Statsbudsjettet for 2015 – Innspill fra NORSKOG

16. august 2014
Fagre ord, men lite penger til en klimavennlig bransje. Les NORSKOGs innspill til statsbudsjettet 2015 her.

NORSKOGs innspill til Energi og Miljøkomiteen vedr. Statsbudsjettet

6. november 2014
NORSKOG forventer en dreining i klima- og miljøpolitikken med borgerlig regjering, med større fokus på næring, og med tilhørende miljøansvar for den som utøver næring. Et godt samspill mellom nærings- og miljøpolitikken er skognæringen helt avhengig av – her må det være en rimelig balanse.

Statsbudsjettet for 2016 – innspill til budsjettforhandlingene

3. mars 2015
NORSKOG har i dag sendt innspill til Finansdepartementet vedr. statsbudsjettet for 2016.

Statsbudsjettet – skogbruket venter fortsatt på handling!

16. august 2015
Statsbudsjettet kan tolkes på to måter. Enten som en neglisjering av den situasjonen både oljenasjonen og skognæringen står i, eller som et signal om at et forestående løft er i gjære. NORSKOG velger å tro det siste.

Hva berører skogbruket i statsbudsjettet 2016?

19. oktober 2015
Gevinstbeskatning ved salg av landbrukseiendom. Ved salg av «Alminnelig gårdsbruk og skogbruk» fra enkeltpersonforetak skal […]

NORSKOGs innspill til Finanskomiteen

19. oktober 2015
Her kan du lese NORSKOGs innspill til Finanskomiteen vedr. statsbudsjettet 2016.

NORSKOGs innspill til budsjettforhandlingene – Statsbudsjettet for 2017

1. februar 2016
NORSKOG sendte før helgen inn våre innspill til finanskomiteen vedr. statsbudsjettet for 2017. I budsjettforhandlingene for 2017 er etter vårt syn særlig følgende punkter viktige:

NORSKOG med innspill til Regjeringen

6. oktober 2017
SKOGBRUKET – en strategisk næring for Norge. Verdikjeden skog og tre sysselsetter ca.21.000 personer. Skogressursene i Norge er langt unna utnyttelse av sitt fulle verdiskapingspotensial, slik at mulighetene for en økning er store. Dette gjenspeiler seg i partiprogrammene der alle ønsker et større bidrag fra skogen, ved bl.a. økt avvirkning.

Skogeiendommer under virksomhetsgrensen slipper mva-registrering fra 2018!

12. oktober 2017
Finansdepartementet har igjen lyttet til skognæringen og følger opp våre ønsker. De minste skogeierne som fra 2016 kom under virksomhetsgrensen, fikk da flat kapitalskatt på sitt skogbruksresultat. Nå følges dette opp med at disse også slipper mva-registering. Dette vil bidra til en stor forenkling for både myndigheter og skogeiere, og ikke minst bidra til økt avvirkning fra disse eiendommene. De fleste partiene har i sine program skrevet at de ønsker økt avvirkning, dette er et viktig og riktig skritt i den retningen. Nå kan disse skogeierne drive og avvirke skogen ut fra forstlige hensyn og ikke ut fra en mva-grense.

Skattefritak ved vern etter Markaloven!

12. oktober 2017
I Statsbudsjettet forslås det at skattefritaket ved vern etter naturmangfoldloven utvides til også å gjelde ved vern etter Markaloven. Dette er en helt nødvendig konsekvens ut fra de prinsipper som skal gjelde for vern. Endringen viser at myndighetene har stor vilje til å rette opp i utilsiktede feil. NORSKOG mener det er helt avgjørende og svært konfliktdempende at alle båndlagte arealer skal kompenseres fullt ut.

Produksjonsutstyr skal som hovedregel ikke ilegges eiendomsskatt

12. oktober 2017
Verdikjeden skog- og tre har i lengre tid arbeidet for at produksjonsutstyr og installasjoner ikke skal kunne ilegges eiendomsskatt. Dette har vært svært belastende for mye av skogindustrien i tillegg til andre utfordringer.

