PÅMELDING OG OPPDATERT PROGRAM SKOGFORUM 2023
30. oktober 2023
Webinar om solkraft – Presentasjoner og oppsummering
5. november 2023

Sak for Høyesterett: NORSKOG erklærer partshjelp 

NORSKOG har nå erklært partshjelp i ytterligere en sak om kapitaliseringsrente ved beregning av erstatning ved ekspropriasjon.

NORSKOG har dermed erklært partshjelp i to saker vedrørende kapitaliseringsrente, i hhv Frostating og i Borgarting. Høyesterett har valgt å ta inn saken fra Borgarting, mens saken fra Frostating er satt på vent.

I den ene saken har grunneier anket Frostating lagmannsretts overskjønn vedrørende kapitaliseringsrentesats ved fastsettelse av ekspropriasjonserstatning for avståelse av dyrka mark.

– Vår erklæring av partshjelp i disse to sakene er viktig for alle norske grunneiere, for at de skal oppnå full erstatning etter grunnlovens §105, sier NORSKOGs administrerende direktør Arne Rørå.

 

Sprikende rettspraksis 

 

Skogbruket har tidligere forsøkt å anmode KLD om å sette kapitaliseringsrenten i erstatningsutmålingen av frivillig vern saker, til 2,5%. Så langt har vi ikke fått gehør for dette. Samtidig har det versert en rekke saker for rettsapparatet, med sprikende rettspraksis, hvor man har sett renteberegninger på alt fra 2,5 via 3 til 4. Ingen av disse sakene har gått til Høyesterett før nå.  

 

– Historisk har det vært slik at ekspropriasjonserstatningen for skog har fulgt samme kapitaliseringsrente som for personskadeerstatning. Dette har vært gjort på bakgrunn av at Høyesterett i en rekke dommer har knyttet disse rentene sammen. Siden 2014 har kapitaliseringsrenten på personskade – og da også på ekspropriasjon av skog – vært på 4%, forklarer Kristine Jacobsen, jurist og næringspolitisk rådgiver i NORSKOG.  

 

I 2022 ble renten for personskade forskriftsfestet til 2,5%. Det har deretter knyttet seg stor spenning til hvordan kapitaliseringsrenten på skog vil påvirkes. Skogbrukets hovedargument har vært at det er etablert en domstolskapt rettsregel om at kapitaliseringsrenten skal følge personskaderenten, uavhengig av HVORDAN denne renten fastsettes. Man mener det er en ren formalitet hvorvidt renten fastsettes av Høyesterett eller gjennom en forskrift. 

 

Avgjørende for erstatningsutmålingen 

 

En endring i kapitaliseringsrenten for ekspropriasjon av skog fra 4% til 2,5% vil ha vesentlige utslag for erstatningens størrelse. En slik endring vil også antas å påvirke både frivillig vern, og på sikt kanskje også renten ved verdsettinger av konsesjonseiendommer. 

 

– Spørsmålene denne saken reiser er aktuelle for enhver grunneier i Norge. Valg av kapitaliseringsrente er avgjørende for erstatningsutmålingen ved ekspropriasjon, men også førende for de erstatninger som  

tilbys i minnelighet ved forhandlinger under trussel om ekspropriasjon, sier Rørå. 

 

NORSKOGs medlemmer er til enhver tid i involvert i en rekke saker om ekspropriasjon og områdevern. Det har vært langvarig rettspraksis for å benytte samme kapitaliseringsrente ved ekspropriasjon av dyrka mark og skog. Høyesteretts avgjørelse i foreliggende saksforhold vil derfor kunne få stor betydning for NORSKOGs medlemmer.  

 

Innenfor NORSKOGs formål 

 

Det er innenfor NORSKOGs interesse og virkefelt å arbeide for en sterk eiendoms- og råderett. Dette innebærer blant annet å arbeide for at medlemmene gis riktig erstatning i ekspropriasjonssaker 

 

En sak vil alltid stille sterkere og få frem skogbrukets poenger isolert bedre om det meldes partshjelp. I tillegg styrker det sannsynligheten for at saken slippes inn for Høyesterett. 

 

– Saken betyr mye for NORSKOGs medlemmer, og vi har medlemmer med saker på vei inn i rettssystemet. Ved at NORSKOG går inn som partshjelper synliggjør NORSKOG seg som en organisasjon som jobber aktivt for grunneiers rettigheter. Vi forventer at saken slipper inn i Høyesterett, gitt sprikende lagmannsrettsdommer med dissenser, avslutter Rørå.