Kurs i lukket hogst: – Viktig kompetansehevende tiltak
14. august 2023
Afrikansk svinepest påvist i Sverige 
7. september 2023

Skader etter «Hans»? Da kan du søke erstatning gjennom Naturskadeordningen  

Foto: Arkiv.

 

Ekstremværet «Hans» har medført betydelig skade på skogsbilveier i deler av landet. Det er viktig at skogeiere som har fått skade på sin eiendom kommer i gang med oppryddingsarbeidet så snart som mulig.  

 

Skader på eiendom som ikke kan forsikres ved alminnelig forsikringsordning, kan erstattes gjennom den statlige naturskadeordningen hos Landbruksdirektoratet.  

 

Landbruksdirektoratet har denne uken oppdatert sine nettsider med informasjon om ordningen.  

 

Drift kan rammes  

 

NORSKOG har hatt flere møter og tett dialog med Statsforvaltere og Landbruksdirektoratet de siste ukene. Landbruksdirektoratet bekrefter denne uken at pågangen for tiden er unormalt stor, og at saksbehandlingstiden for erstatningssaker nå er 120 til 150 dager. 

 

– Den lange saksbehandlingstiden hos Landbruksdirektoratet vil være en utfordring. Det er allikevel viktig at alle som er rammet av ekstremværet starter oppryddingen så snart som mulig. Om man velger å avvente, øker risikoen for at mer regn vil medføre ytterligere skade på vegen, sier Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef i NORSKOG.  

 

Viktig dokumentasjon 

 

Hvis skogeierne venter med å starte opprydding og reparasjoner til de får svar på søknaden om erstatning, kan man altså risikere at mye går tapt. NORSKOG har derfor fått bekreftet fra Landbruksdirektoratet at arbeid gjerne må påbegynnes før svar på søknad foreligger. 

 

 – Om man velger å starte arbeidet er det svært viktig å sikre dokumentasjon på skaden FØR man starter. Dette må være i form av bilder av hele skaden. Man kan eventuelt filme, hvis det er snakk om lange vegstrekninger med skade. I tillegg må man innhente anbud på gjenoppretting. For større skader (over 200 000 kr) må det innhentes to anbud. Anbudene kan ettersendes dersom det er vanskelig å få innhentet anbud på søknadstidspunktet. God dokumentasjon kan påvirke saksbehandlingstiden positivt, opplyser Løvenskiold.  

 

Hva dekkes av ordningen? 

 

Etter både naturskadeerstatningsloven og naturskadeforsikringsloven er naturskade en skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. 

 

Retten til erstatningen faller bort hvis erstatningsgrunnlaget er under 20 000 kroner.  

 

Dette kan dekkes av ordningen:  

 

  • Skader på jordbruks- og skogsareal 
  • Skader på privat vei  
  • Skader på privat bru, gjerde, kai/brygge i stein eller betong, og molo  
  • Skader på skog som skyldes flom eller skred  
  • Skader på frukttrær 
  • Skader på arealer til industri  
  • Skader på idrettsanlegg  

 

Vi oppfordrer alle skogeiere til å sende inn sine søknader om erstatning så snart som mulig. Ved eventuelle spørsmål om Naturskadeordningen kan Landbruksdirektoratet kontaktes direkte: 

 

  • Telefon: 78 60 60 00  
  • E-post: postmottak@landbruksdirektoratet.no  

 

Hvis du har en skade som ikke dekkes av naturskadeordningen må du ta kontakt med ditt forsikringsselskap. 

 

Se også relevante lenker hos Statsforvalteren i Innlandet: