Even Bergseng er ansatt i NORSKOG
22. oktober 2020
Endringer i arveloven
23. oktober 2020

Norske Skog Saugbrugs legger ned en av sine papirmaskiner

Dette er selvfølgelig ingen hyggelig melding å motta. Norsk skogbruk trenger absolutt de produksjonsenhetene som eksisterer i dag. Vi vet at markedene til Norske Skog er av de som har vært mest utsatt i Corona krisen, og det har gjennom hele året vært produksjonsbegrensninger i større eller mindre grad på Saugbrugs. MEN ved å legge ned denne ene maskinen, kan man forvente en mer forutsigbar produksjon og et mer forutsigbart tømmerbehov på den resterende kapasiteten. Denne forutsigbarheten vil tross alt  være en fordel for å kunne drifte fabrikken mer effektivt og lønnsomt, sier Per Kveseth, daglig leder i NORTØMMER.

 

Her kan du lese hele pressemeldingen:

 

Kapasitetstilpasninger

 

Norske Skogs EBITDA i tredje kvartal 2020 var NOK 73 millioner, en økning fra NOK 52 millioner i andre kvartal 2020 når en gevinst på 86 millioner kroner fra salget av skog på Tasmania (Australia) ikke tas med. Selv om det er få tegn til forbedringer i etterspørselen, har ikke markedene kommet tilbake til nivåer før COVID-19. Norske Skog Saugbrugs (Norge) vil stanse produksjonen på en av SC-maskinene permanent (PM5 / 100 000 tonn) i løpet av fjerde kvartal.

 

– Koronarestriksjonene har hatt alvorlig, negativ innvirkning på driften på grunn av et plutselig og betydelig fall i etterspørselen etter publikasjonspapir. For å sikre framtidig lønnsomhet og konkurransekraft, må vi tilpasse vår produksjonskapasitet til de utfordrende markedsforholdene. Vi vil derfor legge ned en SC-maskin på Saugbrugs (Norge). I dialog med de ansatte vil vi starte en prosess for å tilpasse Saugbrugs organisasjonen til en to-maskins fabrikk. Vi vil også identifisere nye industrielle alternativer ved våre fabrikker, som svar på den fallende etterspørselen etter publikasjonspapir, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

 

Driftsresultatet i tredje kvartal 2020 var på NOK -31 millioner sammenlignet med et driftsresultat på NOK 122 millioner i andre kvartal 2020, som hovedsakelig var påvirket av en beskjeden økning i salgsvolumer. Underskuddet i kvartalet var NOK 89 millioner sammenlignet med et underskudd på NOK 59 millioner kroner i forrige kvartal. Hittil i år har Norske Skog i Norge tapt rundt 45 millioner kroner på salg av overskuddsenergi. Produksjonsstans, som følge av koronapandemien, hadde en betydelig negativ effekt på kostnadene særlig da fabrikkene måtte selge ubrukt elektrisk kraft til en vesentlig lavere pris enn kontraktsprisen.

 

– Den norske regjeringen implementerte flere kompensasjonsordninger knyttet til covid-19, men klarte ikke å kompensere kraftforedlende industri for betydelige ekstrakostnader knyttet til salg av overskuddsenergi som følge av markedstilpasninger. Den lave økonomiske aktiviteten på grunn av covid-19 utløste i tillegg et kraftig fall i energiprisene. Industrien ble tvunget til å selge overskuddskraft med store tap til markedspriser langt under kontraktspriser. Samtidig bestemte det Regjeringskontrollerte Statnett å vedta økninger i de framtidige nettariffene. Norske Skog er grønne med både fornybare innsatsfaktorer, som energi og råstoff, samt resirkulerbare sluttprodukter. Manglende kompensasjonsordning kombinert med økte tariffer midt i koronapandemien er uforståelige manøvrer fra den norske Regjeringen, særlig sett i lys av det grønne skiftet, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

 

Kontantstrøm fra drift var 115 millioner kroner i kvartalet sammenlignet med -109 millioner kroner i forrige kvartal, som hovedsakelig skyldes en reduksjon i varelagrene og mindre betalt skatt. Netto rentebærende gjeld var 628 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal, med en egenkapitalandel på 51 %.

 

Status prosjekter

 

Norske Skog planlegger å investere i konvertering av to avispapirmaskiner til produksjon av bølgepapp basert på returpapir. Konverteringene på Golbey og Bruck vil introdusere 765.000 tonn med konkurransedyktig bølgepappkapasitet for å møte den økende etterspørselen etter fornybar emballasje. Den endelige investeringsbeslutningen forventes i 1. kvartal 2021. Etter konverteringen vil begge fabrikkene få tilgang til miljøvennlig energi og redusere karbonfotavtrykket til å bli en av de laveste i bransjen. Investeringen på EUR 350 millioner er planlagt finansiert med eksportkredittgarantier og kontantbeholdning.

