag är ett bättre sätt att minska skador av stormar och insekter, anser Skydda Skogen.