Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren
27. september 2019
Skogforum i Oslo: Skog og klima ble diskutert på Litteraturhuset
27. september 2019

NORSKOGs uttallese til ny åteforskrift

Miljødirektoratet har sendt en forskrift om åte og foring av vilt på høring. NORSKOG mener det er behov for innføring av en slik forskrift som gir tydelige regler for åting og foring av vilt. Problemstillingen har blitt ytterligere aktualisert av innvandring av villsvin til Norge og risiko for overføring av virussykdommen Afrikansk svinepest til tamsvinbesetninger i Norge. Åting er et viktig virkemiddel i kontroll av villsvinbestanden.

 

 

NORSKOG mener at forskriften også må inneholde en definisjon av avledningsforing og tillatelse til dette som virkemiddel i forvaltning av villsvin.  Avledningsfôring er også et velprøvd og nyttig virkemiddel for å trekke hjortevilt unna trafikkert vei og jernbane. Forskriften bør tilrettelegge for at dette verktøyet fortsatt kan benyttes. NORSKOG er uenige i forslaget om forbud mot utlegging av åte til store rovdyr. Det vil i praksisvære umulig å skille mellom åte lagt ut for jakt på rev og åte til store rovdyr. Åtejakt på rev er både en tradisjonsrik jaktform og et viktig verktøy i forvaltning av småviltbestandene i Norge. Åtejakt kan også bli et virkemiddel i lisensjakt på store rovdyr når disse skal tas ut. NORSKOG mener derfor at det ikke må innføres et generelt forbud mot utlegging av åte til store rovdyr.

 

Her kan du lese hele hele høringsinnspillet fra NORSKOG:

 

NORSKOG mener det er behov for innføring av en forskrift som gir tydelige regler for åting og foring av vilt. Problemstillingen har blitt ytterligere aktualisert av innvandring av villsvin til Norge og risiko for overføring av virussykdommen Afrikansk svinepest til tamsvinbesetninger i Norge. Åting er et viktig virkemiddel i kontroll av villsvinbestanden.

 

NORSKOG mener at forskriften også må inneholde en definisjon av avledningsforing og tillatelse til dette som virkemiddel i forvaltning av villsvin. Man har i Sverige oppnådd gode resultater i arbeidet med å redusere skader i jordbruket ved å kombinere jakt eller fordriving av villsvin på dyrkede arealer i vekstsesongen med avledningsforing og ro i skogen. Det bør legges til rette for at denne skadereduserende metoden også kan benyttes i Norge.

Avledningsfôring er også et velprøvd og nyttig virkemiddel for å trekke hjortevilt unna trafikkert vei og jernbane. Forskriften bør tilrettelegge for at dette verktøyet fortsatt kan benyttes.

 

NORSKOG er uenige i forslaget om forbud mot utlegging av åte til store rovdyr. Det vil i praksis være umulig å skille mellom åte lagt ut for jakt på rev og åte til store rovdyr. Åtejakt på rev er både en tradisjonsrik jaktform og et viktig verktøy i forvaltning av småviltbestandene i Norge. Åtejakt kan også bli et virkemiddel i lisensjakt på store rovdyr når disse skal tas ut. NORSKOG mener derfor at det ikke må innføres et generelt forbud mot utlegging av åte til store rovdyr.

 

Nærmere om de foreslåtte paragrafer i forskriften:

 

3: Definisjoner

Definisjonen av åte må utvides til også å gjelde åte benyttet til fangst. Fellefangst av rev er en mye brukt metode i forvaltning av småvilt. Fellefangst kan også bli et virkemiddel for å kontrollere villsvinbestanden. Fangst og merking må tas inn som aktivitet, på linje med jakt, felling, fotografering og observasjon.

 

 

Avledningsforing må tas inn under definisjon.

Vi foreslår følgende definisjon for avledningsfôring: når animalsk eller vegetabilsk materiale legges ut til vilt med formål å trekke vilt vekk fra trafikk eller andre skadeutsatte områder.

 

5: Fôring og utlegging av åte til villsvin


Paragrafen må utvides med en tillatelse til bruk av avledningsforing.

 

6 Foring og utlegging av åte til store rovdyr.

I tillegg til de moment som allerede er nevnt vil NORSKOG understreke at jakt på åteplass gir en sikker og effektiv felling da åteplassen ofte er tilrettelagt med anlegg for våpen og viltet er stillestående.