Formuesskatten

12. oktober 2017
Regjeringen foreslår kun å øke verdsettelsesrabatten med 10 prosentpoeng, til 20 prosent på arbeidene kapital. Dette er mindre enn vi hadde håpet på, men i tråd med skatteforliket fra 2016. Provenyet av disse 10 prosentpoengene skal være rundt 700 mill. kroner. All reduksjon av denne formuesskatten i forrige stortingsperiode ble "spist opp" av verdistigning, slik at inflasjonsjustert var formuesskatten uendret over 4-årsperioden. En takt med reduksjon på 10 prosentpoeng/700 mill. kroner per år i denne perioden kan da raskt resultere i det samme, målt mot betalt formuesskatt. Hva gjelder bunnfradraget foreslås det videreført nominelt.

92 millioner kroner til skogsveier

12. oktober 2017
Innen samferdsel er det gjort mye de siste årene, - økte bevilgninger til veger, kaier og bane. Dette er svært viktige tiltak for vår næring og ser ut til å ble videreført

Klima- og miljødepartementet og skogen

12. oktober 2017
I proposisjonen fra Klima- og miljødepartementet (KLD) skrives det om «føre-var-prinsippet» som et bærende element i miljøforvaltningen under ledestjernen at ingen arter eller naturtyper skal gå tapt. Dette samtidig som naturindeksen viser at kulturbetingede landskap er truet. Ikke spesielt rart siden ulven slik de ser det i KLD rangerer over våre nasjonale ansvarsarter og landskapstyper. At kulturlandskapet, med høy andel rødlistede og potensielt ukjente ansvarsarter, er i forfall burde ikke forundre KLD. Det er ikke mye som minner om kunnskapsbasert forvaltning på dette området.

Budsjettpenger til ulv!

12. oktober 2017
Regjeringen setter av 27 mill kr i forbindelse med tiltak rundt ulv. NORSKOG ser ikke logikken i at kommunene skal gis en generell kompensasjon samtidig som det er mange som lider til dels store økonomiske tap uten noen form for vederlag.

Regjeringen leverer til skogbruket!

13. oktober 2017
En lang rekke offentlige arbeider underbygger at skog kan fylle deler av tomrommet etter oljen. Men det forutsetter en riktig mix av virkemidler i verdikjeden som helhet, like fra FoU- miljøene, via produksjonen og til forbrukeren.

Alliansen for norsk, privat eierskap på høring i Finanskomiteèn

23. oktober 2017
Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles. Alliansen for norsk, privat eierskap ble dannet i 2008 av hele bredden av norsk næringsliv utenom finansbransjen for å arbeide for at formuesskatt på næringsrelatert, arbeidende kapital ble avviklet.

NORSKOG på høring i finanskomiteèn

25. oktober 2017
SKOGBRUK – en strategisk næring for Norge!

Enighet om Statsbudsjettet 2018. Den såkalte maskinskatten skal fjernes. Det er en sak NORSKOG har arbeidet med lenge, sammen med Verdikjeden Skog og Tre.

22. november 2017
Den såkalte maskinskatten skal fjernes. Det er en sak NORSKOG har tatt opp ved flere anledninger, og ikke minst Verdikjeden Skog og tre har jobbet lenge for dette. Dette er svært viktig for skogindustrien og skognæringen.

Skattelettelser med betydning for skogbruket. Lavere sats på alm.inntekt, redusert formuesskatt og fjerning av maskinskatten.

23. november 2017
Alle disse skattelettelsene er saker NORSKOG har jobbet med i mange år, og som alle vil ha betydning for skognæringen. NORSKOG er derfor glade for at de borgerlige partiene nå har kommet til enighet om dette.

