Seminaret Hjortevilt 2019 – Skogkurs
24. januar 2019
NORSKOG klager staten inn for ESA for diskriminering av private grunneiere ved salg av jakt- og fiskerettigheter.
24. januar 2019

Stortingets transportkomité på Norsenga, Kongsvinger

Komiteen under ledelse av komitéleder Helge Orten (H) fikk en grundig innføring i tømmertransport generelt og transport i Hedmark spesielt.

 

Seksjonssjef i Jernbanedirektoratet Ove Skovdahl  orienterte om tiltakene som er planlagt i og rundt Kongsvinger. Dette dreier seg om tilsving  Solørbanen/Grensebanen og relokalisering av Norsenga tømmerterminal. Det var til stor glede for kommunen og næringen at disse tiltakene lå inne i planen med «mål om realisering så tidlig som mulig.»

 

Benthe E. Løvenskiold gikk gjennom hva kommunen har gjort for å legge til rette for en raskest mulig start av dette arbeidet, og hva dette vil bety for skogbruket i distriktet.

I løpet av vinteren/våren legger BaneNOR frem sine forslag til hvordan de enkelte godstiltakene skal realiseres. Det gjelder både ny tilsving mellom Solørbanen og Grensebanen, flytting av tømmerterminalen fra Norsenga og bygging av kryssingsspor på Granli.  Bane NOR og kommunen har sammen avklart hvilke arealer som må settes av i kommuneplanens arealdel for å få gjennomført tiltakene. Arealdelen revideres i disse dager, legges ut til offentlig ettersyn i mars og vedtas før sommeren. Det betyr at nødvendige arealer til hvert tiltak er avklart før sommeren og kun reguleringsplanprosesser for det enkelte tiltak gjenstår.

Kommunen oppfatter at Bane NOR i sin anbefaling kommer til å foreslå igangsetting av detaljregulering for tilsving og tømmerterminal. Igangsetting av reguleringsplaner for disse tiltakene vil være kurante saker i og med at arealene er satt av til formålet i kommuneplanens arealdel. Det innebærer videre at begge tiltakene kan være byggeklare før sommeren 2020. Når det gjelder kryssingsspor på Granli ivaretas det gjennom reguleringsplanarbeid for Granliterminalen. Dette planarbeidet pågår for fullt og forventes lagt ut til offentlig ettersyn allerede i vinter.

 

«Det er avgjørende at det er statlige midler til videre planlegging våren 2019 etter at Bane NOR har lagt frem sine anbefalinger, samt til å utføre tiltak fra 2020, sa Løvenskiold.

 

Norsenga tømmerterminal brukes av en rekke aktører, både tømmeromsetningsledd og industri, men arealet er altfor lite.

Denne kapasitetsbristen fører til at skogeierne i området som sogner til denne terminalen har et dårligere tilbud enn skogeiere som sogner til andre terminaler. Resultatet blir da at prisen kan bli lavere og avvirkningen mindre. For landets største skogdistrikt er dette ikke akseptabelt.

Alternativene er i dag:

  • Kjøre med lastebil fram til industrien i stedet for tog – > negativt for klima, trafikksikkerhet og kostnader
  • Kjøre med lastebil til en annen terminal lenger unna -> negativt for klima, trafikksikkerhet og kostnader
  • Vente med å hogge til Norsenga blir stor nok -> svekket lønnsomhet, lavere aktivitet i skogen

 

Til slutt dro hele komiteen på befaring til terminalen der leder for terminaler i BaneNOR Kjell Ivar Maudal  og styreleder i Tømmerterminaler AS Arne-Ivar Øvergård  fortalte om hvorfor Norsenga må flyttes og utvides snarest.

 

Ett felles mål for både næringen, politikerne og Riksrevisjonen er MER GODS PÅ BANE. Det er det store muligheter til å innfri her!