Foreslår å ta ut to ulverevir under jakta
18. august 2020
Markant økning i eksporten – dører og bad med størst vekst
19. august 2020

Villsvinprosjektet tester ut feller for fangst av levende dyr.


Arne Rørå

 

Villsvinprosjektet gjennomføres i samarbeid mellom NORSKOG, Norges Bondelag, Utmarksforvaltningen AS og Glommen Mjøsen skog. Prosjektet skal bidra til å nå målene i den nasjonale handlingsplan mot villsvin som Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet la fram i november 2019.

 

Villsvin har etablert seg i indre deler av Østfold, Akershus og Hedmark hvor det anslås at det i dag er om lag 1000 villsvin. I Sverige felles det 115 000 villsvin per år og bestanden er økende. Uten effektive tiltak er det anslått at bestanden i Norge vil øke markant fremover. Villsvin kan overføre den smittsomme virussykdommen Afrikansk svinepest til besetninger med tamgris, samt forårsake skader på landbruksarealer. Afrikansk svinepest er ikke bekreftet i Norden, men risikoen har ført til at myndighetene har satt et mål om at vi skal ha færrest mulig villsvin på et minst mulig område i Norge. 

 

Villsvin er nattaktive dyr med stor reproduksjonsevne og det kan være vanskelig å kontrollere bestanden. I denne sammenhengen kan feller for fangst av levende dyr være et interessant virkemiddel. Feller kan også være interessante ved fangst av villsvin på områder der vanlig jakt kan være vanskelig som f.eks. i områder nær bebyggelse. Bruk av villsvinfeller er tillatt i Sverige. Miljødirektoratet har gitt villsvinprosjektet tillatelse til å teste ut flere ulike typer villsvinfeller. Ved valg av feller har det blitt lagt særlig vekt på at dyrevelferden skal være ivaretatt så godt som mulig. Alle feller vil kunne gjøre det mulig med rask, human og enkel avlivning av fangede villsvin. I tillegg gir dette et enkelt og skånsomt gjenutslepp dersom det fanges uønskede individ slik som sugge med unger eller andre arter som ikke skal fanges (f.eks. rådyr). De villsvinene som fanges i feller tilhører grunneier.

 

Den første fella er nå plassert ut i Aremark, og resterende feller vil trolig bli plassert rundt månedsskifte august/september. Fellene skal stå åpne for fri passering av villsvin en stund slik at dyra venner seg til dem før de aktiveres for fangst. Totalt skal det settes ut 4-6 feller. Dette er feller som kan fange enkeltdyr, men også feller som kan fange flere dyr på en gang. Gjennom prosjektet skal vi bygge opp erfaring i bruk av feller for å sikre effektiv og forsvarlig fangst som vil bli tilgjengeliggjort dersom tillatelsen til fellefangst utvides ut over testperioden.

 

For mer informasjon om prosjektet se prosjektets hjemmeside (www.villsvinprosjektet.no)