 

Norske Skog jobber aktivt for å utnytte vår bransjekompetanse til å utvikle verdier knyttet til våre fabrikkanlegg. Norske Skog solgte Albury-fabrikken i slutten av 2019, og skogen på Tasmania i juni. Økningen i produksjonskapasiteten ved pelletsanlegget i New Zealand ved starten av 2020 har vært vellykket. Byggingen av det 50 MW fornybar energiavfallsanlegg i Østerrike følger opprinnelig plan. Detaljplanlegging for emballasjeprosjektene i Østerrike og Frankrike er i rute for endelige investeringsbeslutninger i første halvdel av 2021. Norske Skog er også den største aksjonæren i Circa, som nylig mottok et EU-støtte på EUR 12 millioner for produksjon av 1000 tonn med første-av-sitt-slag biokjemikalier i Frankrike.

 

– Vi har flere lovende, pågående prosjekter innen biokompositter og biokjemikalier, og vi vurderer muligheten for å produsere bleket kjemitermomekanisk masse både i New Zealand og Norge. Også våre fiberprosjekter som CEBINA, FibreMatrix og Cyrene, indirekte gjennom vårt eierskap i Circa, viser lovende utvikling, sier Sven Ombudstvedt.

 

Nøkkeltall, tredje kvartal 2020

 

NOK MILLIONER (om ikke annet opplyst) Q3 2020 Q2 2020 Q3 2019 YTD 2020 YTD 2019
Resultatregnskap          
Totale inntekter 2 199 2 167 3 187 7 136 9 610
EBITDA 73 138 505 590 1 378
Driftsresultat -31 -122 1 113 -63 2 516
Resultat for perioden -89 -59 1 018 -522 2 202
           
Kontantstrøm          
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 115 -109 150 476 681
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -131 241 -1 518 -181
           
Driftsmargin og lønnsomhet (%)          
EBITDA margin 3.3 6.4 15.8 8.3 14.3
Avkastning på investert kapital (annualisert) -7.3 0.8 30.2 5.2 27.4
           
Kapasitetsutnyttelse (produksjon/kapasitet %) 71 69 88 75 89

 

Segmentinformasjon

 

Samlet årlig produksjonskapasitet for konsernet er 2,3 millioner tonn. I Europa er konsernets kapasitet 1,9 millioner tonn, mens i Australasia er kapasiteten 0,4 millioner tonn.

 

EuropaDriftsinntektene økte fra forrige kvartal på grunn av høyere salgsvolum. Salgsprisene falt noe i kvartalet. Variabel kostnad per tonn falt i kvartalet på grunn av lavere pris på fiber og energipriser. I Norge ble Norske Skog tvunget til å selge overskuddskraft til priser betydelig under kontraktsprisene. Faste kostnader var lavere grunnet lavere lønnsutgifter og vedlikehold. Ifølge Eurograph falt etterspørselen etter avispapir i Europa med 23 % til og med mai sammenlignet med samme periode i 2019. Etterspørselen etter superkalandrert magasinpapir (SC) falt med 15 %, mens etterspørselen etter LWC magasinpapir falt med 23 %. Kapasitetsutnyttelsen var 72 % i kvartalet, opp fra 70 % i forrige kvartal.

 

Australasia

 

Driftsinntektene gikk ned fra forrige kvartal på grunn av en gevinst på 86 millioner kroner som ble tatt med i forrige kvartal fra skogsalget på Tasman. Salgsvolumene økte sammenlignet med forrige kvartal. Til tross for gunstige AUD-kurser til USD for eksportsalg, påvirket svake eksportpriser EBITDA-marginen negativt. Variable kostnader per tonn var i tråd med forrige kvartal. Faste kostnader gikk noe ned i kvartalet. Ifølge offisiell handelsstatistikk falt etterspørselen etter avispapir i Australasia med 24 % til og med juni sammenlignet med samme periode i 2019. Etterspørselen etter magasinpapir falt med 24 %. Kapasitetsutnyttelsen var 69 % i perioden, opp fra 65 % i forrige kvartal.

 

Utsikter

 

Selv med noen forbedringer, forventes markedsbalansen for publikasjonspapir i Europa på kort sikt å forbli svak på grunn av et strukturelt etterspørselsskifte som følge av COVID-19. Nivået på de nasjonale koronarestriksjonene er forventet å påvirke utviklingen i etterspørselen framover. De betydelige annonserte kapasitetsnedleggelsene forventes å bedre den langsiktige markedsbalansen, spesielt i 2021. Som en konsekvens av fortsatte forventninger til utfordrende markeder, har Norske Skog besluttet å stenge en maskin permanent ved Saugbrugs. Stengingen forventes å gi en årlig besparelse i faste kostnader på NOK 80 millioner.

 

Etter betydelige fall i etterspørselen etter publikasjonspapir i Australasia-regionen på grunn av COVID-19, har regionen overkapasitet, og eksporten til asiatiske lav-margin markeder har økt. Dette har ført til at vi vil foreta en strategisk gjennomgang av Tasman-fabrikken. Tasmanfabrikken har avispapirkapasitet på 150.000 tonn. Fabrikken vil sannsynligvis stanse produksjonen av avispapir i første kvartal 2021.

 

Konsernet vil fortsette å optimalisere driften i regionen samt søke å realisere merverdi på anleggene utover dagens produksjon av publikasjonspapir. Norske Skog vil fortsette arbeidet med å forbedre kjernevirksomheten, konvertere enkelte av konsernets papirmaskiner og diversifisere virksomheten innen bioenergi, fiber og biokjemikalier.