De viktigste utspillene fra Zerokonferansen 2019
11. desember 2019
Etiopia: – Plantesuksess i Serawudi
12. desember 2019

Svar på skriftlig spørsmål om det vedtatte bestandsmålet

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om det demokratisk vedtatte bestandsmålet, som nok en gang forhindres.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 471 fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen

 

Representanten Sandtrøen har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

 

«Når landbruks- og matministeren har sagt at hun vil «gjøre det som ligger i min makt for å følge opp» det demokratisk vedtatte bestandsmålet, men oppfølgingen nok en gang forhindres av Erna Solberg og Ola Elvestuen, betyr det at KrF er overkjørt i saken i regjeringen?»

 

I Granavolden-plattformen ble følgene punkt tatt inn om rovvilt: Regjeringen vil «Sikre en tydelig geografisk differensiering mellom rovvilt og beitedyr.»

 

Dette er en erkjennelse av at det fortsatt er store utfordringer med tap av beitedyr i enkelte områder, selv om tap av sau til rovvilt er sterkt redusert de siste 12 årene. Konflikten skal fortsatt reduseres. Det må fortsatt arbeides for at den todelte målsettingen om vern av rovvilt og forutsigbarhet for næringsmessig beitebruk skal nås gjennom regionale forvaltningsplaner og de øvrige virkemidlene som Klima- og miljødepartementet disponerer. Derfor ble Klima- og miljødepartementets budsjett til Forebyggende og konfliktdempende tiltak økt med 10 mill. kroner og budsjettet for Statens naturoppsyn (SNO) økt med 5 mill. kroner i 2019, og dette videreføres i 2020. Dette bidrar til at regionale forvaltningsplaner for rovvilt kan følges opp, SNO får større kapasitet til å gjennomføre ekstraordinære uttak, og kommunale fellingslag får økt tilgang til assistanse fra SNO.

 

Videre vil innføring av mer effektive fellingsmetoder i enkelte situasjoner bidra til å redusere tap av beitedyr og redusere konflikten generelt.

 

Landbruksdirektoratets involvering på rovviltområdet vil være viktig for å ivareta jordbruks- og reindriftsfaglige hensyn i forvaltningen.

 

Når det gjelder ulv spesielt, støtter jeg opp om regjeringens arbeid for at ulvestammen skal bli forvaltet i tråd med de bestandsmålene som er satt.

 

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad