Innspill til forslag til forbud mot omsetning og bruk av bly til utendørs skyting og fiske
7. august 2023
Ekstremværet «Hans»: Informasjon om sikkerhetstiltak og drift 
11. august 2023

Supplerende vern: Les NORSKOGS høringsinnspill 

NORSKOG sendte i juli inn høringsinnspill til oppstartsmelding av supplerende vern i Kongsberg, Flesberg og Rollag kommuner.  

 

Statsforvalteren i Oslo og Viken har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å starte prosessen med å opprette nye verneområder. Oppdraget er forankret i Stortingsmelding 14 (2015-16) «Natur for livet» og skal supplere det eksisterende vernet i Norge. Flere vann- og våtmarksområder i Kongsberg, Flesberg og Rollag vurderes derfor nå for vern.  

 

Områdene som er valgt ut blir nå naturfaglig kartlagt. Når resultatene fra kartleggingen foreligger, vil Statsforvalteren vurdere hvilke områder som skal gå videre i verneplan, opplyser Statsforvalteren. 

 

Oppstartsmeldingen og mer informasjon om prosessen kan leses på Statsforvalterens nettsider. 

 

Frivillighet må være utgangspunktet 

 

I vårt innspill ytrer NORSKOG bekymring for at fremgangsmåten som her er brukt kan svekke tilliten til ordningen med frivillig vern av skog. I stortingsmeldingen «Natur for livet» fremgår det tydelig at supplerende arbeid med vern, der frivillig vern skal prøves ut i flere typer natur enn skog. I oppstartsmeldingen som nå er sendt ut kan ikke NORSKOG se at dette er forsøkt.   

 

– Statsforvalteren har her hatt møter med kommunene for å innhente en «lokal aksept», hvor grunneier er fullstendig tilsidesatt i prosessen. Grunneierne er kun informert per brev om at eiendommen deres utredes for vern, uten rom og tilrettelegging for å være delaktig i prosessen utover ordinære hørings- og innspillsmuligheter. Dette er med andre ord en prosess som ligner mer på det konfliktfylte tvangsvernet på 80- og 90-tallet, påpeker Anders Ringstad, leder av konsulentavdelingen i NORSKOG. 

 

Frivillig vern av skog er en 20 år lang suksesshistorie, hvor nettopp frivilligheten og grunneiers delaktighet har vært nøkkelen til den lave konfliktgraden. Denne ordningen har også vist seg å gi lave prosesskostnader og effektivt vern av skog. 

 

Unyansert bruk av forskning 

 

NORSKOG påpeker også i høringsinnspillet at bruken av en av rapportene som legges til grunn for betydningen av vern er unyansert.  

 

I rapporten “Living Planet Report 2015 (WWF 2016)” fremgår det at verdens dyreliv er mer enn halvert de siste 40 år.  Living Planet Report er internasjonalt en omdiskutert rapport på grunn av at de legger til grunn et geometrisk gjennomsnitt i stedet for det folk flest oppfatter som gjennomsnitt – aritmetisk gjennomsnitt. Flere forskere stiller spørsmålstegn ved bruk av den statistiske modellen og måten konklusjonen fra rapporten unyansert benyttes i media og av beslutningstakere.   

 

 – Denne statistiske modellen er svært sensitiv mot store reduksjoner i enkelt populasjoner. Om for eksempel bestanden av elg i Halden kollapser og går fra 100 til 0 elg, mens en annen elgbestand i Norge har doblet sin populasjon og nå er 200 elg, og man totalt sett derfor har samme antall dyr, vil det geometriske gjennomsnittet vise en reduksjon i den gjennomsnittlige elgbestanden på hele 86%. Det denne rapporten viser er ikke en bred nedgang, men ekstrem nedgang i noen få populasjoner. Disse trenger målrettede tiltak, forklarer Ringstad.    

 

Skuffet over foreløpig prosess 

 

Når det gjelder områdene som nå vurderes, registrerer NORSKOG med stor bekymring at flere av arealene som er foreslått inneholder skog, herunder til dels store arealer med skog. Deler av skogen i forslaget inkluderer økonomisk drivbar skog, plantefelt, samt skog langs jordekanter. Disse arealene må vernes frivillig i tråd med stortingets ønske. 

 

 – Deler av skogen er allerede omfattet av restriksjoner gjennom skogbrukslov, bærekraftsforskriften og vannressursloven. Et vern som naturreservat medfører langt strengere restriksjoner og båndlegger et vesentlig større areal enn hva som defineres som kantsoner mot vann i gjeldende lover og forskrift, avslutter Ringstad.   

 

NORSKOG er skuffet over foreløpig prosess rundt arbeidet med supplerende vern. Vi forventer videre at alle områder blir forsøkt vernet gjennom en frivillig verneprosess, i tråd med Stortingsmeldingen.  

 

Les NORSKOGS høringsinnspill i sin helhet her.