Forventninger til Statsbudsjettet for 2024
4. oktober 2023
Statsbudsjett 2024: Slik påvirkes skognæringen  
6. oktober 2023

Statsbudsjett 2024: Ikke tilstrekkelig prioritering av frivillig vern

Trees photographed from below

 

I dag presenterer Regjeringen Støre sitt forslag til statsbudsjett for 2024. I budsjettforslaget fremgår det et betydelig kutt i midler til frivillig vern sammenlignet med årets reviderte budsjett.

 

Også årets statsbudsjett preges av trang økonomi. Det er derfor ikke overraskende at Regjeringen har måttet prioritere blant alle skogbrukets ønsker og behov.

 

Det er allikevel flere områder i budsjettet hvor NORSKOG mener skogbruket i større grad bør prioriteres. Dette gjelder blant annet frivillig vern av skog, hvor budsjettposten kuttes med 170 millioner kroner.

 

I fjor ble det foreslått et enda mer dramatisk kutt i midlene til frivillig vern – da ble postenmer enn  halvert fra 435 til 200 millioner. Dette kuttet ble reversert i forhandlingene med SV, etter at NORSKOG, i samarbeid med andre aktører, jobbet aktivt næringspolitisk med saken.

 

Tillit og kontinuitet viktig

 

I det foreslåtte budsjettet fastslår Regjeringen at de ønsker å «føre vidare skogvern som eit viktig verkemiddel for å nå nasjonale mål for naturmangfald og vil halde fram med arbeidet med å sikre at skogvernet er treffsikkert». Til tross for dette vises til det til at man av hensyn til det samlede budsjettet foreslår å redusere bevilgninger til frivillig skogvern med 170 mill. kroner.

 

– For å opprettholde tilliten til ordningen med frivillig vern, må, som et minimum, midlene i årets reviderte budsjett videreføres. For NORSKOG er det viktig med forutsigbarhet i bevilgningen. I tillegg må ventetiden for skogeiere som har inngått avtale om vern, men som ikke har mottatt kompensasjon, reduseres. Enkelte skogeiere har måttet vente på oppgjør i fem år etter inngått avtale. En reell økning av bevilgningene til frivillig vern ville redusert denne ventetiden. Et minimum må være at bevilgningene i årets reviderte budsjett videreføres også i 2024, eller enda bedre, økes, sier Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef i NORSKOG.

 

Kostnader knyttet til Østmarka-vern må flyttes

 

I tillegg til at midlene til frivillig vern reduseres, legger også budsjettforslaget opp til at Østmarka skal vernes innenfor samme budsjettramme.

 

I budsjettet presiserer Regjeringen at de tar sikte på å avklare spørsmålet om nasjonalpark Østmarka i løpet av høsten, samt at erstatningsutbetalingen for et vern av Østmarka skal dekkes av midlene til skogvern. For NORSKOG er det i denne forbindelse viktig å påpeke at Østmarka i hovedsak er offentlig eid skog med relativ lave verneverdier.

 

– Dette innebærer at det i praksis er svært lite igjen til frivillig vern av privateid skog. Dette budsjettet gir ikke rom til å ta unna køen av skogeiere som ønsker å verne. Vi forventer at SV forhandler potten opp, og at det bevilges ekstra penger til vern av Østmarka. Nå begynner et viktig stykke næringspolitisk arbeid for vår del for å få dette til, sier Løvenskiold.

 

NORSKOG kommer tilbake med flere kommentarer til budsjettet i løpet av dagen.