Forslag til revidert skogstandard ute på høring
2. mai 2022
Grunneierne må betale eiendomsskatt for grunn under kraftlinjer
4. mai 2022

Les NORSKOGs årsmelding for 2021

NORSKOGs årsmelding for 2021

2021 var et begivenhetsrikt år, og skogen havnet i søkelyset både nasjonalt og internasjonalt. Norge har vært gjennom et regjeringsskifte, og EU har involvert seg for fult innenfor det nasjonale anliggende skogpolitikk. Koronapandemien påvirker både tømmermarkedet og tilgangen på utenlandsk arbeidsplass. NORSKOG opplevde økt etterspørsel etter vår arbeidskraft, og NORTØMMER økte sitt tømmervolum og omsetning.

 

NORSKOG har oppsummert noe av det viktigste som skjedde i 2021 under. NORSKOGs fullstendige beretning for året 2021, samt oversikt over konsernets resultat kan du lese i vår årsmelding.

 

 

 

Året som gikk

Kampen om arealene fortsetter, og vi opplever at handlingsrommet til skogeier stadig blir utfordret på nye måter. Samtidig opplever vi at skogbruket og miljøsiden kan samarbeide for å finne gode løsninger, eksempelvis knyttet til lukket hogst.

 

I 2021 ble det tydelig at vesentlige rammevilkår for norsk skogbruk bestemmes utenfor Norge. EU lanserte sin skogstrategi, et revidert regelverk for skog- og arealbruk (LULUCF) og taksonomi for bærekraft. Samtlige bærer preg av at eksperter med lokal kunnskap ikke er blitt konsultert, og dette kan ha store konsekvenser for norsk skogbruk. NORSKOG har i løpet av året vært i kontakt med ulike europeiske skog- og grunneierorganisasjoner for å styrke vårt næringspolitiske arbeid ved å etablere effektive kanaler inn i utformingen av europeisk skogpolitikk.

 

Skogen fikk en fremtredende rolle i Hurdalsplattformen, og vi ser at Ap og Sp vil gi skogen en sentral rolle i norsk klimapolitikk. Tiltakene spenner bredt, fra planting til bruk av treprodukter. På eiendomsfronten er Hurdalsplattformen noe skuffende, særlig forslagene om gjeninnføring av priskontroll ved salg av skog, et tilnærmet forbud mot AS, og stans av salg av Statskogs eiendommer.

 

På samferdselsfronten arbeider vi for å øke midlene til å utbedre flaskehalser på veinettet, og for å frakte mer tømmer på jernbane fremfor lastebil. Det planlegges flere tiltak for å flytte tømmer på bane, men ingen har blitt gjennomført per i dag. Mens vi venter har NORTØMMER sammen med Viken Skog og Norske Skog etablert en privat tømmerterminal på Hauerseter, som vil redusere transporten gjennom Oslo med 5000 vogntog i året.

 

2021 ga oss skader både i starten av året og på slutten av året. NORSKOG har jobbet næringspolitisk med å få på plass ordninger som kan støtte skogeierne når ødelagt tømmer skal håndteres under krevende forhold. Den langsiktige utfordringen til oss i primærskogbruket blir å pleie skogen slik at den blir robust og har god helse.

 

Den nye regjeringen har vist stor handlekraft når det gjelder ulv og rovdyr. Da NOAH, WWF og Foreningen våre rovdyr fikk medhold av tingretten i sitt søksmål mot staten for deres vedtak om å felle ulv innenfor ulvesonen, var staten raskt ute å anke saken. Lagmannsretten ga staten medhold, og deres kjennelse fremstod som ren kritikk av tingretten. I ettertid ble flere skogeiere plaget av aktivister som i sitt forsøk på å stanse ulvejakten brøt en rekke lover. For NORSKOG ble det viktig å rådgi våre medlemmer om hvordan de skal håndtere slike situasjoner.

 

Også 2021 ble et år der tømmermarkedet ble kraftig preget av koronapandemien. Trelastprisene økte eksplosivt gjennom året til høyder en aldri har sett før i moderne tid grunnet svært god etterspørsel, delvis som følge av koronautbruddet. Siden oktober har trelastmarkedet kjølnet noe, men de underliggende driverne i markedet er i fremdeles svært gode, og vi forventer at markedet styrkes fremover. Prisene på masse og kartong har også ligget på rekordhøye nivåer gjennom året, godt hjulpet av koronapandemien. Den gode lønnsomheten for sagbrukene ventes å utløse en investeringsbølge i norske og europeiske sagbruk, med tilhørende kapasitetsøkninger.

 

NORTØMMER økte sitt tømmervolum og sin omsetning i 2021. Samtidig opplevde vi at skogkulturaktiviteten ble mer krevende, grunnet mangel på utenlandsk arbeidskraft. NORSKOG opplevde i 2021 en vekst i konsulentmarkedet på nær 25 %.