Høyre, FrP og Venstre enige om regjeringsplattform

14. januar 2018
NORSKOG mener det ligger mye godt i regjeringsplattformen hva gjelder skogbruket. Flere av NORSKOGs kjernesaker er nevnt slik som avvikling av boplikt og fortsatt satsing på samferdsel. Ikke minst er vi glade for punktet om økt avvirkning.

Rasjonell eiendomsstruktur gir aktivt skogbruk!

5. oktober 2018
Hogsten i Norge skal økes. Potensialet er anslått til 15 millioner m3 årlig, mens dagens nivå er ca. 12 millioner m3. Gjennomsnittseiendommen i norsk skogbruk er på ca. 500 daa, ofte arrondert i spredte teiger, noe som gir grunnlag for en årsinntekt på om lag 20.000 kroner.

Statsbudsjettet 2019 – betydning for skogbruket!

8. oktober 2018
I dag la Regjeringen frem Statsbudsjettet for 2019. Regjeringen fortsetter å levere på samferdsel. Dette har stor betydning for skogbruket som håndterer store volumer og der transportkostnader er avgjørende for aktiviteten. Effektivt samspill mellom ulike transportbærere som veg, bane og båt er og blir stadig viktigere.

NORSKOG på høring i Finanskomitéen

15. oktober 2018
Vi ser at skogen nevnes som et viktig satsingsfelt i mange departementer. Det viser at skogen er i ferd med å få den plassen den fortjener, som en grønn oppfølger i oljeøkonomien.

NORSKOG på høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen

15. oktober 2018
Råvareleddets rolle i utviklingen av verdikjeden skog og tre er og blir å sikre en jevn og tilstrekkelig strøm av råstoff.

Økt satsing på skogkultur og infrastruktur!

5. desember 2018
Fordelingen av midler fra Landbrukets Utviklingsfond til skogbruk for 2019 er nå fastsatt etter samråd med avtalepartene og skogbruks-organisasjonene. God infrastruktur i skogbruket er nødvendig for en effektiv og konkurransedyktig skog- og trenæring. For 2019 avsettes det 110 millioner kroner til veibygging og taubane.

Ny regjeringsplattform med mye bra for skogbruket

18. januar 2019
NORSKOG er fornøyd med at mange av punktene i den nye regjeringserklæringen viser stor tro på skogbruket og et ønske om å utvikle denne næringen videre. Det vil også bli spennende å se hvordan dette håndteres fremover, når «makten» nå blir flyttet fra Stortinget og inn i Regjeringen.

Statsbudsjettet 2020: Rekordhøy formuesskatt på arbeidene kapital

7. oktober 2019
Det er overraskende og skuffende at rabatten på formuesskatt på arbeidene kapital ikke foreslås økt i 2020.

NORSKOG om Statsbudsjettet: Godt på infrastruktur, men hva med flaskehalsene?

7. oktober 2019
NORSKOG er fornøyd med regjeringens satsing på skogbrukets infrastruktur over tid, men savner mer til å fjerne flaskehalser i veinettet.

NORSKOG om Statsbudsjettet: – Klimatiltak i skog og skogforyngelse

7. oktober 2019
NORSKOG er fornøyd med Regjerings satsing på klimatiltak i skog og at den vil legge vekt på at kravene til forynging etter hogst blir oppfylte.

Statsbudsjettet: Trær som vokser opp og legger på seg karbon

7. oktober 2019
Regjeringa vil legge til rette for bedre utnyttelse av skogressursene – fordi den er grønn, fordi den er bærekraftig, og fordi den «har gode utsikter til å spille en viktig rolle i bioøkonomien fremover».

NORSKOG på høring i finanskomiteen

14. oktober 2019
Øverst på ønskelisten til våre politikere står fortsatt aksept for betydningen av det aktive skogbruket i miljø- og klimasammenheng på de arealene vi skal drive, kombinert med full kompensasjon av båndlagte arealer.

NORSKOG på høring i næringskomiteen

15. oktober 2019
Vi ser at skogen nevnes som et viktig satsingsfelt i mange departementer. Det viser at skogen er i ferd med å få den plassen den fortjener, som en grønn oppfølger i oljeøkonomien.

