Markaloven – anlegg av stier og løyper
18. desember 2012
Bruken av tømmerkaiene må organiseres!
7. januar 2013

Landbruk Pluss – blir de politiske målene nådd?

Helt konkret gjelder saken forståelsen av hvilke bygge- og anleggsvirksomheter som inngår i landbruksbegrepet i plan- og bygningsloven med tilhørende forenklet saksbehandling, herunder definisjonen av «stedbunden næring» i Landbruk Pluss.

 

Slik vi ser det praktiseres regelverket strengt, og det kan stilles spørsmål ved om departementets mål med ordningen oppfylles.

 

Landbruk Pluss ble vedtatt som et samarbeid mellom LMD og MD sommeren 2005, og var forutsatt å være et virkemiddel for ny og fremtidsrettet bruk av arealer og bygninger i landbruket. I forordet til veilederen (T-1443) uttales det bl.a:

 

«Rammebetingelsene for norsk landbruk har endret seg, og vil fortsette å endre seg i tiden som kommer. Utviklingen viser to hovedretninger framover, økt volumproduksjon og sterkere satsing på ulike landbrukstilknyttede tilleggsnæringer.»

 

Landbruk Pluss har mål om å modernisere og legge nye strategier i landbrukspolitikken. Satsingen skal bidra til utvikling av ny næringsaktivitet og bosetting knyttet til landbruket. Det legges opp til at bygdenes ressurser, både areal- og bygningsressurser kan tas i bruk på nye og kreative måter, og ordningen skal gi muligheter for differensiert virkemiddelbruk slik at gode og nyskapende tanker og ideer gis reelle muligheter til utvikling.

 

Landbruksbasert næring som bygger på historie, kultur og opplevelser, faller imidlertid utenfor Landbruk Pluss slik veilederen tolkes av kommunene i dag

Presisering og modernisering av Landbruk Pluss

Vi mener at veilederen bør fornyes slik at kommunene gis større frihet til å gi «gode og nyskapende tanker og ideer reelle muligheter til utvikling», slik formålet uttrykkes. Når kriteriene mht. utnyttelse av gårdens ressursgrunnlag og stedbunden næring er på plass, bør ikke prosjekter stanses ene og alene fordi man ikke bruker de tradisjonelle produkter fra gården som grunnlag for den nye næringen. Også næring med bakgrunn i kultur, historie og opplevelser bør gis rom i Landbruk Pluss.

 

NORSKOG anmoder om at departementet frisker opp Landbruk Pluss og utvider bruksområdet slik at også andre verdier enn gårdens produkter for videreforedling eller salg, tas inn som aktuelle ressursgrunnlag som kan åpne for enklere saksbehandling etter plan- og bygningsloven.