Hvem skal ut?
29. januar 2013
Formuesskatt på arbeidende kapital må fjernes
12. februar 2013

Miljøverndepartementet utvider SNOs fullmakter

Forslaget gjelder endringer i både naturmangfoldloven og naturoppsynsloven.

Departementet foreslår bl.a. endringer som utvider skjønnsgrunnlaget for vurderingen av hvilke tiltak som kan settes i verk i landskapsvernområder. Slik NORSKOG ser det, så innebærer forslaget en videre hjemmel for myndighetene til å hindre utvikling i slike områder, og dette mener vi ikke er riktig å innføre i områder hvor igangværende virksomhet er tillatt (og ønskelig).

 

NORSKOG har i sin høringsuttalelse også påpekt at forslagene som gjelder fullmakt til Statens naturoppsyn går lenger enn dagens regelverk, gjennom bl.a. å gi uhindret tilgang til private veier mv. Vi savner en nyansering mellom tilsynets  generelle overvåkingsoppgaver, og de mer spesielle granskingsoppgaver. Slik forslaget er fremmet, så vil alle grunneiere til enhver tid måtte gi tilsynet uhindret adgang til veier stengt med bom. Å nekte slik adgang skal kunne straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder!

 

NORSKOG anmoder om at departementet går gjennom forslaget på nytt, og med ny høringsrunde.

 

Les hele høringsuttalelsen her.