NORSKOG på høring: Alle arealer har en verdi

22. oktober 2019
For NORSKOG er det viktig å understreke at for å få fart i det grønne skiftet, må politikere akseptere betydningen av et aktivt skogbruk kombinert med full erstatning for klausuleringer.

Tømmertransport tema i Stortingets transportkomite

22. oktober 2019
Råvareleddets rolle i utviklingen av verdikjeden skog og tre er og blir å sikre en jevn og tilstrekkelig strøm av råstoff. Regjeringens satsing på samferdsel er av stor betydning for skogbruket som håndterer store volumer og der transportkostnader er avgjørende for aktiviteten. Effektivt samspill mellom ulike transportbærere som veg, bane og båt er og blir stadig viktigere.

Vindkraft og kampen om arealene

8. oktober 2020
I statsbudsjettet sier regjeringen at de vil legge opp til en god lokal og regional forankring i konsesjonsbehandlingen hvor miljø og andre viktige samfunnsinteresser skal vektlegges sterkere.

Statsbudsjett 2021: Regjeringen vil videreføre arbeidet for bedre planlegging i fjell og utmark

8. oktober 2020
Dagens forvaltning av plan- og bygningsloven forhindrer i praksis at bønder og skogbrukere kan bidra til større verdiskaping gjennom arealbasert reiseliv.

Statsbudsjettet 2021: Skogvern

8. oktober 2020
I forslaget til Statsbudsjett foreslår regjeringen å holde bevilgningen til skogvern på samme nivå som i 2020.

Statsbudsjettet 2021: 20 millioner kroner til bruprogrammet

8. oktober 2020
Samferdselsdepartementets forslag til statsbudsjett inneholder kun 20 mill. kroner til bruprogrammet

Statsbudsjettet 2021: Regjeringen satser på å få mer gods over fra vei til bane

8. oktober 2020
For skognæringen er det helt avgjørende å få mye av transporten over på jernbane.

Statsbudsjettet 2021: Klimatiltak i skogbruk, og styrking av Landbruksdirektoratets budsjett

8. oktober 2020
NORSKOG synes det er positivt at Regjeringen satser på klimatiltak i skog og at Landbruksdirektoratet tilføres ekstra ressurser.

Statsbudsjettet 2021: Regjeringen vil senke formueskatten ved å øke rabatten på verdien av arbeidende kapital fra 35 til 45 prosent

8. oktober 2020
Formuesskatten på investeringer i bedrifter bør fjernes - det vil trygge og skape arbeidsplasser.

Statsbudsjettet 2021: Et budsjett uten overraskelser

8. oktober 2020
I dag la Regjeringen frem Statsbudsjettet for 2021. Les NORSKOG sin oppsummering av budsjettforslaget.

NORSKOG’s innspill til høringer vedrørende statsbudsjettet 2021

26. oktober 2020
NORSKOG har de siste ukene deltatt på høringer vedrørende statsbudsjettet og kommet med innspill til næringskomiteen, finanskomiteen og transport- og kommunikasjonskomiteen.

Budsjettforhandlingene er i gang

15. november 2020
Budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og Frp er i gang. Frp har prioritert arbeidende kapital denne gangen og har lagt inn verdsettelsesrabatt på 10 prosentpoeng (utover regjeringens forslag om 55 pst rabatt) på aksjer og driftsmidler.

Økt plantetilskudd i revidert statsbusjett

1. juni 2021
Regjeringen og FrP har blitt enige om revidert budsjett som de presenterte på søndag.

Statsbudsjettet 2022: En oppsummering

12. oktober 2021
Man skulle kanskje tro at et statsbudsjett fra en regjering som går av umiddelbart etter at budsjettet er presentert er helt uinteressant, men det er det ikke.

Hurdalplattformen – Sterk tro på skogbruket

14. oktober 2021
Hurdalplattformen gir tydelige signaler om satsing på verdiskaping, høy distriktsprofil, men også bevissthet på klima og miljø. For skogbruket som er en utpreget distriktsnæring med tilstedeværelse i de fleste av landets kommuner og ofte i ellers næringssvake områder er dette god musikk.

NORSKOG på høring hos Stortingets næringskomite og finanskomite

27. oktober 2021
NORSKOG ga våre innspill til det vi opplever som de største manglene i statsbudsjettet for 2022.

NORSKOG på skogstur med Landbruks- og matministeren

8. november 2021
Borch snakket varm og Hurdalsplattformen, og sa at skognæringen hadde mye å se frem til når budsjettendringene kommer på mandag.

Mer satsing på skog i det endrete statsbudsjettet

8. november 2021
NORSKOG er stort sett fornøyd med den kursen regjeringen viser og vi ser at de forsøker å levere på sine egne lovnader i Hurdalsplattformen, men det er et godt stykke igjen til å oppfylle ambisjonsnivået.

SV vil fjerne all støtte til aktivt skogbruk

16. november 2021
SVs alternative statsbudsjett kutter all støtte til aktivt skogbruk, og øker støtten til vern.

Økt støtte til frivillig vern i det nye statsbudsjettet

1. desember 2021
Regjeringen Støre har vært i dialog med SV, og har nå lagt frem sitt nye, flertallstøttede budsjettforslag.

Les Verdikjeden Skog og Tre sitt innspill til statsbudsjettet

4. februar 2022
En aktiv skogpolitikk er en klimaløsning som Regjeringen vil satse på. For å få til dette, må Regjeringen satse på skog og tre også i statsbudsjettet sitt.

39 millioner kroner mer til skogbruket i jordbruksoppgjøret

5. mai 2022
I sitt tilbud gir Regjeringen 39,0 millioner kroner mer til skogbruk over Landbrukets utviklingsfond.

Mindre penger til skogvern i revidert nasjonalbudsjett

12. mai 2022
Regjeringen kutter bevilgningen til skogvern med 50 mill. kroner i statsbudsjettet, men setter av mer penger til viltformål.

Regjeringen øker potten til frivillig vern med 50 millioner

14. juni 2022
Regjeringen og SV er kommet til enighet: øker bevilgningen til frivillig vern med 50 millioner kroner.

Dramatiske kutt i bevilgning til frivillig vern

6. oktober 2022
Regjeringen har mer enn halvert bevilgningen til frivillig vern. Bevilgningen var i fjor på 435 […]

Statsbudsjettet 2023: Dramatiske vernekutt, men rom for skogbruk

6. oktober 2022
De varslede innstrammingene rammer skognæringen blant annet via et mer enn halvert frivillig vern-budsjett og et kutt på 10 mill. i midlene som skulle brukes til kai- og veibygging.

Regjeringens nye «meny av tiltak» for å bedre den økologiske tilstanden i skog – hvor spiselig er den?

12. oktober 2022
Regjeringen skal etablere en «meny av tiltak» for å bedre den økologiske tilstanden i skog. Servert sammen med kutt i midlene til skogvern blir det neppe en spiselig meny.

NORSKOG fremmer skognæringen i møte med Finanskomiteen.

18. oktober 2022
NORSKOG ønsker en rimeligere og mer rettferdig håndtering av skatt og mva., samt en større satsing på klimatiltak og jernbane.

NORSKOG på høring i Energi- og miljøkomiteen

20. oktober 2022
For NORSKOG var det viktig å understreke at for å få fart i det grønne skiftet, må politikere akseptere betydningen av et aktivt skogbruk kombinert med full erstatning for areal som båndlegges.

NORSKOG på transporthøring: – Sørg for at pengene går til tiltak som hjelper, og ikke bare planer som blir lagt i en skuff.

21. oktober 2022
NORSKOG ønsker en større satsning på veinettet, kai og særlig godstransport.