Museskader på ungskog
21. mai 2021
NORSKOGs innspill om mineralloven
25. mai 2021

Stortinget vil gi kommunene mer selvstyre angående ATV-kjøring i utmark.

Stortinget arbeider for øyeblikket med to representantforslag som omhandlet motorferdselsloven, dette fordi de ønsker å lovfeste en differensiert ordning for bruk av ATV-kjøring. Flere kommuner har ønsket mer fleksibilitet i regelverket, for å tillate næringslivet å frakte proviant og jaktutstyr, men har fått motstand fra Statsforvalteren.

 

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati knyttet til praktiseringen av loven, samtidig som hensyn til natur og friluftsliv blir ivaretatt», har Stortingsflertallet gitt uttrykk for. Saken vil sannsynligvis være ferdig behandlet innen en uke, og skal deretter ut på høring.