Flere oppkjøp vil følge – formuesskatten gir utlendinger et fortrinn
8. mars 2021
SSB med tall fra skogbruket i 2019
17. mars 2021

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2021

Nå kan du søke om tilskudd til miljøtiltak på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Ordningen er omtalt på Landbruksdirektoratets hjemmeside under ‘Tilskudd
til miljøtiltak i skog’. Søknad sendes til og behandles av kommunen.

 

På samme måte som i fjor, er det for 2021 også bevilget og øremerket 8 mill. kr. til
miljøtiltak i skogbruket.

 

Det kan gis tilskudd til:

 • Dekning av merkostnad eller tap knyttet til skjøtsels- og tilretteleggingstilstak for å
  ivarets og utvikle miljøverdier, slik det er omtalt i forskrift og tildelingsbrev.
  Det kan gis inntil 70 % tilskudd.
 • Dekning av tap for skogeiere som tar vare på nøkkelbiotoper i et større omfang
  enn det som forventes av næringa.
  Det kan gis inntil 30 % tilskudd, fratrukket en arealavhengig egenandel.

 

Skogeier bør søke på ordningen digitalt og kan gjøre dette fra egen skogfondskonto i
´Skogfond på nett´ (med innlogging via Altinn). Henvisning til søknadsskjema på papir
(LDIR-911 B) finnes på Landbruksdirektoratets hjemmeside under ‘Tilskudd til
miljøtiltak i skog’.

 

Søknadsfrister for 2021 er 1. september og 1. november.

 

Noen forutsetninger og mer informasjon

 

 • Ordningen har sin hjemmel i NMSK-forskriftens § 6 og forvaltes av kommunene etter
  reglene gitt i nevnte forskrift.
 • Det er bare grunneier (skogeier) som kan søke om tilskudd.
 • Tilskuddet er betinget av en avtale mellom skogeier og kommune som anses
  godtgjort ved at skogeier kvitterer på vedtaksbrevet om at forutsetninger og vilkår for
  tilskuddet aksepteres.
 • Ordningen er begrenset til områder der det drives skogbruk. Verneområder og
  områder som gjennom kommuneplan, reguleringsplan eller tilsvarende er regulert til
  annet enn landbruksformål – hvor ordinært skogbruk ikke kan drives – faller utenfor
  ordningen.