Hadia Tajik glemmer formuesskatten
15. mai 2020
Jeg har store udekkede investeringer på skogfondskonto og får kanskje ikke avvirket i 2020. Hva gjør jeg?
19. mai 2020

Ulverettssaken slipper inn for Høyesterett

WWF gikk høsten 2017 til søksmål mot Klima- og miljødepartementet. Organisasjonen mente at den norske rovdyrforvaltningen strider med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. De tapte, og anket. Da saken ble tatt opp, mente Borgarting lagmannsrett at to av tre vedtak om ulvefelling i 2017 var ugyldige. WWF vant dermed delvis frem med sin anke. Både WWF og staten anket til Høyesterett. Idag ble det kjent at partene vil møtes igjen.

 

 

Viktige avklaringer

 

Karoline Hustad, advokat i Bondelaget, kan bekrefte at det er svært positivt at Høyesterett nå har akseptert behandling av saken.

 

– Dette betyr at vi vil få viktige avklaringer av forståelsen av naturmangfoldloven paragraf 18 c, og hva som utgjør en “offentlig interesse av vesentlig betydning”. Det er også viktig for å få avklart hvilke krav som kan stilles til den konkrete begrunnelsen når bestemmelsen skal tas i bruk, forteller Karoline Hustad.

 

Også styremedlem i Bondelaget, Erling Aas-Eng, er klar på sakens viktighet. – Denne saken er svært viktig fordi den vil avgjøre om vi kan regulere ulv ned mot bestandsmålet av hensyn til befolkning og næringsinteresser. Blir dommen stående, vil det bli en strengere praksis med tanke på å kunne ta ut ulv, forteller han.

 

 

Gode sjanser i Høyesterett

 

– Stortinget vedtok i 2017 et tillegg for hva myndighetene kan vektlegge av «offentlige interesser» i paragraf 18, nettopp for å gjøre det enklere å kunne ta ut ulv innafor ulvesona. Stortinget var helt klare på at ulvesonen ikke skal bli et reservat. Leser man forarbeidene til naturmangfoldloven, ser man at det er godt grunnlag for at staten får medhold, forteller Erling Aas-Eng.

 

Aas-Eng kan videre fortelle at han har sterk tillit til Bondelagets team. – Bondelaget er den organisasjonen som besitter fremst kompetanse på dette området. Vårt team, med avdelingssjef Erling Stabell Daling og Karoline Hustad, er landets fremste eksperter på dette området. Og dette er veldig viktig for våre medlemmer , forteller han.

 

Det er enda uvisst når saken vil komme opp for behandling.