– Vi kan ikke inngå i en avtale som gjør at vi ikke kan utnytte skogens potensiale, sier Sandra Borch om LULUCF-regelverket 
26. september 2022
Meld inn skogskadene etter stormen 19. november 2021
3. oktober 2022

NORSKOG inngår samarbeid med Dæhlin Sand Advokatfirma 

NORSKOG har inngått et samarbeid med Dæhlin Sand Advokatfirma. Samarbeidsavtalen medfører at NORSKOG-medlemmer som har ønske om juridisk bistand fra et advokatkontor, får 20 % rabatt på DSA sine timesatser.  

 

Formålet med avtalen er å etablere et langsiktig samarbeid, der faglig kompetanse og gjensidig erfaringsutveksling står sentralt.

 

– Samfunnet blir stadig mer rettsliggjort. Dette har vi for eksempel sett eksemplifisert i rovdyrforvaltningen hvor politiske spørsmål ofte ender i retten. Kampen om arealene og presset mot eiendomsretten er økende og skogeiernes behov for juridiske tjenester øker i takt med dette, sier Arne Rørå, adm.dir. i NORSKOG. 

 

NORSKOGs motivasjon for å inngå dette samarbeidet er å bidra til å skape et best mulig juridisk fagmiljø på grunneiers side. – Vi trenger et fagmiljø med spisskompetanse å våre rettsområder som kan være et ressurssenter for NORSKOG og NORSKOGs medlemmer. Vi har gjort vurdering av flere fagmiljø. Basert på mange medlemmers og NORSKOGs egen erfaring så har vi valgt å styrke samarbeidet med DSA, sier Rørå. 

 

Vi trenger et fagmiljø med spisskompetanse å våre rettsområder som kan være et ressurssenter for NORSKOG og NORSKOGs medlemmer.

 

Samarbeidet betyr ikke at NORSKOG ikke kommer til å samarbeide med andre advokater. – Det er viktige rettsområder hvor andre advokatkontor har spisskompetanse som er nyttig for oss, og NORSKOG kommer alltid til å være åpen for å samarbeide med flinke fagfolk, både for å spre vår kunnskap, og for å lære av andre. 

 

Vinn-vinn-avtale 

Avtalen er en vinn-vinn-avtale fordi den kan generere mer kunder til DSAs oppdragsportefølje, men også fordi den gjensidige fagkompetansen vil bli høyere på disse rettsområdene, både hos DSA og hos NORSKOG. – Med flere saker fra NORSKOGs medlemmer så øker kompetanse og erfaring innen våre rettsområder hos DSA, noe som igjen er til nytte for NORSKOG, kommenterer Rørå. –Skogeierne fortjener og trenger de beste advokatene. 

 

–Skogeierne fortjener og trenger de beste advokatene.

 

NORSKOG vil få tilført kunnskap om rettsområder av stor betydning for både vårt eget juridiske arbeid, og på det næringspolitiske plan. – Næringspolitikk utformes nettopp i skjæringspunktet mellom fag, juss og politikk, og eiendomsrett er vårt viktigste næringspolitiske tema. Det er der vi etter min mening er best, og ambisjonen er å bli enda bedre, sier Rørå. 

 

DSA kan på sin side trekke veksel på NORSKOG sin sterke skogfaglige kompetanse, i sine saker. 

 

NORSKOG og DSA vil holde hverandre orientert om prinsippavgjørelser og annet av betydning for den rettspolitiske og skogpolitiske utviklingen, for å sammen bygge en sterk fagkompetanse. 

 

Solid erfaring og kompetanse 

Dæhlin Sand Advokatfirma er et spesialistfirma med hovedfokus på eiendom, naturressurser og miljø. Firmaet ble etablert i 2016 av Magnus Dæhlin og Pål Martin Sand.

 

–  Vår ambisjon er å være et faglig sterkt, engasjert og kostnadseffektivt alternativ til våre konkurrenter. Vi har over tid satset målrettet på bistand til skog- og landbruksnæringen og vi har sett et økende behov for et advokatmiljø uten sterke bindinger til stat og utbyggersiden.  Vi har gjennom de siste årene vært i inngrep med mange av NORSKOGs medlemmer. En videreføring og formalisering av dette samarbeidet styrker firmaets mulighet til spesialisering. Vi tror samarbeidet vil bidra til gjensidig kompetanseoppbygging. Det beste rådgivningstilbudet forutsetter ofte tverrfaglig kompetanse og gjennom samarbeid med NORSKOGs konsulentavdeling kan vi tilby nettopp dette, sier advokat Magnus Dæhlin.

 

–  Vår ambisjon er å være et faglig sterkt, engasjert og kostnadseffektivt alternativ til våre konkurrenter.

 

DSA har solid erfaring og særlig kompetanse innenfor blant annet fagområdene skjønn og ekspropriasjon, tingsrett, plan- og bygningsrett, eiendomsutvikling, tomtefeste, , kraftutbygging, vern, forurensning, servitutter (bl.a. vei og VA) og landbruk, herunder konsesjon, odel, generasjonsskifter og skatt. Dette er alle områder som NORSKOG ser for seg vil kunne være interessante rettsområder for våre medlemmer.

 

Kontaktpersoner hos DSA er advokatene Magnus Dæhlin og Peder Landfald.

Kontaktinformasjon finner du på DSA sine hjemmesider.

 

Vi ser frem til et kompetansehevende, solid og godt samarbeid med DSA, og mener firmaet treffer NORSKOG og våre medlemmers behov på en god måte.