Nye anvendelser av tre kan gi verdiskaping
12. februar 2020
Klimakur 2030 – tiltak i skogen
13. februar 2020

Store muligheter i nye anvendelser av tre

SØA har utredet verdiskapingspotensialet for nye produkter basert på massevirke og sidestrømmer fra sagbruk, peker på store muligheter og økt verdiskaping basert på en større grad av norsk videreforedling.  I rapporten pekes det på et potensielt årlig hogstkvantum på rundt 18 millioner m3, og at det vil være mulig å øke den årlige hogsten medrundt 6 millioner m3 fra dagens nivå dersom alle sortimenter og treslag tas med. Etter nedleggelsene i papirindustrien har Norge gått fra å være en netto importør av tømmer til å bli en netto eksportør, noe som begrenser potensialet som ligger i økt videreforedling.

 

– Anvendelsesområdet for tre øker stadig. Rapporten viser at det ligger til rette for vekst i skog- og trenæringen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

 

 

 

Viktig rolle i norsk byggsektor

 

Tremekanisk industri er en viktig leverandør til den norske byggsektoren da nordmenn i større grad enn andre nasjoner benytter tre i bygg. Teknologisk utvikling har nå også gjort det mulig å bygge større bygg av tre. Rapporten viser at dersom etterspørselen etter biobaserte produkter øker, vil trolig verdien av norsk trevirke øke. Dette kan resultere i økte priser og aktivitet. Økt avsetning og pris på biproduktene fra sagbrukene kan gi en økt verdiskaping i treindustrien. 

 

Rapporten viser at det er grunnlag for en noe høyere etterspørselsvekst for biobaserte produkter enn forventet global økonomisk vekst de kommende år. Men det er store forskjeller mellom produktgrupper og lokale og regionale markeder. Vekstpotensialet de kommende fem årene synes å være høyest innenfor biodrivstoff, pellets og enkelte biokjemiske produkter, og mer moderat innen hygienepapir, emballasje og treplater og lav for grafisk papir og dyrefor basert på trevirke.

 

– Norge har høy kompetanse innen blant annet moderne trebyggerier, dette ønsker jeg å ta med meg til et stort internasjonalt forum for trekonstruksjoner i Paris denne våren. Det er et voksende globalt marked og Norge kan ta del i denne utviklingen, sier Bollestad.

 

Kilde: regjeringen.no