Hvem skal vi redde Oslomarka for? 
19. september 2023
Endringer i forskrift om bærekraftig skogbruk
26. september 2023

Stor støtte til Rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv i ulvesona 2024

Rovviltnemndene vedtok i går en kvote på seks ulver i hvert av de tre revirene Rafjellet, Rømskog og Fjornshöjden etter at svenske forvaltningsmyndigheter var konsultert om de to grenseflokkene Rømskog og Fjornshöjden. Dette er i tråd med Naturbruksalliansens tidligere innspill til nemndene og et grep som vil bringe oss i riktig retning av Stortingets vedtatte bestandsmål, sier Ingvald Landet, leder i Naturbruksalliansen.

 

Norge forvalter en mindre del av den sør-skandinaviske ulvebestanden og i forvaltningen av felles bestander som beveger seg på tvers av grenser, er det avgjørende å ha en aktiv forvaltning av ulvebestanden i tråd med vedtatte bestandsmål. Naturbruksalliansen mener at grenseområdene kan stå i fare foren passiv forvaltning av ulvebestanden, hvis man ikke lykkes i den svensk-norske samordningen. Det er derfor oppløftende at norske og svenske forvaltningsmyndigheter har greid å enes om uttak av revirene Rømskog og Fjornshöjden.

 

Naturbruksalliansen mener at uttak av disse to grenseflokkene, samt det helnorske reviret Rafjellet, vil bidra til å bringe oss ned i det nedre sjiktet av bestandsmålet. Det er på høy tid, da vi i en årrekke har ligget langt over bestandsmålet på 4-6 ynglinger pr. år, hvorav 3 skal være helnorske ynglinger, og der grenseflokker teller med en faktor på 0,5. I Næringskomiteens uttalelse (Innst 330S 2015- 2016) ble det understreket at bestandsmålet skal oppfattes som et minimums- og maksimumsmål.

 

Bestandsmålet er nådd når man har passert 4 og det skal ikke overstige 6. Da skal det iverksettes tiltak. Med rovviltnemndenes vedtak vil også genetisk viktige individer ivaretas, og bestandens overlevelse vil sikres. Det er nå god kontroll med Setten-reviret og hvilket område flokken hevder revir over. Videre er det en sterk fortetting av revir og revirmarkerende par i området rundt Setten-reviret, slik at det er mindre sannsynlig at genetisk viktige avkom fra Setten kan etablere seg uten å vandre langt.

 

Kontakter for Naturbruksalliansen:

 

Sekretær: Elin Kollerud, 920 47 234
Leder: Ingvald Landet, 951 37 617

 

Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik atden er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner.

 

Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgendeorganisasjoner: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen-Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus.