Norges skogvolum tredoblet på 100 år
22. november 2019
Foreslår nye naturreservater i Risør og Gjerstad – skogen til Anders er blant områdene som kan bli vernet
25. november 2019

På lag med naturen

Naturen, og det å ta vare på den, er noen av de mest sentrale verdiene for oss i NOTS. Hensynet til naturen er nedfelt i NOTS sin formålsbestemmelse der det blant annet står at NOTS skal: «…søke at alle terrengsyklister i Norge utøver aktiviteten på en måte som er forenlig med hensyn til naturen og alle brukere av den».

Dette verdisettet bør alle legge til grunn før de legger ut på turen, til fots, på ski eller på sykkel. Naturen er for alle, og vi må både respektere den og hverandre.

I Oslo er marka et yndet sted for mange terrengsyklister. Og nå skal Østmarka bli nasjonalpark. Initiativet kommer fra Klimaminister Ola Elvestuen og heies frem av friluftsorganisasjonene og dens venner.

Mange terrengsyklister stiller seg nå spørsmålet: «Vil det nå bli forbud mot å sykle i marka?»

Initiativet fra klimaministeren er slik vi oppfatter det først og fremst et initiativ med ønske om å verne rødlistede skogs- og plantearter fra hogst og rasering. Slik at vi ivareta den dyrebare skogen vår for kommende generasjoner.

Tilgjengelighet, sambruk og vern er viktig for NOTS

Vi tenker at den verneformen en nasjonalpark innebærer kan være positivt. Det vil gi fleksibilitet og rom for å legge til rette for friluftsliv og naturopplevelse i kombinasjon med bevaring av verdifull natur.

Opprettelse av en nasjonalpark er i seg selv egentlig ikke det kritiske punktet. Det er en start. Det er gjennom utformingen av verneforskriftene at detaljene i kartet blir tegnet. Dette blir derfor helt sentralt for bruken og tilgjengeligheten.

Stier som er i aktiv bruk er et kulturminne som alle friluftsgruppene ønsker å bevare og holde åpne. Her kan vi syklister også bidra aktivt. NOTS har kompetanse både når det gjelder å vurdere hvilke stier som er bærekraftige og tåler sykling, og hvilke som er sårbare. Vi har også kjennskap til hva som er den faktiske bruken av de aktuelle områdene. Vi tror dette vil være viktig å ha med i arbeidet videre.

Vi mener jo at sykling har en like selvsagt plass i en nasjonalpark som annet friluftsliv. Signalene fra friluftsmeldinga i 2016 der sykling er nevnt som en av flere ferdselsformer, har ligget til grunn for arbeidet fram mot opprettelse av en nasjonalpark. Vi har tro på at dette vil bli fulgt opp i fortsettelsen også.

I enkelte områder vil det kunne være behov for restriksjoner eller forbud mot ferdsel av hensyn til naturverdier som artsmangfold, dyre- og fugleliv etc. Vi ønsker å bidra med vår kompetanse og lokalkunnskap når kjørereglene for bruk av nasjonalparken skal utformes.

Sentralstyret i NOTS

Share